منبع مقاله با موضوع پیشرفت کارکنان و مقایسه نتایج

دانلود پایان نامه
5-3-1- محدودیت در اختیار پژوهشگر
این پژوهش بر روی کارمندان ایران رادیاتور صورت گرفته نتایج آن را نمی‌توان به دیگر کارمندان جامعه تعمیم داد.
هر پژوهشگری که با تست وآزمون سرو کاردارد، بامحدودیت ومشکلاتی همراه است، در این تحقیق نیزدربرخی موارد مشکلاتی وجودداشت.
طرح مطالعه حاضر از نوع همبستگی است نه آزمایشی بنابراین ادعای روابط علی در میان متغیرهای مورد مطالعه ممکن نیست.
5-3-2- محدودیت خارج از دست پژوهشگر
اولین محدودیتی که برای پژوهشگر دراین تحقیق اتفاق افتاد، انتخاب گروه نمونه بود، به علت گستردگی کارخانه پژوهشگر نتوانست از تمام قسمت‌های کارخانه نمونه ای جمع آوری کرده و پس از میان آنها به انتخاب بپردازد. بدین جهت نمونه گیری کاملاً تصادفی و از بخش‌های در دسترس صورت گرفت.
5-4- پیشنهادهای پژوهش
پیشنهاد می‌‌ شود به منظور اطمینان از نتایج آزمون می‌‌ توان، درشش ماه بعد یک آزمون دیگر ازهمان افراد صورت گیرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شود.
با توجه به اینکه آزمودنی‌ها دراین پژوهش همگی مرد بودند، می‌‌ توان در پژوهش دیگر از آزمودن‌ها صرفاً زن آزمون گرفت و نتایج متغیرها را بین دو جنس زن و مرد مقایسه کرد.
انجام پژوهش‌های مشابه درصنایع بزرگ دیگر و مقایسه نتایج دیگر صنایع با هم.
در کنار پرسشنامه از مصاحبه‌های بالینی نیز استفاده شود.
5-5- پیشنهادات کاربردی
5-5-1- بر اساس یافته‌های نتایج فرضیه اصلی
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه ارتقاء و پیشرفت فرصت‌هایی را برای رشد شخصی فراهم می‌‌ کند، پذیرش مسئولیت‌های بیشتر و در نتیجه افزایش موفقیت اجتماعی و غیبت کمتر و از همه مهمتر حقوق بالاتر را برای کارکنان فراهم می‌کند و به تناسب پاداش‌ها هم قابل ملاحظه‌تر می‌‌‌شود، مدیریت اداره باید با دیدی مثبت و کارآمد و ارزنده با این عامل برخورد ‌نماید.
5-5-2- بر اساس یافته‌های نتایج فرضیه فرعی اول
توصیه می‌‌ شود روابط مدیریت اداره و کارکنان درحد خوب و دوستانه ای باشد و تلاش درجهت هرچه بیشترکردن این روابط شود تا منجر به یک محیط مناسب و دور از هرگونه تنش و اصطکاکی بشود و جو سازمانی برازنده در اداره حاکم شود.
5-5-3- بر اساس یافته‌های نتایج فرضیه فرعی دوم
شغل افراد را چالش برانگیزکنیم و انگیزه و کمال‌گرایی مثبت را در افراد توسعه بخشیم.
ارائه فرصت‌ها و امکانات برای ترفیع و پیشرفت کارکنان در سازمان، ترفیع‌ها براساس معیارهای ملموس و دست یافتنی صورت گیرد.
5-5-4- بر اساس یافته‌های نتایج فرضیه فرعی سوم
ایجاد جو اداری آزاد عاری از هرگونه تهدید و بهره مندی از تفویض اختیار.
تلاش برای ارضای نیازهای مادی و روانی کارکنان.
منابع و مآخذ
منابع فارسی