منبع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و وضعیت سلامت روان

دانلود پایان نامه

آرتور اس.ربر(۲۰۰۵).فرهنگ توصیفی روان شناسی (توصیفی).ترجمه یوسف کریمی‌و همکاران (۱۳۹۰)، انتشارات رشد، تهران،
اتکینسون، رینا؛ اتکینسون، ریچارد؛ هیلگارد، ارنست (1986). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه: محمد نقی براهنی؛ سعید شاملو؛ نیسان گاهان؛ یوسف کریمی؛ کیانوش هاشمیان (1382). چاپ یازدهم، تهران: انتشارات رشد.
اسمعلی کورانه، احمد (1384) مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله ای مجرمین و افرادبهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز
بشارت، محمدعلی (1384) تحلیل اکتشافی رابطه‌ی کمال‌گرایی و شخصیت، مجله علمی‌‌ پژوهش مطالعات -تربیتی و روانشناس، ی دوره ششم، شماره اول، 96-81
بیطرف، شبنم (1390) رابطه کمال‌گرایی با سبک‌های والدینی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان.فصلنامه دانشگاه شاهد. سال دوم، شماره 4. صص34-40.
پریسوز، اعظم،(1390) بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
پروین جان (1992) روابط انسانی ترجمه‌ی جوادی و کدیور(1382)، انتشارات سمت.
حاجلو، نادر؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ رهبر طارمسری، مرتضی و حقیقت گو، مرجان (1390). کمال‌گرایی و خودکارآمدی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 3 (1): 48-42.
حجازی، اله. سرمد، زهره. بازرگان، عباس (1381). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات: آگاه.
راس، الناُ(1392)روانشناسی شخصیت(نظریه‌ها و فرآیندها). ترجمه سیاوش جمالفر. تهران: موسسه نشرروان.
سارافینو، ادوارد. پی، ترجمه: گروهی از مترجمان زیر نظر میرزایی، الهه. (1392) “روان شناسی سلامت” تهران، انتشارات رشد.
ستوده، هدایت الله؛میرزایی، بهشته؛پازند، افسانه (1381)روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات آوای نور.
سیاسی، علی اکبر (1386) نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، چاپ پنجم، تهران دانشگاه تهران.
شاملو، سعید (1380) نظریه‌های شخصیت، انتشارات رشد.
شاملو، سعید(1378) بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.
شولتزوشولتز(1998)نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1386)، تهران، نشرویرایش.
صاحبی لیلا، آیت‌اللهی سیدمحمدتقی. (1385) بررسی وضعیت سلامت روانی در کارکنان بیمارستانهای شیراز. افق دانش.; 12 (4):26-33
فراهانی، ابوالفضل؛ شعبانی مقدم، کیوان(1388). قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاکید بر نگارش پایان نامه و مقاله. تهران: اندیشه‌های حقوقی.
کوشان، م؛ واقعی، س؛ (1382)، روان پرستاری. چاپ اول، سبزوار، نشر انتظار.
کریمی، یوسف(1376)روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشرویرایش
کریمی، یوسف(1377)روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشرویرایش، چاپ چهارم.
کی نیا، مهدی(1376)روانشناسی جنایی، جلداول. تهران: انتشارات رشد.
گروسی، میرتقی (1380)، رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز، نشرجامعه پژوه.
مردانی حموله مرجان، شهرکی واحد عزیز، ابراهیمی‌احترام. وضعیت سلامت روانی کارکنان پرستاری. نشریه پرستاری ایران. 1390; 24 (74):28-35