منبع مقاله با موضوع عوامل اجتماعی فرهنگی و کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه
کالاوی و همکاران (2014)با استفاده از یک چشم انداز سنتی و مدل پنج عامل شخصیتی بررسیهایی را در 193 نوجوان برای مشاهدهی رابطهی بین علائم عقدههای مرتبط با کودکی و ابعاد سازگار و ناسازگار کمال‌گرایی به انجام رساندند. نتایج حاصل نشان داد که این علائم خاص با کمال‌گرایی در ارتباطند، مخصوصا از نظر ابعاد ناسازگار.
وسلی و همکاران(2014) تاثیر ویژگیهای عاطفی چهار عامل EI را در دو نمونه مورد بررسی قرار دادند. در نمونهی دوم، مینی مارکرهای Saucier و مجموعهی جدیدی از شاخصهای سلامتی ذهنی (افسردگی، اضطراب، استرس، و رضایت زندگی) برای بررسی اثر تعدیل کنندهی TEI به کار رفتند. شواهد موجود با نتایج آنها با استفاده از اجزای هستهای TEI سازگار بودند.
گوردن و همکاران (2014) پژوهشهای مربوط به پیامدهای کمال‌گرایی در بین کودکان و نوجوانان را مرور نمودند و بر غیر یکنواختی بین کمالگرایان و نیاز به یک رویکرد ظریف برای ارزیابی تاکید داشتند که منعکس کنندهی نگرانیهای شخصیتی کمال‌گرایان است. آنها سپس پژوهشهای گذشته دربارهی جلوگیری از کمال‌گرایی را خلاصه نموده و نشان دادند که کمال‌گرایی ارزشمند و مقاوم در برابر تغییر است. بر این اساس، باید مداخلاتی جهت توجه به ضعفهای شناختی و عاطفی کمالگرایان و باورهای فراشناختی آنها دربارهی توانایی، خود و مفهوم شکست صورت پذیرد. آنها در نهایت علت ضرورت طراحی و پیاده سازی برنامههای پیشگیرانه را برای تقویت تاب آوری و کاهش سطوح ریسک در بین کمالگرایان شرح دادند.
اشلی و همکاران (2013) نقش بعد شخصیتی مرتبط با احساسات، یا هوش عاطفی را در رابطهی بین شخصیت مرتبط با جنسیت و مشکلات سلامتی ذهنی درونی بررسی نمودند. مشکلات سلامتی ذهنی درونی به عنوان متغیر خروجی به عنوان ترکیب نهفتهای از اضطراب، استرس، و غلبه بر احساسات مطالعه شد. ویژگیهای GLP نیز به عنوان نماینده و رابط سنجیده شدند. نتایج حاصل نشان داد که این ویژگیها مجموعههای مختلف رویههای هوش عاطفی را رده بندی کرده و اثرات حمایتی را نتیجه میدهند.
منگ و همکاران (2012) کودکان 16-6 ساله و کودکان دوقلو را به روشهای مختلفی شامل SDQ، EPQ، و پرسشنامههای PSDQ▮FAD-GFS▮SLE▮FSQ▮FLQ▮EFQ برای جمع آوری اطلاعات دربارهی محیط خانواده، و نیز DNA جمع آوری شده از مخاط دوقلوها مورد بررسی قرار دادند. امتیازهای چهار بعد EPQ و پنج عامل SDQ تفاوت معناداری را بین این دو گروه نمایان میساخت. مشخص گردید که به جز مشکلات بیش فعالی – عدم توجه، تفاوت آشکاری از نظر شخصیت، سلامتی ذهنی، و محیط خانوادگی بین دوقلوها و کودکان تک فرزند وجود دارد.
لوئز و همکاران (2012) پیش زمینهای را برای توسعهی پرسشنامهی چند بعدی سلامتی مذهبی/معنوی فراهم نمودند. شواهد کافی برای ارتباط مثبت سلامتی مذهبی/معنوی با انواعی از شاخصهای سلامتی ذهنی فراهم نمود. همچنین مشخص شد که مذهب/معنویت نقش مهمی‌را در فرآیند بازیابی بیماری ذهنی و نیز عملکرد حفاظتی در برابر رفتارهای اعتیاد یا خودکشی ایفا مینمایند.
پاتریکا و همکاران (2011) از یک چهارچوب بین فرهنگی برای مرور مطالعات منتشر شده در ارزیابی کمال‌گرایی در اعضای یک گروه اقلیت قومی‌در ایالات متحدهی امریکا استفاده کردند. رویکردهای مبتنی بر ساختار به صورت تجربی پدیده شناسی و/یا کمال‌گرایی در هر گروه قومی‌را مورد کاوش قرار میدهند، درحالیکه در رویکردهای مبتنی بر سطوح میزان نسبی کمال‌گرایی در بین گروهها بررسی میشوند. در آخرین بخش مرور آنها اثبات استدلالهای پژوهشگران بررسی شد، که عوامل اجتماعی فرهنگی مختلف، مثل جمع گرایی و شیوهی فرزندپروری، بر کمال‌گرایی و مقاصد اقلیتهای قومی‌تاثیر میگذارند. در سراسر این مرور، مجموعهای از مراحل برای درک کمال‌گرایی و تاثیرات آن با استفاده از یک چشم انداز بین فرهنگی ارائه شد.
سارا و همکاران (2011) ساختار روان سنجی پرسشنامهی کمال‌گرایی و روابط بین ویژگیهای شخصیتی و کمال‌گرایی را در یک نمونهی دانشگاهی بررسی نمود. نتایج او اثبات کنندهی ساختار روان سنجی گزارش شده توسط هیل و همکارانش (2004) بود. همچنین کمال‌گرایی خودآزمایی با روان رنجور خویی تعدیل میشد، و کمال‌گرایی با وجدان همبستگی قدرتمندی با وجدان داشت. نتایج حاصل نشان داد که امتیاز ترکیبی ابزار و امتیازهای مولفهای به اندازهی امتیازهای مقیاس فرعی حائز اهمیت نیستند.
پاتریکا و همکاران (2011)به شرح اهمیت نگرانی دربارهی اثرات تعاملی و عمدهی ابعاد شخصیتی دوگانه با استفاده از یک مدل کمال‌گرایی 2*2 پرداختند. این مطالعه روی 98 دانشجو به انجام رسید. نتایج رگرسیون تعدیل شده نمایانگر برهمکنش غیر معنادار بین کمال‌گرایی با محوریت خود و کمال‌گرایی اجتماعی بود. با این حال، چهار فرضیهی مدل 2*2 کمال‌گرایی در زمینهی مدل جبرانی اثبات شدند. این نکته با ارائهی راهنماییهای آشکاری دربارهی نحوهی استفاده از اثرات محوریت خود و کمال‌گرایی اجتماعی برای آزمودن چهار فرضیه به منابع مطالعاتی کمک میکند.
دیوید و همکاران (2011) در سال 2011 استانداردهای شخصی و مشکلات ارزیابی ابعاد مرتبه بالای کمال‌گرایی را از سه چهارچوب مختلف نظری در دانشجویان بررسی نمود. تحلیلها اثبات کنندهی عوامل نهان کمال‌گرایی استانداردهای شخصی و مشکلات ارزیابی بودند. در ارتباط با پرسشنامهی شخصیتی نئو، کمال‌گرایی استانداردهای شخصی با وجدان و تلاش برای موفقیت ارتباط داشت. در مقایسه کمالگرایی، مشکلات ارزیابی نیز با روان رنجورخویی و عواطف مثبت، اعتماد و صلاحیت کمتر رابطه داشت.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1- پیشگفتار
در این فصل فرآیند پژوهش بررسی شده است و روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و نحوه‌ی گزینش آنها، ابزارهای جمع آوری اطلاعات، متغیرها و روش‌های آماری بیان گردیده است.
3-2- روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. این روش به دنبال بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل، دریک یا چند عامل دیگر است (خلعتبری،1385). پژوهش حاضر با توجه به موضوع و هدف اصلی تحقیق از نوع کاربردی و با توجه به نحوه‌ی جمع آوری اطلاعات از نوع پرسشنامه ای، و با توجه به موقعیت انجام پژوهش از نوع تحقیقات میدانی می‌باشد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از کلیه‌ی کارکنان کارخانه ایران رادیاتور می‌باشدکه در 6 ماه اول سال 1394 به کار مشغول می‌باشند و تعداد آنها 1000نفر می‌باشد.
3-4- حجم نمونه و ویژگیهای آن
در انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.بدین صورت که ابتدا کل جامعه آماری منـظور شد و طبق جدول کریسی و مورگان(1970)،278 نفر انتخاب شدند. برای تعیین نمونه از جدول اعداد تصادفی استفاده شد. بعد از مشخص شدن نمونه پژوهش، بر روی آنها پرسشنامه‌های سلامت روان، ویژگی شخصیتی آیزنک و کمال‌گرایی اجرا شده است.
3-5- ابزار اندازه گیری پژوهش
الف- پرسشنامه سلامت روانی
ب- پرسشنامه‌ی کمال گرایی
پ- پرسش‌نامه شخصیتی آیزنک