منبع مقاله با موضوع سلامت عمومی و سوال‌ها

دانلود پایان نامه

آیا دیگران فکر می‌کنند شما فرد با نشاط و سرزنده ای هستید؟
آیا مردم زیاد به شما دروغ می‌گویند؟
آیا نسبت به بعضی مسائل، حساس هستید؟
آیا همیشه اشتباهی را که مرتکب شده اید، می‌پذیرید؟
آیا از گرفتار شدن یک حیوان در دام، زیاد تاسف می‌خورید؟
پرسشنامه سلامت عمومی‌گلدبرگ
GHQ-28
پرسش های زیر درباره سلامت عمومی گذشته شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز است؛ لطفا به تمامی سوال‌ها پاسخ دهید
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟
الف- بیشتر از حد معمول ب- در حد معمول ج- بدتر از حد معمول د- خیلی بدتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشه تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته اید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می‌شود؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقت‌ها بدنتان داغ و یا سرد می‌شود؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شب‌ها وسط خواب بیدار می‌شوید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دایما تحت فشار هستید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی‌مدت عصبی هستید و دل شوره دارید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟ الف- بیشتر از حد معمول ب- مثل معمول ج- کمتر از حد معمول د- خیلی کمتر از حد معمول