منبع مقاله با موضوع سندرم روده تحریک پذیر و فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه

فراگیر نمودن معیارهای شخصی غیر واقعی در سراسر حوزه‌های رفتاری
چشم‌داشت‌های زیاد از خود و دیگران
احساس ستیزه و خواری نسبت به خود و دیگران به دلیل برآورده نشدن انتظارات و توقعات فراگیر نمودن افراطی شکست‌ها
چشم داشت احترام از دیگران در همه حال، به دلیل منصف، درستکار و وظیفه‌شناس دانستن خود
ناتوان بودن از درخواست کمک از دیگران حتی نزدیک‌ترین دوستان
وانمود کردن به استقلال فکری و عاطفی
اشتباه را گناه نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار عواقب شوم آن را کشیدن (شولتز،1991).
2-4- تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی
2-4-1- تحقیقات داخلی
-سامری(1393) تحقیقی با عنوان رابطه ی تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا و کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ واحد ارومیه سال تحصیلی 93-1392 انجام داد. از جمله متغیرهای تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی که در این پژوهش به آن توجه شده، کمال‌گرایی است. کمال‌گرایی یکی از ویژگی‌های شخصیتی است و نقش مهمی‌‌ در علت شناسی، استمرار دوره بالینی آسیب شناسی‌های روانی بازی می‌‌ کند. در این پژوهش سعی شده است رابطه ی تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا و کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان رشته ی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ واحد ارومیه که3000 نفر است، می‌‌ باشد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 341 نفر می‌‌ باشد. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌‌ باشد. این پژوهش دارای سه متغیر است که برای اندازه گیری متغیر تیپ شخصیتی درونگرا (A) و برونگرا (B) از پرسشنامه ی 16 عاملی آیزنگ، و کمال‌گرایی کوپر اسمیت و همچنین جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی ترم قبل دانشجویان استفاده شد. در تحقیق حاضر بین تیپ شخصیتی، کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ارتباط مثبت وجود دارد.
-علی نیادون،(1393)، دراین پژوهش رابطه کمال‌گرایی باسلامت‌روانی دریک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت هدف اصلی پژوهش حاضرتبیین شاخصهای سلامت‌روانی برحسب کمال‌گرایی بود یکصد دانشجو عمران ساختمان و رشته مکانیک خودرو به صورت تصادفی دراین پژوهش شرکت کردند و ازآزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس کمال‌گرایی و مقیاس سلامت‌روانی را تکمیل کنند برای تحلیل داده‌های پژوهش ازشاخصها و روش‌های آماری شامل فراوانی درصد میانگین انحراف معیار آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی و علائم بیماری جسمانی دانشجویان هیچ نوع رابطه معنادارآماری وجود ندارد باتوجه به فرضیه دوم بین کمال‌گرایی و اضطراب و بی خوابی دانشجویان رابطه معناداراماری وجود دارد سومین فرضیه رابطه بین کمال‌گرایی و ناکارکردی اجتماعی دانشجویان بود که این فرضیه هم تایید شده است فرضیه چهارم هم این بود که بین کمال‌گرایی و علائم افسردگی دانشجویان رابطه معنادار اماری وجود دارد همینطور که فرضیه اصلی مطرح شد و این که بین کمال‌گرایی و سلامت‌روانی رابطه معنی دار وجود دارد که تایید شده است.
– خیاطان (1391)، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین آسیب‌های روانی- سازمانی با فشار شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمال گرایی شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش معلمان مقطع راهنمایی شهر اصفهان به تعداد 2400 نفر در سال 90- 1389 بودند که از میان آنها 331 نفر (183 زن و 148 مرد) به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه‌های آسیب‌های روانی سازمانی (کامکار و همکاران، 1385)، مقیاس چندبعدی کمال گرایی شغلی (هویت و فلت، 1989)، پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ و ویلیامز، 1988)، شاخص توصیفی شغلی (JDI، اسمیت و همکاران، 1969) و پرسشنامه فشار شغلی (اسیپو، 1987) پاسخ گفتند. تحلیل داده‌ها برای تحلیل همبستگی و مطالعات ساختاری تحلیل مسیر با نرم افزار انجام شد. نتایج نشان داد، آسیب‌های روانی سازمانی به طور مستقیم با محدوده نقش، رضایت شغلی، سلامت روان و مسوولیت نقش، و محدوده نقش به طور مستقیم با کمال گرایی مبتنی بر خود و رضایت شغلی رابطه دارد. همچنین بین کمال گرایی مبتنی بر خود با مسوولیت نقش، بین مسوولیت نقش با سلامت روان و بین سلامت روان با رضایت شغلی نیز رابطه مستقیم وجود داشت. شاخص‌های برازش الگوی نهایی پژوهش حاکی از وضعیت مطلوب الگو بود.
-در پژوهشی که توسط حسینی (1390) انجام شد به این نتیجه رسید که سبک فرزند پروری والدین می‌‌ تواند بر نوع کمال‌گرایی فرزندان تاثیر بگذارد به طوری که فرزندانی که از والدینی با سبک فرزند پروری مقتدر برخوردارند دارای کمال‌گرایی مثبت می‌‌ باشد یعنی اینکه این افراد اهدافی واقع بینانه و در سطح توانایی خود برمی‌‌ گزینندو در عوض فرزندانی که دارای والدی با سبک فرزند پروری مستبد می‌‌ باشند جزو افرادی با کمال‌گرایی منفی طبقه بندی می‌‌ شوند و کسانی هستند که اهداف بسیار فراتر از سطح توانی خود انتخاب می‌‌ کنند. این در حالی است که سبک فرزند پروری سهل انگار هیچ ارتباطی  با کمال‌گرایی مثبت و منفی نداشت و آن را پیش بینی نکرد.
-سعادت رسولی و همکاران (1390)رابطهی بین پنج عامل شخصیتی و کمال‌گرایی (مثبت و منفی) را با تصویر بدن تعیین نمودند. 373 دانشجوی دختر دانشگاه الزهرا در این مطالعه شرکت نمودند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامهی پنج عامل نئو، نسخهی فارسی مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی و پرسشنامهی نگرانی از تصویر بدن استفاده کردند. جهت بررسی پایایی مقیاسها، ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل اطلاعات شامل مقادیر میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون بود. نتایج حاصل نمایانگر همبستگی مثبت و معناداری بین روان رنجورخویی، مقبولیت، و آزادی با تصویر بدن و نیز ارتباط منفی معناداری بین وجدان و برون گرایی بود. همچنین کمال‌گرایی (مثبت و منفی) یک پیش بینی کنندهی مهم تصویر بدن میباشد.
-مفسری(1389) این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی با افسردگی و اضطراب دانشجویان انجام گرفت.از 371 دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسشنامه شخصیتی نئو، مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی و افسردگی و اضطراب را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌ها‌ی پژوهش از شاخص هاو روشهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t-test، ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که میان عامل نورزگرایی و عامل درونگرایی با اضطراب و افسردگی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش نورزگرایی و درونگرایی اضطراب و افسردگی نیز افزایش می‌یافت. همچنین بین کمال‌گرایی با اضطراب وافسردگی نیز رابطه مثبت ومعنی داری وجود داشت. از سوی دیگر این تحقیق آشکار ساخت که بین افراد افسرده و نرمال در عامل نورزگرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی تست نشان داد تفاوت معنی داری بین افراد مضطرب و نرمال و نیز بین افراد افسرده و نرمال وجود دارد. یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین عامل انعطاف پذیری و عامل دلپذیری با افسردگی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش انعطاف پذیری و دلپذیری فرد افسردگی وی کاهش می‌یابد. بین دلپذیری و اضطراب نیز رابطه معنی‌دار آماری به دست نیامد. همچنین مشخص شد که بین عامل با وجدان بودن با افسردگی و اضطراب رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش با وجدان بودن فرد، افسردگی و اضطراب نیز افزایش می‏یابد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیری(روش گام به گام) آشکار ساخت که شش متغیر پیش بین شامل عامل نوروزگرایی، عامل برون گرایی، کمال‌گرایی جامعه مدار و خود مدار، عامل با وجدان بودن و عامل انعطاف پذیری واریانس افسردگی را تبیین می‌کنند.طبق ضرایب بتای استاندارد شده متغیرهای پیش بین موثر بر افسردگی، شامل عامل نوروزگرایی بود که نیرومندترین متغیر در پیش بینی افسردگی محسوب شد و پس از آن به ترتیب کمال‌گرایی جامعه مدار و عامل برون گرایی، عامل وجدان بودن کمال‌گرایی خودمدار و عامل انعطاف پذیری قرار دارد. در این پژوهش ابعاد سه گانه کمال‌گرایی و کمال‌گرایی کل با نوروتیسم رابطه مثبت، وبا برون گرایی و دلپذیری رابطه منفی داشت. بین ابعاد کمال‌گرایی و با وجدان بودن نیز رابطه مثبت ومعنی‌دار وجود داشت.
– خلعتبری و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان» نتیجه گرفتند که کمال‌گرایی و احساس تنهایی، تبیین بالایی از کیفیت زندگی به دست داد. بنابراین کیفیت زندگی بالاتر، با احساس تنهایی و کمال‌گرایی پایین، رابطه بیشتری دارد. یعنی با افزایش کیفیت زندگی، کمال‌گرایی و احساس تنهایی کاهش می‌‌ یابد.
-عبدی و همکاران (1389)، در پژوهش تحت عنوان رابطه سبک‌های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی‌بر روی 300 نفر از دانشجویان به این نتیجه رسید که بین سبک‌های تنظیم هیجان شناختی با سلامت عمومی‌همبستگی معنی داری وجود دارد. در میان سبکهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار، فاجعه انگاری و سرزنش دیگری، پیش بینی کننده سلامت روان شناختی بودند و در میان سبک‌های تنظیم شناختی سازگار، تمرکز مجدد و ارزیابی مجدد مثبت، پیش بینی کننده سلامت روان شناختی بودند.
-داودی(1389) هدف این پژوهش مقایسه کمال گرایی، الکسی تایمی‌‌ و سلامت روان در بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم مراجعه کننده به مطب‌های گوارش شهر اهواز است که در تابستان و پاییز 1388 اجرا شد. نمونه پژوهش حاضر 144 نفر، شامل 72 بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و 72 فرد سالمی‌‌ بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیل پرسشنامه در این تحقیق شرکت کردند. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری سطح معنی داری P<0.05 استفاده شد. یافته‌ها بیانگر این بود که بیماران سندرم روده تحریک پذیر از نظر این سه ویژگی با افراد سالم تفاوت معنی دار دارند، به طوری که افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم، کمال گراتر و الکسی تایمی‌‌ کم‌تر بوده و از سلامت روان پایین تری برخوردارند.
-بشارت(1388)، در این پژوهش رابطه کمال گرایی با سلامت‌روانی در یک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص‌های سلامت‌روانی شامل بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی برحسب کمال گرایی مثبت و منفی بود. یکصد و هشتاد و پنج دانشجو 92) دختر، 85 پسر، 8 نامعلوم) به صورت داوطلب در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و مقیاس سلامت‌روانی را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهشی نشان داد که کمال گرایی مثبت با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و با درماندگی روانشناختی رابطه منفی دارد. نتایج همچنین نشان داد که کمال گرایی منفی با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی و با درماندگی روانشناختی مثبت دارد. کمال گرایی مثبت از طریق تقویت زمینه‌های درون روانی مثبت مانند حرمت خود و اعتماد به خود، و ویژگی هایی چون واقع بینی، پذیرش محدودیت‌های شخصی، انعطاف پذیری و احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخصی، سلامت‌روانی را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می‌‌ دهد. کمال گرایی منفی، بعکس از طریق تضعیف حرمت خود و اعتماد به خود، و ویژگی هایی مانند انتظارات غیر واقع بینانه، عدم پذیرش محدودیت‌های شخصی و انعطاف ناپذیری و ناخرسندی از عملکرد شخصی، سلامت‌روانی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌‌ دهد.
2-4-2- تحقیقات خارجی
کتلین و همکاران (2015) مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی را در یک نمونهی بزرگ دانشجویان به کار گرفت و یک تحلیل ضریب تقویتی را برای آزمودن ساختار پیشنهاد شده توسط نویسندگان اصلی اجرا نمود. سپس ارتباط سه بعد کمال‌گرایی با مدل پنج عامل شخصیتی مورد بررسی قرار گرفت. کمال‌گرایی با محوریت خود و کمال‌گرایی اجتماعی هر دو با برون گرایی و پایداری عاطفی کم مشخص میشدند. ارتباط مثبت کمال‌گرایی خود محور با وجدان و آزادی تجربه دو بعد کمال‌گرایی را از یکدیگر متمایز میساخت. کمال‌گرایی با محوریت دیگران به خوبی با پنج عامل شخصیتی مشخص نمیشد.
پیتر و همکاران (2015)روابط بین دینداری و معنویت و شاخصهای مختلف سلامتی ذهنی و عملکرد روانی مثبت را در سه نمونهی مجزا از دانشجویان مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که دینداری ذاتی، بلوغ معنوی، و برتری خود پیش بینی کنندهی سلامتی ذهنی و عملکرد مثبت، شامل سطوح پایین افسردگی، اضطراب، و سطوح بالایی از عزت نفس کلی، یکپارچگی هویتی، و مفهوم زندگی بودند. این نتایج با مطالعات قبلی سازگاری داشته و ارتباط مثبت دینداری و معنویت با سلامتی ذهنی برتر و عملکرد روانی اجتماعی مثبت در نوجوانان و جوانان را نشان میدهند.
یوجین و همکاران (2014) از مقیاس تجدید نظر شدهی کمال‌گرایی برای آزمودن 639 دانشجوی چینی استفاده کرد. نتایج حاصل نشان داد که: (1) بیشتر رشتههای ورزشی و غیر ورزشی در مقیاس شخصیتی کمال‌گرایی هر بعد و میانگین کلی امتیازها در سطح میانی بودند؛ امتیاز دانشجویان تربیت بدنی به صورت معناداری بیشتر از رشتههای غیر ورزشی بود؛ (2) امتیاز دانشجویان مرد و زن تربیت بدنی با مقیاس کمال‌گرایی بالا کاملا تفاوت داشت، به طوری که امتیاز مردان بیشتر از زنان میشد؛ افراد حرفهای و غیر حرفهای ورزشی و دانشجویان از نظر مقیاس کمال‌گرایی تفاوت معناداری با هم داشتند. دانشجویان ردههای مختلف تربیت بدنی با دارای تفاوت بودند. علاوه بر وجود تفاوت زیاد از نظر ابعاد در دانشجویان سال دوم، امتیاز دانشجویان تربیت بدنی بیشتر از دانشجویان غیر تربیت بدنی بود، و سایر ردههای دانشجویی تفاوت زیادی از نظر ابعاد نداشتند. بنابراین ورزش نقش مثبتی در ارتقاء شخصیت خواهد داشت.
شمیلا و همکاران (2014)در سال 2014 روابط بین کمال گرایی، ارائهی خود به صورت کمال گرایانه، شخصیت نوع D، و شیوههای غلبه بر بیماری را در 100 بیمار بازتوانی قلبی مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان پرسشنامههای مربوط به مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی، ارائهی کمال گرایانهی خود، مقیاس 14 شخصیت نوع D را تکمیل نمودند. تحلیلهای همبستگی نشان داد که شیفتگی عاطفی با کمال گرایی، ارائهی خود به صورت کمال گرایانه، و شخصیت نوع D مرتبط است. نتایج آنها حاکی از آن بود که بیماران کمال گرای نوع D دارای اهداف منفی بالقوه و شیوههای ناسازگاری برای بازتوانی قلبی خود هستند.