منبع پایان نامه ارشد با موضوع مقابله و داستان

دانلود پایان نامه
به پیرانه گنبد لاجورد به ضحاک و جمشید بین تا چه کرد
بیت 97، صفحه ی 1030
کجا رستم و زال و سیمرغ و سام فریدون فرهنگ و جمشید جام
بیت 148،صفحه ی 1031
به نوروز جمشید و جشن سده که نو گشته آیین آتشکده
بیت 21، صفحه ی 1034
نه آتش گل باغ جمشید بود کلیچه پزی خوان خورشید بود
بیت 44،صفحه ی 1066
به آیین جمشید هر روز شاه شدی بر سر گاه هر صبحگاه
بیت 99، صفحه ی 1046
چه خوش گفت جمشید بارای زن که یا پرده یا گور بر جای زن
بیت 219، صفحه ی 1060
به جشن فریدون و نوروز جم که شادی سترد از جهان نام غم
بیت 3، صفحه ی 1064
که چون کرد سالار جمشید هوش میی چند بر یاد نوشابه نوش
بیت 14،صفحه ی 1067
چو شد تخت من تخت کاووس کی همان خوردم از جام جمشید می
بیت 40، صفحه ی 1077
ملک گر ز جمشید بالاترست رخ من ز خورشید والا تر است
بیت 59، صفحه ی 1153
نظامی می گوید :
به تاراج ایران بر آرد علم برد تخت کی خسرو و جام جم
بیت 79، 1007
4-3-19-فریدون :
((پس از جمشید ، فریدون (افریدون ، آفریدون ) بزرگترین پادشاه و پهلوان داستانی ایران است که در شاهنامه از نژاد جمشید و پسر آبتین معرفی شده است ضحاک چون روزگار درازی از شهریاری غاصبانه اش گذشت خواب دید که مردی فریدون نام، بر او چیره خواهد شد و او را به بند خواهد کشید از این رو ، خواب و آرام از دست داد .فریدون زاده شد و فر کیانی ، پس از جدا شدن از جمشید به او پیوست ، مادر فریدون ، فرانک چون ضحاک را از تولد فرزند آگاه یافت ،وی نگاهبان برمایون (بومایه ، پرمایه ، گاو پرمایه ) سپرد و پس از مدتی او را به البرز برد .پس از آن که کاوه قیام کرد ، فریدون را به شهریاری برداشت و فریدون دو خواهر جمشید ، شهر نازوارنو از را از بند ضحاک رهاند و او را به کوه دماوند در بند کرد فریدون از شهرناز دو پسر به نام های سلم وتورو از ارنواز پسر دیگری به نام ایرج داشت و جهان را میان سه پسر خود تقسیم کرد اساس داستان معروف غلبه ی فریدون بر ضحاک به اساطیر کهن مربوط می شود و موضوع آن کشمکش قوای طبیعت است به موجب اوستا ضحاک دیوی با سه دهان سروشش چشم و هزار دست است که از جانب اهریمن برای ویران ساختن گیتی به وجود آمد و برای نیل به مقصود ، برای خدایانی چون ناهید و وایو گله های گاو و اسب قربانی کرد . فریدون با او به مقابله برخاست و از خدایان یاری خواست و سرانجام ضحاک را مغلوب خود ساخت و فر را به دست آورد .در سرودهای ریگ ورا این پیروزی به ضحاک ((ترتیا)) یکی از خدایان هندی منسوب است و دلاوری های فریدون با رفتار ایندرا شباهت تام دارد )) . (یا حقی ، 1386، صفحه ی 635-633)