منبع مقاله با موضوع دستگاه عصبی خودمختار و میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
الف- پرسشنامه سلامت روانی
در پژوهش حاضر از فرم 28 سوالی این پرسشنامه استفاده شده است. این فرم توسط گلدبرگ و هیلر در سال 1979 ساخته شده است و برای سرند کردن اولیه احتمال وجود اختلال روانی در جمعیت عمومی‌و بزرگسال به کار می‌رود.
هر دسته از سوالات این پرسشنامه برای سنجش زیرمقیاسی مشخصی است. دسته‌بندی سوالات در این پرسشنامه به شرح زیر است:
سوال 1-7: علایم جسمانی (وضعیت سلامت عمومی‌‌ و علایم جسمانی فرد در یک ماه گذشته) را می‌سنجد.
سوال 8-14: اضطراب (علایم و نشانه‌های بالینی اضطراب شدید، تحت فشار بودن، عصبانیت و دلشوره، بیخوابی و داشتن وحشت و هراس) می‌سنجد.
سوال 15-21: اختلال در عملکرد اجتماعی (توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، داشتن قدرت تصمیم‌گیری، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن در زندگی، و لذت بردن از فعالیت‌های روزمره) را می‌سنجد.
سوال 22-28: افسردگی اساسی (احساس ناامیدی، احساس بی‌ارزش بودن زندگی، داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن، احساس بی‌ارزشی و ناتوانی در انجام کارها) را می‌سنجد.
شیوه‌ی نمره‌گذاری در این پرسشنامه به ترتیب از 1 تا 4 برای گزینه‌های الف تا د می‌باشد. نمرات آزمودنی در کل ابزار حداقل 28 و حداکثر 112 می‌باشد و در هر یک از زیرمقیاس‌ها حداقل نمره آزمودنی‌ها 7 و حداکثر نمره 28 باشد.
تقوی ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس در جامعه ایرانی 90/0 گزارش کرده است (عاشوری و همکاران، 1388). در پژوهش حاضر پایایی کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاس‌های علایم جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی اساسی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 83/0، 76/0، 62/0 و 83/0 بدست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت روانی 79/0 شده است.
پرسشنامه‌ی کمال گرایی: هیل و همکاران (2004) اقدام به ساختن ابزاری نمودند که به صورت خود گزارشی و از نوع پرسشنامه‌های عینی است و براساس دیدگاه شناختی- رفتاری تهیه شده است.نسخه فارسی سیاهه کمال‌گرایی با 58 عبارت و 6 زیر مقیاس که توسط هومن و سمائی در سال 1389 در نمونه ایرانی اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی شد و دارای 6 زیر مقیاس: حساسیت بین فردی، تلاش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی والدین، هدفمندی و استانداردهای بالا برای دیگران است. در پژوهشی که توسط رسولی (1389) انجام شده است میزان آلفای کرونباخ آن 76/0 بدست آمد.همچنین حسینی (1390) در پژوهش خود بر دانشجویان میزان روایی و پایایی این مقیاس را 67/0 و 77/0 بدست آورد. اساس تحلیل عوامل پاسخهای آزمودنیهای دانش آموزان دختر با ٢٧ ماده توسط نجاریان، عطاری و زرگر (١٣٧٨) ساخته شده است.ضرایب همسانی درونی این آزمون برای پسر ٨٨/0آزمودنیهای دختر 89/0 است.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه کمال‌گرایی 87/0 است.
پرسش‌نامه شخصیتی آیزنک: یک پرسش‌نامه خودارزیابی شخصیتی است که سه‌ بعد بنیادی شخصیت را اندازه‌گیری می‌کند. آیزنک، این ابعاد را با روش تحلیل عاملی کشف کرد. این سه بعد عبارتند از:درون‌گرایی- برون‌گرایی، روان‌رنجورخویی و روان‌پریشی‌گرایی. آیزنک برای بعد برون‌گرایی-درون‌گرایی به مبنایی فیزیولوژیکی قایل است که ریشه در واکنش‌ پذیری دستگاه عصبی ارادی دارد. از این رو، برون‌گراها به تحریک زیاد نیاز دارند و درون‌گراها برعکس. اما مبنای فیزیولوژیک روان‌ رنجورخویی به واکنش دستگاه عصبی خودمختار برمی‌گردد که هیجان را در کنترل دارد. در فرم کوتاه شامل 48 سوال می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران درپژوهش‌های مختلف بررسی و تأیید شده است(رحیمی‌‌ نژاد، 1382؛ عسگری، 1383). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه آیزنک در بعد برونگرایی74/0 و در بعد درونگرایی 71/0 می‌باشد.
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات
ابتدا تعداد کارکنان تخمین زده شد، پس از آن با مراجعه کارخانه، با نمونه آماری که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، در مورد نحوه‌ی پر کردن پرسشنامه صحبت شد و این پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع شد و بعد از آن اطلاعات حاصل از پر کردن پرسشنامه استخراج گردید.
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
از آنجایی که در این پژوهش ابعاد شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) وسلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و کمال‌گرایی به عنوان متغیر ملاک معرفی شده است برای فرضیه اصلی از رگرسیون و در فرضیه های فرعی جهت بررسی رابطه های دو گانه از همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای تحلیل داده‌ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه‌های پژوهش، از آزمونهای آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار 20spss تجزیه و تحلیل شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است. داده‌های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار20 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و کمال‌گرایی در کارکنان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ یک روش آماری که به‌ما این امکان را می‌دهد تا نمره یک فرد در یک متغیر را براساس نمره‌های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.زمانی که هدف پیش بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش بینی باشد، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها براساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می‌شود. اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می‌ماند و در این حالت کلیه متغیرها‌ی باقی مانده در مدل مورد آزمون مجدد قرار می‌گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند. در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می‌شوند بنابراین در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغییر‌های پیش بین در مدل باقی بماند.
جدول 4-1) شاخص‌های توصیفی تحصیلات
تحصیلات
فروانی
درصد فراوانی
دیپلم