موافقم،، زنان، خیابان، بلوار

پیمایش شامل دستیابی به اطلاعات از طریق مصاحبه یا پرسشنامه در بین گروهی از افراد است که با مشارکت افراد در پر کردن پرسشنامه و یا پاسخگویی به سوالات شفاهی و یا ترکیب این دو به دست می آیند. متداول ترین هدف برای پیمایش، توصیف داده ها است (دان،1990: 120-119). این پژوهش، به لحاظ ماهیت، کاربردی؛ به لحاظ معیار زمان، مقطعی و به لحاظ وسعت، پهناگر است. برای تدوین چارچوب نظری و همچنین تحقیقات پیشین از روش کتابخانه ای (اسنادی) بهره گرفته شده است.

3-3. جامعه آماری
جامعه آماری به معنای مجموعه کاملی از عناصر و خصوصیات آنهاست که از روی نمونه در مورد آنها نتیجه گیری می شود و به چنین مجموعه ای جمعیت آماری هم می گویند (سرابی،1372: 5). جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه زنان متاهل ساکن در شهر یزد در سال 93 می باشد که تعداد کل آنان بر اساس برآوردهای جمعیتی برابر با 155981 نفر می باشد و محدوده آماری بررسی حاضر، حوزه شهری می باشد.

3-4. حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
برای انتخاب افراد نمونه باید فهرست کامل افراد جامعه در دسترس باشد که این فهرست چارچوب نمونه گیری نامیده می شود (رفیع پور،1375: 111). استفاده از روش نمونه گیری صحیح، باعث می شود تا نمونه مورد نظر معرف، یعنی منعکس کننده صفات جامعه آماری باشد (ساروخانی،1388: 157). در این پژوهش از شیوه نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا سه منطقه شهرداری یزد به عنوان سه خوشه اصلی در نظر گرفته شد و در مرحله بعد خیابان ها و میادین اصلی هر منطقه از شهرداری در حکم بلوک برای خوشه ها در نظر گرفته شد و در مرحله آخر به روش تصادفی، پاسخگویان مورد مطالعه قرار گرفتند. و همچنین برای نمونه گیری از زنان متاهل شاغل نیز از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.
جدول3-1. مناطق شهرداری یزد به تفکیک میادین و خیابان ها
مناطق شهرداری یزد
خیابان ها و میادین اصلی

منطقه 1
(محدوده امامشهر، فردگاه، سید گلسرخ، خلد برین، چاه ملکی)
-مسیر میدان مجاهدین، باغ ملی (آزادی)، باهنر، همافر، میدان ابوالفضل به طرف جاده فرودگاه (بلوار آزادگان) و…
-مسیر مجاهدین، چهار راه شهدا، خیابان امام تا میدان خلدبرین (کشتارگاه) به طرف بلوار صابر یزدی، جنت آباد، سید گلسرخ، میدان بعثت، خیابان انقلاب و…
-مسیر سه راه شحنه، چهر راه فرهنگیان، بلوار پاکنژاد، بلوار 22 بهمن، بلوار 17 شهریور، بلوار جمهوری، خیابان مطهری، بلوار ولیعصر (52 متری امام شهر)، بلوار کارگر و…

منطقه 2
(محدوده امام حسین، بلوار دانشجو، میدان امیر چخماق، چهار راه سلمان)
-مسیر حسن آباد، بلوار دهه فجر، میدان امیر چخماق به طرف خیابان سلمان، چهارراه سلمان- چمران و…
-مسیر میدان باهنر به طرف میدان امام حسین، راه آهن، خیابان کاشانی و…
-مسیر مجاهدین به طرف خیابان دهم فروردین، میدان مارکار، بلوار منتظر قائم، چهارراه طالقانی، بلوار دانشجو، پارک شادی و…
-خیابان مسکن و شهرسازی (نعیم آباد، مهدی آباد و گازر گاه) به طرف ترمینال یزد
منطقه 3
(محدوده ی صفائیه، شهرک رزمندگان، آزادشهر)
-مسیر سیلو، کوی استادان، قاسم آباد و…
-مسیر میدان ابوذر، میدان اطلسی، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان پاسداران، صفائیه، شهرک رزمندگان و…
-مسیر آزادشهر، خیرآباد، جاده شحنه، خیابان اسکان و…
اطلاعات محدوده مناطق شهری، مأخوذ از معاونت برنامه ریزی و دفتر آمار اطلاعات استانداری یزد در بهمن ماه 1389 می باشد.

مطلب مرتبط :   مراحل و سیر فرسودگی شغلی

در یک پژوهش اگر نمونه خیلی بزرگ باشد، موجب صرف وقت زیاد و تلف شدن امکانات می شود و از سویی، اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج کم میشود. بنابراین برآورد حجم نمونه یکی از قسمت های اساسی هر تحقیق پیمایشی است. در برآورد حجم نمونه مراحل زیر طی می شود:
تعریف دقیق جامعه آماری
مشخص کردن گروه ها، که در این پژوهش تمام زنان متاهل ساکن شهر یزد را شامل می شود
محاسبه فراوانی نسبی هر گروه و محاسبه نمونه مربوطه
محاسبه تعداد افراد گروه نمونه (دیانی،1382: 94).
برای برآورد حجم نمونه ابتدا یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از زنان متاهل شهر یزد انجام گردید تا واریانس صفت مورد مطالعه مشخص گردد و سپس با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و دقت احتمالی (فاصله اطمینان) 5 درصد،

n=((t^(2 ) pq)/d^2 )/(1+1/N ((t^(2 ) pq)/d^2 -1) )=(((1/96)^(2 ) (0/5)(0/5))/(0/05)^2 )/(1+1/155981 (((1/96)^(2 ) (0/5)(0/5))/(0/05)^2 -1) ) = 384
حجم نمونه 384 نفر محاسبه شد که نمونه زنان خانه دار را تشکیل می دهد و از آنجایی که در این پژوهش سعی کردیم یک کار تطبیقی بین زنان شاغل و غیر شاغل باشد و بدلیل نسبت کم و نداشتن آمار دقیق از زنان شاغل نمونه 100 نفری از زنان شاغل مورد بررسی قرار گرفته شد.

3-5. ابزارگردآوری داده ها
ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بوده است که برای متغیر وابسته تحقیق از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر(FAD) استفاده شد که در سال 1983 بر روی یک نمونه 503 نفری اجرا شد و در کل شامل 60 گویه است که دامنه ضریب آلفای خرده مقیاس های آن بین72/0 تا 92/0 بدست آمده است؛ برای سنجش باورهای مذهبی پرسشنامه کلارک و استارک استفاده شد که در 1965 در کشورهای مختلف و ادیان مختلف اجرا گردید و دارای 26 گویه در پنج بعد است و پایایی آن با ضریب آلفای 79/0 بدست آمد؛ و همچنین از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلیرت برای متغیر فشار روحی-روانی استفاده شد؛ این پرسشنامه در سال 1972 تنظیم شد که دارای 60 سوال و روایی و پایایی آن 95/0 گزارش شده است. و همچنین برای سنجش متغیر تعارضات نقشی از پرسشنامه کارلسون و همکاران (2000) با تعداد 18 سوال بهره می گیریم که توسط هاتفی راد در سال 1393 با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 دارای پایایی بود نیز مورد استفاده قرار گرفته است و برای سایر متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی تحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
قسمت اول، شامل متغیرهای زمینه ای است:
بخش اول: پرسش هایی مربوط به مشخصات پاسخگویان و پرسش های زمینه ای که شامل (سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، درآمد خانواده و شغل) می باشد، آمده است. همچنین در این قسمت از پرسشنامه، زمان ایفای نقش زنان و مدت زمان حضور زنان در بیرون از خانه سنجیده شده است.
بخش دوم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش میزان انجام انواع نقش است که دارای 18 سوال بسته با پاسخ پنج گزینه ای به صورت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) می باشد.
قسمت دوم، شامل متغیرهای مستقل است که در بر گیرنده آسیب هایی که متوجه زنان می شود، می باشد
بخش اول: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش مزاحمت های اجتماعی است که شامل 7 سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد.
بخش دوم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش کاهش باورهای دینی و سنتی است که شامل 13 سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد.
بخش سوم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش میزان مصرف گرایی است که شامل 16سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد.
بخش چهارم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش متغیر چند گانگی نقش است که شامل 11سوال بسته با پاسخ 5 گزینه ای درطیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم)می باشد.
بخش پنجم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش تعارضات نقشی است که شامل 7سوال بسته در هفت بعد با پاسخ 5 گزینه ای درغالب طیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) می باشد
بخش ششم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش متغیر فشارهای روحی و روانی است که در پنج بعد و در قالب 10 سوال آمده است به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است.
بخش هفتم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد سنجش میزان احساس بدنامی است که شامل 7 گویه می باشد و به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است
بخش هشتم: مشتمل بر پرسش هایی در مورد تن آرایی است که شامل 10 مورد می باشد به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده شده است.
قسمت سوم: در بر گیرنده سوال هایی برای سنجش متغیر وابسته پژوهش می باشد؛ که عملکرد خانواده را در غالب هفت بعد و به طور کلی 25 گویه و به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) آورده است
قسمت چهارم: شامل پرسش هایی برای سنجش نگرش زنان نسبت به حضور زنان در اجتماع را در غالب 8 سوال و به صورت طیف لیکرت پنج قسمتی (کاملا موافقم،