ه.، قم،، تهران،، الانسان

دانلود پایان نامه

الحدیث، 1420 ه. ق.
68ـ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 7، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374 ه. ش.
69ـ ــــــــــــــــ، ناصر، اخلاق در قرآن، چاپ چهارم، ج 1، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی -طالب، 1385 ه. ش.
70ـ محدثی، جواد، روح حج، چاپ اول، تهران، نشر مشعر، 1383 ه. ش.
71ـ میرزا جواد، المراقبات، ترجمه میرزا حکیم خسروانی، ج 2، تهران، انتشارات فقیه، بی¬تا.
72ـ محقق، محمد اکبر، حج گنجینه اسرار، تهران، چاپ اول، نشر مشعر، 1390 ه. ش.
73ـ مروجی، عبد الحمید، اسرار حج، چاپ اول، سبزوار، انتشارات خمسه النجباء، بی¬تا.
74ـ ویلیام اسکیدمور، تفکر نظری در جامعه شناسی، جمعی از مترجمان، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1385 ه. ش.
فهرست منابع عربی
1ـ ازرقى، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، محقق صالح ملحس، ج 2، بیروت، دارالاندلس، بی¬تا.
2ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق محمد هارون عبدالسلام، ج 1، قم، دارالکتب العلمیه، بی¬تا.
3ـ ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی، مصحح مجتبی عراقی، ج 1، قم، دار سید الشهداء، 1405 ه. ق.
4ـ ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، ج 4، قم، ناشر علامه، 1379 ه. ش.
5ـ ابن منظور، محمد ابن¬مکرم، لسان العرب، چاپ اول، ج 4، بیروت، دار¬الاحیاِء التراث العربی، 1408 ه. ق.
6ـ حلی، ابن‌ادریس، محمد¬¬ بن منصور، السرائر، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ه. ق.
7ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت، 1409 ه. ق.
8ـ الخوری الشرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج 1، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی، 1403 ه. ق.
9ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان، بیروت، دار الشامیه،1412 ه. ق.
10ـ الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، الطبعه الثانیه، ج 3، بیروت، دار الفکر، 1424 ه. ق.
11ـ محمد بن ابوبکر، الزرعی الدمشقی، مناسک الحج و العمره، تحقیق محمد حسینی عفیفی، الریاض، مکتبه الحرمین، بی¬تا.
12ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابوبکر، الدر المنثور، ج 1، قم، کتابخانه ایهمرعشی نجفی، 1404 ه. ق.
13ـ صدوق، محمد بن علی، الامالی، تهران، کتابچی، 1376 ه. ش.
14ـ ـــــــــــــ، عیون اخبار الرضا، محقق مهدی لاجوردی، ج 2، تهران، نشر جهان، 1378 ه. ش.
15ـ ـــــــــــــــ، من لا یحضر الفقیه، مصحح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ه. ق.
16ـ ـــــ، علل الشّرایع، ج 2، قم، کتاب فروشی داوری، 1385 ه. ش.
17ـ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 1، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372 ه. ش.
18ـ طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، مصحح محمد باقر خرسان، ج 1، مشهد، نشر مرتضی، 1403 ه. ق.
19ـ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، مصحح حسن الموسوی، ج 5، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407 ه. ق.
20ـ ـــــــــــــــــ، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 1، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، 1387 ه. ش.
21ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، ج 2، قم، موسسه فقه الثقلین،
22ـ عروسی حویزی، عبد علی، تفسیر نور الثقلین، ج 2، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1415 ه. ق.
23ـ غزالی، ابو حامد، احیاء علوم الدین، ج 14، بیروت، دار الکتب العربی، بی تا.
24ـ فاکهى، محمد بن اسحاق، اخبار مکه، محقق عبد الملک ابن دهیش، ج 5، مکه مکرمه، مکتبه الاسدی، 1414 ه. ق.
25ـ فیض کاشانی، محسن، المحجه البیضاء، تصحیح علی اکبر غفاری، ج 2، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1417 ه. ق.
26ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق مهدی مخزومی ـ ابراهیم سامرایی، ج 3، قم، اسوه، 1414 ه. ق.
27ـ کراجکی، محمد¬بن علی، کنز الفوائد، ج 2، محقق نعمه عبدالله، قم، دار الذخایر، 1410 ه. ق.
28ـ کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، قم، دارالحدیث، 1429 ه. ق.
29ـ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام صادق، ج 2، قم، انتشارات انصاریان، 1379 ه. ش.
30ـ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، جمعی از محققان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403 ه. ق.
31ـ مفید، محمد بن محمد، الامالی، محقق حسین استاد ولی ـ علی اکبر غفاری، قم، کنگره شیخ مفید، 1413 ه. ق.
32ـ منسوب به جعفر بن محمد، مصباح الشریعه، بیروت، اعلمی، 1400 ه. ق.
33ـ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 17، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی¬تا.
34ـ نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج 11، قم، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی،1363 ه. ش.
35ـ نوری، حسین بن محمد، مستدرک الوسایل، قم، تحقیق و نشر: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 ق.
36ـ ورام ابن ابی فراس، مسعود ابن عیسی، مجموعه ورام، ج 2، قم، مکتبه فقیه، 1410 ه. ق.
مقالات
1ـ آصفی محمد مهدی ـ مقدسی محمد، «آموزه¬هایی از کعبه»، میقات حج، سال ششم، شماره 24، تابستان 1377 ه. ش.
2ـ اسماعی، فادی، «پدیده اسلام ترسی»، ترجمه پرویز شریفی، ماهنامه اسلام و غرب، سال اول، پیش شماره دوم، مرداد 1376 ه. ش.
3ـ برزگر؛ ابراهیم، «نظریه وحدت آفرینی دشمن مشترک و کشورهای مسلمان نشین»، تهران، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1384 ه. ش.
4ـ حداد عادل، غلامعلی، «اسلام در آینه حج»، میقات حج، سال هفتم، شماره 28، تابستان 1378 ه. ش.
5ـ خجسته، کمیل، «تأثیر مقاومت بر بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت آیه الله خامنه¬ای».
6ـ شجاعی، محمد صادق، «نظریه نیازهای معنوی در اسلام»، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال اول، شماره اول، زمستان 1386 ه. ش.
7ـ صنوبری، صادق، «نقش عاطفه در تربیت قرآنی»، مقالات برگزیده سومین همایش به‌سوی راهبردهای قرآنی در تربیت انسان، موسسه فرهنگی قرآن و عترت صابره،29/2/1390.
8ـ محمدى رى‏شهرى، محمد، «فلسفه برائت از مشرکان»، میقات حج، سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1372 ه. ش.
9ـ ورعى، سید جواد، «مبانى دینى برائت از مشرکان»، میقات حج، سال هفتم، شماره 25، پائیز 1377 ه. ش.
10ـ ورعی، سید جواد، «پیوند حج با امامت و ولایت»، میقات حج، سال هشتم، شماره 32، تابستان 1379 ه. ش.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع سواحل جنوبی دریای خزر و پرفشار سیبری

جامعه القرآن و الحدیث
رساله ماجستیر
الاتصالات المیدانیه

وظائف العلاقات التولی و التبری فی الحج
مشرف:
حجه‌الاسلام‌والمسلمین الدکتور کریم خانمحمدی

طالب:
السید اسماعیل الموسوی

شهریور 1393

ملخص
کان فی الاسلام اصلین یسمّیان بالتولی و التبری، یعدّان من فروع الدین و یعرف هذین الاصلین فی آیات القرآن من علامات الایمان و فی الروایات من اقوی مقابض الایمان و هما یکونان فی جمیع الاعمال و العبادات و من جملتها الحج. یعدّ التولی و التبری من رکنی الحج، المهمین طبقاً للروایات الدینیه. و من انّ الحج مرآهجمیع الواجهات للاسلام و مقرض لشریعه الاسلام یتمکن ان یفحص عن ابعاد مختلفه. فحص فی هذه الدراسه وظیفه علاقه التولی و التبری فی الحج. بهدف النیل الی ذلک الهدف یستفاد من نهجٍ تحقیقی کیفی من نوع اسنادی مکتبی بطری تحلیلی مع وجهه النظر الی النتیجه الواقعیه مع الاعتماد علی المصادر الاسلامیه. بسبب انّ المفکری الاسلامی لاحظو للانسان اربع علاقات و یعنون دور اصول الدین و فروعه فی الجواب بهذه العلاقات الاربعه فنحن دارسنا دور التولی و التبری فی الحج فی العلاقات الانسانیه الاربعه اعتمادا علی المصادر الاسلامیه. من جمیع المباحث المطروحه فی هذا التحقیق وصلنا الی هذه النتیجه و هی انّ جمیع النقاط من ارض الوحی و الحرم الامن الالهی و المعارف و مناسک الحج، هی مظهر التولی و التبری و ایضا الالتزام بالتولی و التبری فی الحج فی الابعاد العلاقیه الاربعه و هی الانسان مع الله، الانسان مع نفسه، الانسان مع الانسان، الانسان مع البیئه، له نتائج عدیده. بعض من هذه النتایج فی علاقهالانسان مع الله التی تحصل من طریق القیام بالمناسک عباره عن: غفران الذنبوب، التشبّه بالملائکه، اکتساب الخلوص، و …و بعد علاقه الانسان مع الانسان له نتائج مثل: تجدید العهد مع الولایه، تعلیم الجهد فی الحیاه، حفظ الشعائر الدین، تبلیغ الدین، رسم سیاسه الحکومیه الاسلامیه، الوحده بین المسلمین، و… و فی بعد علاقه الانسان مع نفسه، التولی و التبری یوجب معرفه النفس و …ونهایتا فی بعد علاقه الانسان مع البیئه، الالتزام بالتولی و التبری فی الحج یوجب قطع تعلقٍ حبّی عن الطبیعه و ایضا یوجب حفظ البیئه من قبل الحاج.
الکلمات الرئیسیه: الوظیفه، العلاقه، التولّی، التبرّی، الحج
Abstract
In Islam, two principles of friendship and exoneration which is considered the branch of religion are introduced as signs of faith in the Holy Quran and the Sunna.
In all acts and rites of Islam e.g. Hajj, according to Islamic traditions friendship and exoneration are two important principles.
Since Hajj reflects the true face of Islam it can be examined from various aspects.
In this research,