منطقه مورد بررسی و عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه
جمعیت شناور : جمعیتی که به واسطه موقعیت منطقه و سفرهای درون شهری در محدوده منطقه حضور می یابند این بخش از ساکنین در حدود 1400000می باشد.
2/89 در صد از جمعیت این منطقه باسواد و 8/10 درصد از جمعیت این منطقه  بی سواد هستند.
با توجه به پر جمعیت بودن منطقه خاک سفید، میزان جمعیت این منطقه را نیز مشابه مولوی میگیریم و نظر به کم جمعیت تر بودن منطقه 4 که فرحزار را شامل می شود در این منطقه حجم جامعه را سه چهارم شوش می گیریم. بدین ترتیب تخمینی از کل جمعیت چهار منطقه خواهیم داشت:
1717125 که با احتساب تعداد هر خاوار معادل با 5 نفر،کلا 343425 نفر ساکن مناطقند.در بالا نسبت میزان فقرا به کل جمعیت ایران، 15% اعلام گردید که با توجه به فقیر بودن محلات، این میزان را 25% می گیریم.
با این حساب کل خانوار فقیر در محلات رقمی در حدود 85800 خانوار خواهد شد.

فرضیات:
d = 0/176
t=1/96
s2=p*q=3/7
n=
لذا حجم نمونه ما به تعداد 240 خانواده می باشد که برای مناطق مد نظر در تحقیق،برای هر منطقه در حدود 60 نمونه را شامل خواهد گردید.
3- 5- نحوه جمع آوری داده ها
جمع آوری داده ها هم به صورت پرسشنامه و هم مشاهده است که به صورت جداگانه در هر منطقه مورد بررسی قرار می گیرد
نحوه انتخاب بیشتر خانواده های انتخاب شده از خانواده های تحت پوشش جمعیت دانشجویی امداد امام علی (ع) می باشند.لذا مشخصات به دست آمده ممکن است نماینده کل جامعه نباشد،لیکن در زمینه اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق اطلاعات جامع و کافی را به دست می دهد
علاوه بر پرسشنامه ها که به روش میدانی پر گردیده است، طی سالها ارتباط با برخی از این خانواده ها،محقق سابقه ای از عملکرد خانواده در طی 3 سال (پرونده خانواده در یک خیریه)‌و نیز مشاهدات ناشی از حضور در کنار خانواده ها دارد که در تحلیل داده ها ذکر و مورد تحلیل محتوایی قرار خواهند گرفت.
همچنین بخشی از بررسی فرهنگ فقر متعلق به وضعیت محلات و خارج از خانه هاست که با مراجعه به محلات،وقایع اتفاقیه ثبت و در موارد ممکن،فیلم یا عکس تهیه شده است که برخی از این عکس ها در پایان تحقیق آورده شده است.
3-6- نحوه انجام تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی وجود فرهنگ فقر درمیان خانواده های فقیر ساکن محلات مولوی، شوش(دروازه غار)، فرحزاد و خاک سفید بوده است.برای این منظور تعداد 11 شاخص برای پرسشنامه ها و تعدادی شاخص جهت مطالعه و مشاهده ومصاحبه در محل طراحی شده است. این سوالات طبق پرسشنامه به ترتیب عبارتند از:
1- وضعیت شغل که شامل سه گزینه بیکار،شغل کاذب و شاغل بوده و 10 % وزن کل پرسشها را شامل می گردد.
2- تمایل به پس انداز درخانواده که شامل دو گزینه دارد و ندارد است و 5% وزن کل پرسشها ر اشامل می شود.
3- وجود کودکان کار در خانواده که شامل دو گزینه وجود دارد و ندارد که در حدود 15% وزن کل راشامل می شود.
4- میزان نیازبه تخصص شغل سرپرست که شامل سه گزینه بالا متوسط و پایین بوده و 10% وزن کل را شامل می شود.
5- برنامه ریزی برای اوغات فراغت در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.
6- وجود برتری مردان در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 5% وزن کل را شامل می گردد.
7- اعتیاد به الکل در خانواده که دو گزینه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل می گردد.