نوازش، همسر، مراسم، –

دانلود پایان نامه

زخم او فقط نوازش زن است. نوازش همسر تنها مرهم زخم مرد از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67) 1 200 حتّی نوازش مادر هم برای او نمیتواند جایگزین نوازش همسر باشد؛ یعنی همسر برای او کاری را میکند که مادر برای بچّه کوچک خود میکند. عدم جایگزینی نوازش مادری بجای نوازش همسر از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67)  

 

 

1  

201

  زن میتواند مرد را در این فضای سرشار از محبّت، از همه‌ی غصّه‌ها و غمهای خودش خارج کند. غم زدایی از همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1  

 

 

202 زن مسلمان در عائله، وظایفی دارد و آن همان هدایت و تقویت روحی شوهر است. هدایت و تقویت روحیه شوهر در جمع زنان خوزستان 20/12/75) 1  

 

203 مرد وقتی که از محیط پرغوغای کار – کار اداری، تجاری و یا هر کار دیگری – خودش را جدا کرد و به خانه رساند و همسر مهربانش را با لبخند و شوق در مقابل خودش دید، خستگی از تنش بیرون میرود. رفع خستگی از مرد با داشتن همسری مهربان در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)

مطلب مرتبط :   تونس، بیکاری، طبقۀ، اتحادیه