و، در، به، روز

40/39 درصد مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 4 تن در هکتار زئولیت به همراه مصرف سالیسیلیک اسید بود و کمترین شاخص برداشت غوزه های فرعی با میانگین 87/24 درصد متعلق به تیمار عدم تنش آبی، عدم مصرف زئولیت و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول4-20). مصرف 9 تن زئولیت در هکتار توانست شاخص برداشت دانه را از 58/23 به 84/24 درصد (که معادل 07/5 درصد نسبت به تیمار عدم مصرف زئولیت است) افزایش دهد و نقش مثبت زئولیت در کاهش صدمات ناشی از تنش کمبود آب به اثبات برسد (میرزاخانی و سیبی، 1389).
تنش کمبود آب روی شاخص برداشت تأثیر گذاشته و با افزایش شدت تنش آبی شاخص برداشت غوزه های فرعی نیز افزایش نشان داده و این نشان دهندهی کاهش رشد رویشی (بیوماس) غوزه ها و ثبوت عملکرد غوزه ها می باشد و چون تعداد غوزه های فرعی در عملکرد گیاه مؤثر می باشد، هرچه تعداد بیشتری غوزهی فرعی با دانه های پر وجود داشته باشد به این معنی است که مواد فتوسنتزی به غوزه های فرعی بهتر صورت گرفته است. با افزایش مصرف زئولیت شاخص برداشت غوزه های فرعی نسبت به عدم مصرف زئولیت کاهش نشان می دهد. بدین صورت که با مصرف بیشتر زئولیت مقدار رطوبت بیشتری در اختیار گیاه بوده و گیاه نسبت به زمانی که زئولیت در اختیار ندارد رشد رویشی بیشتری نموده و درنتیجه شاخص برداشت آن کاهش یافته است.

(جدول4-17) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
شاخص برداشت غوزهی فرعی
شاخص برداشت غوزهی اصلی
شاخص برداشت
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی
درجه آزادی
منابع تغییرات
589/19 *
ns919/17
09/86 **
ns319/0
3
تکرار
531/58 **
ns719/101
76/5 n.s
**964/8
2
آبیاری
284/4
088/27
75/4
194/0
6
خطای عامل اصلی
753/61 *
ns876/35
33/5 n.s
**325/2
2
زئولیت
479/54 n.s
ns719/5
17/3 n.s
ns408/0
1
سالیسیلیک اسید
305/92 **
ns 79/64
23/110 **
**781/4
4
آبیاری×زئولیت
561/20 n.s
ns867/3
89/7 n.s
ns159/0
2
آبیاری×سالیسیلیک اسید
427/57 *
ns 859/1
92/13 n.s
**244/2
2
زئولیت×سالیسیلیک اسید
694/98 **
ns 922/16
96/58 **
**412/1
4
آبیاری×زئولیت×سالیسیلیک اسید
727/16
127/32
21/10
256/0
45
خطای عامل فرعی
29/13
10/19
24/9
10

ضریب تغییرات(درصد)
ns، *،** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

(جدول4-18) مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات
شاخص برداشت غوزهی فرعی (درصد)
شاخص برداشت غوزهی اصلی (درصد)
شاخص برداشت بوته (درصد)
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی (گرم)
تیمار
تنش آبی
81/29 b
83/28 ab
22/34 a
42/4 c
(100% نیاز آبی گیاه) I0
92/29 b
01/32 a
41/34 a
64/5 a
(85% نیاز آبی گیاه)I1
57/32 a
16/28 b
15/35 a
08/5 b
(70% نیاز آبی گیاه)I2
زئولیت
77/31 a
18/29 a
13/35 a
96/4 b
(عدم مصرف)Z0
61/31 a
76/28 a
39/34 a
39/5 a
(4 تن در هکتار)Z1
91/28 b
06/31 a
26/34 a
79/4 b
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
89/29 a
38/29 a
38/34 a
12/5 a
(عدم مصرف)SA0
63/31 a
95/29 a
80/34 a
97/4 a
(محلول پاشی)SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

مطلب مرتبط :   عوامل خطر مریضی کرونری قلب

(جدول4-19) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل دوگانهی صفات
شاخص برداشت غوزهی فرعی (درصد)
شاخص برداشت غوزهی اصلی (درصد)
شاخص برداشت بوته (درصد)
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی (گرم)
تیمار
آبیاری×زئولیت (I×Z)
70/27 c
19/26 b
51/30 d
51/4 cd
I0Z0
59/34 a
00/30 ab
07/38 a
98/3 d
I0Z1
14/27 c
29/30 ab
09/34 bc
78/4 bc
I0Z2
25/33 ab
48/34 a
01/38 a
90/5 a
I1Z0
22/27 c
55/30 ab
27/31 cd
90/5 a
I1Z1
27/29 bc
01/31 ab
97/33 b-d
14/5 b
I1Z2
35/34 a
89/26 b
88/36 ab
49/4 cd
I2Z0
02/33 ab
73/25 b
85/33 b-d
31/6 a
I2Z1
33/30 a-c
87/31 ab
72/34 a-c
45/4 cd
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
93/27 b
81/28 a
93/33 a
59/4 c
I0SA0
69/31 a
84/28 a
51/34 a
26/4 c
I0SA1
86/29 ab
27/31 a
81/34 a
66/5 a
I1SA0
97/29 ab
76/32 a
02/34 a
63/5 a
I1SA1
89/31 a
07/28 a
41/34 a
12/5 b
I2SA0
24/33 a
25/28 a
89/35 a
04/5 b
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
54/32 ab
05/29 a
07/34 a
17/5 b
Z0SA0
00/31 a-c
32/29 a
19/36 a
76/4 bc
Z0SA1
31/29 bc
65/28 a
80/34 a
69/5 a
Z1SA0
91/33 a
87/28 a
99/33 a
10/5 b
Z1SA1
83/27 c
45/30 a
28/34 a
52/4 c
Z2SA0
99/29 bc
66/31 a
23/34 a
06/5 b
Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-20) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل سه گانهی صفات
شاخص برداشت غوزهی فرعی (درصد)
شاخص برداشت غوزهی اصلی (درصد)
شاخص برداشت بوته (درصد)
عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی (گرم)
تیمار

تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
87/24 g
63/25 a
57/27 e
13/5 cd
I0Z0SA0
53/30 c-g
75/26 a
46/33 b-d
84/3 fg
I0Z0SA1
65/33 a-e
13/29 a
78/41 a
42/4 d-f
I0Z1SA0
52/35 a-c
87/30 a
35/34 b-d
54/3 g
I0Z1SA1
27/25 g
68/31 a
46/32 c-e
22/4 e-g
I0Z2SA0
01/29 c-g
91/28 a
72/35 b-d
34/5 c
I0Z2SA1
86/33 a-d
55/33 a
88/37 ab
56/5 bc
I1Z0SA0
65/32 b-f
41/35 a
13/38 ab
24/6 ab
I1Z0SA1
63/27 d-g
12/31 a
70/31 c-e
21/6 ab
I1Z1SA0
81/26 e-g
99/29 a
84/30 de
59/5 bc
I1Z1SA1
09/28 d-g
14/29 a
86/34 b-d
22/5 cd
I1Z2SA0
46/30 c-g
88/32 a
08/33 b-d
06/5 cd
I1Z2SA1
89/38 ab
96/27 a
77/36 a-c
81/4 c-e
I2Z0SA0
81/29 c-g
81/25 a
00/37 a-c
16/4 e-g
I2Z0SA1
64/26 fg
71/25 a
93/30 de
45/6 a
I2Z1SA0
40/39 a
75/25 a
77/36 a-c
17/6 ab
I2Z1SA1
14/30 c-g
54/30 a
53/35 b-d
10/4 e-g
I2Z2SA0
51/30 c-g
20/33a
91/33 b-d
79/4 c-e
I2Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-21: روز تا رسیدگی:
در جدول تجزیه واریانس صفت روزتا رسیدگی تحت تأثیر تنش آبی قرار گرفته و در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد، ولی مصرف زئولیت، مصرف سالیسیلیک اسید و اثرات متقابل آن ها از لحاظ آماری تأثیر معنی داری را روی روز تا رسیدگی نداشتند (جدول4-21). نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی نشان داد که صفت روز تا رسیدگی با افزایش شدت تنش آبی کاهش می یابد به طوری که بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین 54/106 روز متعلق به تیمار آبیاری شاهد (بدون اعمال تنش) و کمترین روز تا رسیدگی با میانگین 16/98 روز مربوط به تیمار تنش آبی شدید (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه) مشاهده شد (جدول4-22). همچنین با افزایش مصرف زئولیت تعداد روز تا رسیدگی نیز افزایش می یابد و همچنین محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر روی صفت تعداد روز تا رسیدگی تأثیر مثبت گذاشته و باعث افزایش آن نسبت به تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید شد (جدول4-22). در مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت، بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین 5/107 روز متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و کمترین روز تا رسیدگی با میانگین 87/95 روز مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول4-23). در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین 08/107 روز مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 08/97 روز متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول4-23). طبق نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانهی صفات مشاهده شد که بیشترین روز تا رسیدگی با میانگین 50/107 روز مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 8 تن در هکتار زئولیت + محلول پاشی سالیسیلیک اسید) بود و کمترین روز تا رسیدگی با میانگین 25/94 روز متعلق به تیمار (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه + عدم مصرف زئولیت + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-24).
به نظر می رسد هرچه دوره ی رشد گیاه طولانی تر باشد، امکان انجام فتوسنتز و ذخیره ی مواد غذایی افزایش می یابد و در نهایت موجب افزایش عملکرد دانه می شود. در این آزمایش هرچه میزان رطوبت بیشتری در اختیار گیاه بوده است دورهی رشد آن نیز طولانی تر از شرایط تنش شدید رطوبتی می