منبع پایان نامه ارشد با موضوع ادبیات فارسی و زبان فارسی

دانلود پایان نامه
رسیدند لشکر به جای مصاف دو پرگار بستند چون کوه قاف
بیت 10،صفحه ی 1015
ز خاریدن کوس خا را شکاف پر افکند سیمرغ در کوه قاف
بیت 8، صفحه ی 1139
زکتان و متقالی خانه باف زده کووهه بر کوهه چون کوه قاف
بیت 20، صفحه ی1149
4-3-19-غول :
توضیحات مربوط به اسطوره غول :
(( غول (جمع غیلان و اغوال نوعی دیو زشت است که مردم را در صحرا ها هلاک کند و به هر شکل که بخواهد در آید و مردم را در بیابان به نام بخواند و از راه ببرد .در ادبیات فارسی و فرهنگ ها غول مجازاً به معنی مردم وحشی و آدم خوار و کنایه از شیطان و نفس آدمی ، و زشت انداو ودراز قد به کار رفته است . در واژه ها و ترکیب های غول آسا و غول پیکر و غول بی شاخ و دم و نیش غولی (نابجا و نامناسب ) نیز اسم غول تا امروز در زبان فارسی زنده است ، چنان که ((شاخ غول شکستن )) کنایه از انجام کاری بسیار دشوار و تقریباً نا ممکن است )) .(یا حقی ، 1386، صفحه ی 606)
در آن جای غولان وطن ساختند چو غولان به هر گوشه می تاختند
بیت 54، صفحه ی 975
به غول سیه بانگ برزد خروس در آمد به غریدن آواز کوس
بیت 132 ،صفحه ی 980
به تن بر یکی آسمان گون زره چو مرغول زنگی گره برگره
بیت 191، صفحه ی 982
چه بندیم دل در جهان سال و ماه که هم دیو خاست و هم غول راه
بیت 4، صفحه ی 997
رسن بسته چون غول بر دست و پای مرا در یکی خانه کردند جای
ابیات 167،168،صفحه ی 1144
4-3-20-گاو زمین :
((در افسانه ها ی آریایی ،گاو ، مقدس و نماینده ی قدرت و نیرو است از این رو ، قدما معتقدبودند که زمین روی شاخ گاو قرار دارد و گاو برپشت ماهی بزرگی ، و این ماهی در دریاها شناور است . هرگاه که گاو خسته شود ، زمین را از روی یک شاخش به روی شاخ دیگر می لغزاند و همین کار موجب زمین لرزه می وشد در اساطیر یونانی زمین روی سر اطلس قرار دارد از قول ابن عباس نقل شده است که پرسیدم زیر زمین هفتم چیست ؟ فرمود گاوی است و این هفت زمین در میان دو سروری (شاخ ) وی است .پرسیدم صفت وی چیست ؟ فرمود چهل هزار سر دارد و هر سری تا سر دیگر پانصد سال راه است پرسیدم پای گاو بر چیست ؟فرمود بر ماهی است پرسیدم ماهی بر روی چیست ؟ فرمود بر آب است که قعر وی چهل هزار سال راه است .پرسیدم آب روی چیست ؟ فرمود بر فرق فرشته ای است .پرسیدم فرشته بر چیست؟فرمود بر قدرت حق تعالی چیست .پرسید حق تعالی بر چیست ؟ فرمود این سخن خطا می باشد .کس نداند قدرت حق تعالی بر چیست هم چنین درمراسم نوروز در روستا ها تخم مرغ هایی روی آیینه می گذارند معتقدند هنگام تحویل سال ، وقتی که گاو آسمانی کره ی زمین را از شاخی به شاخ دیگر می افکند و سال تحویل می شود تخم مرغ بر روی آیینه خواهد جنبید دراسطوره های مهری خون گاو سبب پیدایش موجودات می شد ، ولی در این باور جنبش گاو سبب باز پیدایی سال و آفرینش نطفه می شود )).(یا حقی ، 1386، 692-691)
چو گوهر هر فرد برد گاو زمین برون جست شیر سیاه از کمین
بیت 55، صفحه ی 975
ستاره چنان گنجی از زر فشاند که مهد زمین گاو بر گنج راند
بیت 234، صفحه ی 1108