منبع مقاله درباره مهارتهای ارتباطی

دانلود پایان نامه

وهمکاران، 1390).
درمطالعه ی وستیمر(2005)به این نتیجه رسیدکه دانش وآگاهی نسبت به مسائل جنسی زندگی راتغییر می دهد و اغلب بهتر می کند ( به نقل از یوسفی،1384).

ویسمن و برزنیاک(2004)، نیکولز(2005)، سلوسارز(2000)، بایرز(2005) نشان داده اند که رضایت جنسی عامل مؤثری در روابط زناشویی می باشد فعالیت جنسی چنان دررضایت زناشویی مهم است که عدم فعالیت جنسی می تواند نشانه وجود مشکلات دیگری در پیوند ازدواج باشد (به نقل از نادری، حیدری،حسین زاده مالکی،1389).
هندرسون، کینگ، وروف(2003) به این نتیجه رسیدند که رضایت از رابطه جنسی نقش مهمی در رضایت زناشویی و رابطه زوجها دارد و نارضایتی در رابطه جنسی در سال های اول ازدواج به اختلاف بین زوج ها واحتمالاً جدایی در سال های بعد منجر می شود.
پژوهش ساکولسکی وهنریک(1999)، یانگ و همکاران(2000)، فرانک( 1979)و کوپر و آلوین(1987)، وجود رابطه میان رضایت جنسی و رضایت از روابط عاطفی و زناشویی را نشان داد(به نقل از مهدوی،نسیمی ،1388).
درمطالعه ای کوپر و آلوین(1987) به این نتیجه رسیدند بالا بودن کیفیت رضایت جنسی باعث بالارفتن سطح رضایت از روابط عاطفی و زناشویی می شود(به نقل ازنسیمی، مهدوی ،1387).
جمع بندی
برخی مطالعات نظری وتحقیقات انجام شده پیرامون پژوهش ومتغیرهای مرتبط یا کمتر مرتبط اطلاعات زیادی بدست داده لیکن هنوز ابهامات وسوالات زیادی پیرامون رابطه بین متغیرها به ویژه مولفه های متغیر جنسی وجود دارد.انجام این پژوهش رهگشای تحقیقات نظری ونیز مرجعی برای شناخت مسائل پیچیده زناشویی است که می تواند مورد استفاده در بسیاری از مشاوران وروانشناسان و مددکاران قرار گیرد.بنابراین فرضیه ها وسوالات ذیل تنظیم شد.
2-22-فر ضیه ها :
2-22-1- بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-22-2- بین مسائل جنسی و رضایت زناشویی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-22-3- مسائل جنسی و مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.
2-23-سوالات پژوهش:
2-23-1- آیا مؤلفه های مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده ی معناداری برای رضایت زناشویی هستند؟
2-23-2- آیا مؤلفه های مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده ی معناداری برای بعد رضایت زناشویی هستند؟
2-23-3- آیا مؤلفه های مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده ی معناداری برای بعد ارتباطات هستند؟
2-23-4- آیا مؤلفه های مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده ی معناداری برای بعد حل تعارض هستند؟
2-23-5- آیا مؤلفه های مهارت های ارتباطی پیش بینی کننده ی معناداری برای بعد تحریف آرمانی هستند؟
2-23-6- آیا مؤلفه های مسائل جنسی، پیش‌بینی کننده‌ی معنی‌داری برای رضایت زناشویی هستند؟
2-23-7- آیا مؤلفه های مسائل جنسی، پیش‌بینی کننده‌ی معنی‌داری برای بعد رضایت زناشویی هستند؟
2-23-8- آیا مؤلفه های مسائل جنسی، پیش‌بینی کننده‌ی معنی‌داری برای بعد ارتباطات هستند؟
2-23-9- آیا مؤلفه های مسائل جنسی، پیش‌بینی کننده‌ی معنی‌داری برای بعد حل تعارض هستند؟
2-23-10- آیا مؤلفه های مسائل جنسی، پیش‌بینی کننده‌ی معنی‌داری برای بعد تحریف آرمانی هستند؟
2-23-11-کدامیک از ابعاد مهارتهای ارتباطی و مسائل جنسی، پیش‌بینی کننده‌ی قویتری برای رضایت زناشویی هستند؟

نتیجه گیری
برخی مطالعات نظری وتحقیقات انجام شده پیرامون پژوهش ومتغیرهای مرتبط یا کمتر مرتبط اطلاعات زیادی بدست داده لیکن هنوز ابهامات وسوالات زیادی پیرامون رابطه بین متغیرها به ویژه مولفه های متغیر جنسی وجود دارد.انجام این پژوهش رهگشای تحقیقات نظری ونیز مرجعی برای شناخت مسائل پیچیده زناشویی است که می تواند مورد استفاده در بسیاری از مشاوران وروانشناسان و مددکاران قرار گیرد.

فصل سوم:
روش تحقیق

دراین فصل ابتدابه توصیف جامعه آماری ،وروش نمونه گیری می پردازیم سپس ابزارهای جمع آوری اطلاعات وداده ها ارائه می شوند ودرآخربه طرح تحقیق ،نحوه اجراوروشهای تجزیه وتحلیل داده‌ها اشاره می شود.
3-1-طرح پژوهش:
ازنوع همبستگی است که رابطه بین متغیرهای پژوهش رابررسی می کند.
3-2-جامعه ونمونه آماری
3-2-1-جامعه: جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان متاهل شهرگچساران می باشد.
3-2-2-نمونه آماری:شامل 200 نفر از زنان متاهل می باشد که از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر که مایل به پاسخگویی به سوالات بوده ودر دسترس بودند انتخاب شدند.
3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش
جدول 3-1 فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان را بر اساس میزان تحصیلات را نشان می‌دهد.
جدول 3-1: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیر دیپلم
5
5/2
5/2
دیپلم
57
5/28
31
فوق دیپلم
52
26
57
لیسانس و بالاتر
86
43
100
کل
200
100
F = فراوانی، P = درصد و C.P = درصد تراکمی
همانگونه که در جدول 3-1 مشاهده می‌گردد، اکثر پاسخگویان (43 درصد) دارای تحصیلات لیسانس به بالا بوده‌اند و سطح تحصیلات زیر دیپلم، کمترین فراوانی (5/2 درصد) را داشته است.
جدول 3-2 فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان را بر اساس شغل را نشان می‌دهد.
جدول 3-2: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس شغل
شغل
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
خانه‌دار
86
5/45
5/45
دانشجو
31
4/16
9/61
کارمند
51

 

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه روانشناسی نظریه فراشناخت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

98/26
89/88
آزاد
21
11/11
100
کل
189
100
همانگونه که در جدول مشاهده می‌گردد، اکثر پاسخگویان (5/45 درصد) خانه‌دار بوده‌اند.
جدول 3-3 فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان را بر اساس تعداد فرزندان نشان می‌دهد.
جدول 3-3: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان
تعداد فرزندان
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی

1
69/0
69/0
1
60
67/41
36/42
2
49
03/34
39/76
3
19
19/13
58/89

4 و بالاتر
15
42/10
100
کل
144
100
همانطور که در جدول 3-3 مشاهده می‌شود، خانواده های دارای یک فرزند بیشترین فراوانی را داشته و 67/41 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد و بالاترین و پایین‌ترین میزان سن و مدت زمان زندگی مشترک پاسخگویان را نشان می‌دهد.
جدول 3-4: توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان
متغیر
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
سن
64/30
10/7
17
57
مدت زمان ازدواج
36/5
09/5
1
35
همانگونه که در جدول 3-4 مشاهده می‌گردد، میانگین سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان به ترتیب 64/30 و 36/5 سال بوده است.

3-4-ابزارهای پژوهش
3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
برای سنجش میزان رضایت زناشویی از پرسشنامه تعدیل شده اینریچ استفاده شدکه12مقوله زندگی را می سنجد. مقیاس اول آن 5 سؤالی و سایر مقیاسها هرکدام 10 سؤال دارد. فعالیت های نسخه اصلی آزمون 47سؤالی است که با توجه به طولانی بودن سؤالات مقیاس، نورمهای متعددی از آن استخراج شده است وفرم به کاررفته درپژوهش 35سوال می باشد.(الماسی وهمکاران،1389).
مقیاس زوجی اینریچ یک اندازه گیری کلی از روابط زناشویی است. مقیاس های این پرسشنامه شامل،1- تحریف آرمانی،2- رضایت زناشویی، 3-ارتباطات،4- حل تعارض، پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای )که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است( می باشد. این پرسشنامه برای هر یک از ماده ها پنج گزینه، کاملا مخالفم، مخالفم، نه موافق و نه مخالف، موافقم، کاملاً موافقم، می باشد.
سوالات-3-5-6-7-10-13-14-18-19-21-22-23-26-27-28-29-32-33-34 به صورت معکوس نمره داده می شوند. به عبارت دیگر در این سئوالات به عبارت کاملاً موافقم نمره 1 و به عبارت کاملاً مخالفم نمره 5 تعلق می گیرد(آسوده، خلیلی، لواسانی، دانش پور،1389).
رضایت زناشویی: سئوال های 1-5-9-13-17-21-24-27-30-35.
ارتباطات: سئوال های 2-6-10-14-18-22-25-28-31-34.
حل تعارض: سئوال های 3-7-11-15-19-23-29-32-33.
تحریف آرمانی: سئوال های8-12-16-20.
3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ
اولسون وهمکاران اعتبار آلفای این پرسشنامه را 92/ اعلام کرده اند و طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات سلیمانیان در ایران نیز اعتبارآلفای 95/می باشد. ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاسهای رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض، و تحریف آرمانی به ترتیب از این قرار است 83/ ،84/،80/ ،86/ و اعتبار بازآزمایی پرسشنامه برای هر خرده آزمون به ترتیب92/، 90/، 81/، 86/ بوده است. و ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش آسوده ( 1389) با تعداد 365 زوج« 730 نفر » به ترتیب برابر با 68/(با حذف سئوال 24 آلفا 78/ می شود) 78/، و 62/، 77/ به دست آمد(الماسی وهمکاران ،1389). براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت زناشویی91/. می باشد.
3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی
این پرسشنامه توسط وکیلی وهمکاران (1391) تهیه وتدوین گردید این پرسشنامه دارای7 مقیاس می باشد.که هرمقیاس دارای 6سوال می باشد.این پرسشنامه دارای لیکرت 5درجه ای است وشیوه نمره گذاری این پرسشنامه به ترتیب زیر می باشد: بسیارضعیف نمره (4-1)،ضعیف نمره (8-5)، متوسط نمره (12-9)، خوب نمره (16-13)، عال نمره (20-17)می باشد.دراین پژوهش نمرات بصورت فاصله ای در نظر گرفته می شود و نمره آن حداکثر 210می باشد.
1-مهارتهای ارتباطی عمومی
2-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن
3-مهارتهای ارتباطی گوش دادن فعال
4-مهارتهای ارتباطی تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب
5- مهارتهای ارتباطی سوال پرسیدن
6-مهارتهای ارتباطی بازخورد
7-مهارتهای ارتباطی تشویق وتحسین
3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی
روایی این پرسشنامه براساس روایی محتوای محاسبه شده توسط وکیلی وهمکاران(1391)،که از مقادیرجهت تمامی گویه های ابزاربالاتر از51/ بود.پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ محاسبه گردیدکه برساس نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ 1-مهارتهای ارتباطی عمومی85/،2-مهارتهای ارتباطی سخن گفتن83/،3-مهارتهای ارتباطی گوش دادن فعال80/،4-مهارتهای ارتباطی تفسیر وشفاف سازی صحبتهای مخاطب80/، 5- مهارتهای ارتباطی سوال پرسیدن 74/، 6-مهارتهای ارتباطی بازخورد 77/، 7-مهارتهای ارتباطی تشویق وتحسین79/(وکیلی، حیدرنیا، نیکنامی،1391). براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه مهارتهای ارتباطی 88/. می باشد.
3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی
پرسشنامه مسائل جنسی(MSQ) توسط اسنل و فیشرو والترز(1993)تدوین گردیداین پرسشنامه یک ابزار خودسنجی است که برای اندازه گیری12زیرمقیاس، مسائل جنسی انسان طراحی شده است. پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی دارای 60 عبارت می باشد که آزمودنی ها بایدمشخص کنند هرعبارت چقدرتناسب دارد.برای جمع آوری اطلاعات پاسخ افراد از یک مقیاس 5امتیازی لیکرت استفاده شدکه نمره هر عبارت می توانداز0تا4باشد:اصلا تناسب ندارد(0)،کمی تناسب دارد(1)،تاحدی تناسب دارد(2)،متوسط تناسب دارد (3)، خیلی تناسب دارد(4).سپس نمره های عبارات هرخرده مقیاس باهم جمع می شوند وبنابراین نمره های بالاتربا میزان بیشتری از تمایل مطابقت دارند.هرخرده مقیاس می توانداز0تا20متغیر باشد. این 12مقیاس عبارتنداز:
1-حرمت جنسی(49-37-25-13-1).
2-اشتغال ذهنی جنسی(50-38-26-14-2).
3-کنترل جنسی درونی(51-39-27-15-3).
4-آگاهی جنسی(52-40-28-16-4).
5-انگیزش جنسی(53-41-29-17-5).
6-اضطراب جنسی(54-42-30-18-6).
7-قاطعیت جنسی(55-43-31-19-7).
8-افسردگی جنسی(56-44-32-20-8).
9-کنترل جنسی بیرونی(57-45-33-21-9).
10-نظارت جنسی(58-46-34-22-10).
11-ترس از رابطه جنسی(59-47-35-23-11).
12-رضایت جنسی(60-48-36-24-12).
عبارات19،31،47،50به صورت معکوس نمره گذاری می شوندپاسخ عبارت 61به صورت مستقیم تاثیری درنتایج پرسشنامه ندارد.
3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی
تمامی این 12مقیاس از پایایی خوبی برخوردار هستندوضریب آلفای این پرسشنامه از70 /تا94/درنوسان بود(میانگین 85/0) ،پایایی های بازآزمایی نیزاز50/تا86/ متغیر بود (میانگین87 /0). ثبات درونی خرده مقیاس های پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمد.ضرایب آلفا برای تمامی اعضای نمونه در12خرده مقیاس (از خرده مقیاس 1تا 12) براساس نتایج تحقیق اسنل وهمکاران(1993)به ترتیب عبارت بوده از :87/ ؛ 94/؛ 80/؛ 71/؛ 91 ؛83/ ؛ 77/؛92 /؛86 /؛ 90/؛ 82/؛ 90/؛ پایایی بارآزمایی نیزبرای هر خرده مقیاس به ترتیب (از 1تا 12)عبارت بوداز: 85/؛73 /؛63 /؛75/؛83 /؛64/؛65/؛70/؛68/؛69/؛67/؛76/؛به طور خلاصه ،12خرده مقیاس MSQ از ثبات درونی وپایایی بازآزمایی بیشتر ازحد کافی برخوردار بودند.اسنل وهمکاران دریافتند پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی درمیان آزمودنی ها نه تنها با نگرشهای جنسی آنها ورویکردهای تبادلی وتداولی شان به رابطه جنسی مرتبط بود،بلکه با نمره های آنان درسایرابزارهایی که از نظر مفهومی شبیه MSQ بودند، نیزارتباط داشت.همچنین رفتارهای جنسی مردان وزنان نیز به طور قابل پیش بینی ای با نمره های آنان درخرده مقیاس های MSQ مربوط بود(فیشر وهمکاران،1995). براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه مولفه های جنسی 88/. می باشد.
3-5-نحوه اجرا:
تعداد افراد شرکت کننده دراین پژوهش 200نفرمی باشندکه به ترتیب زیر انتخاب شدند ابتدا تعداد جامعه مورد نظر را به صورت تقریبی مشخص کرده و سپس از بین نقاط مختلف شهر مکانهای مورد نظرانتخاب شده وپرسشنامه به آزمودنیها تحویل داده شد. واز آنان خواسته شد تا با صداقت پرسشنامه ها را پاسخ دهند و به آنها گفته شد که اطلاعات محرمانه خواهد بود. از تعداد 200 پرسشنامه تحویل داده شده، بطور کامل همه پرسشنامه ها تکمیل گردید، که برای تجزیه وتحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
3-6-تجزیه وتحلیل داده ها:
جهت تحلیل یافته های بدست آمده از روش های آمارتوصیفی مثل میانگین وانحراف استاندارد،جداول وغیره واز روش های آمار استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان، رگرسیون گام به گام استفاده شد. و برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از نرم افزارspss استفاده شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه :که

فصل چهارم:
یافته های پژوهش

در این فصل، ابتدا آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود؛ سپس نتایج تحلیل‌های استنباطی به منظور بررسی فرضیه‌ها و سئوال‌های پژوهش، ارائه می‌شوند.
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش:
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
مهارتهای ارتباطی عمومی
64/31
88/2
19
39
مهارتهای ارتباطی سخن گفتن
48/25
09/3
14
30
مهارتهای ارتباطی گوش دادن فعال
51/25
31/3
15
30
مهارتهای ارتباطی تفسیر و شفاف‌سازی صحبت‌های مخاطب
11/23
90/3
8
30
مهارتهای ارتباطی سؤال پرسیدن
82/24
09/3
15
30
مهارتهای ارتباطی بازخورد
98/23
16/3
16
30
مهارتهای ارتباطی تشویق و تحسین
35/26
05/3
16
30
مهارت های ارتباطی(نمره کل)
03/182
31/14
133
210
همانگونه که در جدول 4-1 مشاهده می‌شود، پاسخگویان بالاترین میانگین را در بُعد مهارتهای ارتباط عمومی کسب کرده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که تعداد گویه‌های ابعاد مختلف یکسان نیستند و این مطلب بر میانگین ابعاد تأثیر می‌گذارد.
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد مسائل جنسی
مولفه های جنسی
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
حرمت جنسی
27/18
21/5
5
25
اشتغال ذهنی جنسی
11/10
14/4
4
20
کنترل جنسی
49/15
51/4
5
24
آگاهی جنسی
59/16
80/4
5
25
انگیزش جنسی
55/15
13/5
5
25
اضطراب جنسی
81/10
96/4
5
23
قاطعیت جنسی
43/12
14/3
5
20
افسردگی جنسی
05/10
84/4
5
25
کنترل جنسی

دیدگاهتان را بنویسید