منبع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه

به بازوی بهمن برآموده مار زرویین دژ افتاده اسفندیار
بیت 108، صفحه ی 1023
دریغا که از نسل اسفندیار همین بود و بس ملک را یادگار
بیت 142، صفحه ی 1024
نه ز اسفندیار آن جهان گیر کرد که از چشم ز خم جهان جان نبرد
بیت 166،صفحه 1024
درخت کیان را فرو ریخت بار کفن دوخت بر درع اسفندیار
بیت 180، صفحه ی 1025
4-3-13-گنج قارون ، گنج روان :
((ثروتمند معروف معاصر موسی (ع) است که با آن حضرت معارضه داشت .نام قارون چهار بار در قرآن (قصص76و79،عنکبوت :39،مؤمن:24)ذکر شده است به نظر بسیاری از مفسرین ، او اصلاً از بنی اسراییل و پسر عم موسی (ع) است که عامل و گماشته ی فرعون بود بر بنی اسراییل و از نیکویی روی، او را ((منور))می خواندن اهل سیر (زندگی نامه نویسان) او را از علمای بنی اسراییل دانسته اند که تورات از همه بهتر می خواند و سبب بد کاری او توانگری اش بود . وقتی موسی(ع) ازمناجات باز آمد و قومش در غیاب او گوساله پرست شده بودند بنی اسراییل را به مصر آورد و قارون ثروت بسیار فراهم آورده و مرتد گشته بود .چون موسی (ع) ریاست مذبح و قربان به هارون بن عمران داد ، قارون از وی معجزه خواست و چون موسی (ع) عصای هارون که از چوب بادام بود برگری آورد همگی پذیرفتند مگر قارون که موسی (ع) را به سحر منسوب کرد قارون که علم کیمیا از موسی (ع) آموخته بود گوساله ی سامری را بسوخت و با آن دارو و کیمیا ، زرها انباشت و توانگر شد و درهای باغ و تمام خانه ها از زر ساخت و کس از او توانگر نبود در انجیل هست که کلید گنج های قارون را بر شصت شتر بار می نمادند و مال خزاین او را چهار صد هزار کلید بود ، در چهل انبان ، و به روایت قرآن (قصص: 76) چندین تن زورمند زیر بار کلیدهای مخازن او زانو می زدند .موسی (ع) از قارون زکات خواست و چون مقدار آن زیاد می شد ، قارون از دادن زکات سر باز زد و سران بنی اسراییل را بر آن داشت که زنی فاجره را بخواندند و بر موسی (ع) تهمت فسق نهادند .اما زن در برابر انبوه مردمان راز توطئه را فاش کرد و قارون را دروغ زن نامید و چون قارون سخن حق را نشنید ، زمین به فرمان موسی (ع) در آمد و به اشارات موسی (ع) ، او و تمامی ثروتش را فرو خورد در انطباق هویت قارون بر رجال تاریخی میان محققان اختلاف است .
قارون در فرهنگ اسلامی ، و به تبع آن در ادبیات فارسی ، کنایه از کسی است که در اندوختن مال افراط ورزد و با داشتن ثروت بسیار که هیچ گاه به دردش نخواهد خورد ،نابود می شود .
قارون مظهر مجسم زراندوزی و مثال بارز بعد اقتصادی نظامی است که با دو بعد دیگر (فرعون و بلعام )، به تعبیر علی شریعتی ، در عرصه ی تاریخ ،نظام قابیلی را تشکیل می دهند و رسالت پر شکوه موسی (ع) در مبارزه با این سه چهره شکل می گیرد )). ( یاحقی ،1386، 641-640)
بران بقعه کاوبارگی تاخته زمین گنج قارون برانداخته
بیت 28،صفحه ی 959
از آن گنج کآورد قارون به دست سرانجام در خاک بین چون نشست
بیت 9، صفحه ی 997
در دم دادنش بود گنج روان شتر دادنش کاروان کاروان
بیت 57، صفحه ی 1051
فروزنده روزی چو فردوس پاک بر آورده سرگنج قارون ز خاک
بیت 4، صفحه ی 1075
نباید نهادن بر این خاک،دل کز و گنج قارون فروشد به گل
بیت 5، صفحه ی 1087
در گنج بگشاد چیپال چین بپرداخت از گنج قارون زمین
بیت 52،صفحه1115
4-3-14-طوبی :