منبع مقاله با موضوع استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی عملیاتی

دانلود پایان نامه

از نظر مدیران، معاونان و کارکنان شرکت های مادر تخصصی، عوامل سیاسی تأثیر معنی داری بر روی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی دارند.
نتایج این فرضیه با عمید و دهقانان (1387) فرهمند و اعتماد زاده (1387) ابراهیم پور (1387) مقرب (1389) مشابه و همسو می باشد.
5-2-7- به نظر می رسد بین عوامل اقتصادی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج نشان می دهد که از نظر مدیران ، معاونان و کارکنان شرکت های مادر تخصصی، عوامل اقتصادی تأثیر معنی داری بر روی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی دارند.
نتایج این فرضیه با عمید و دهقانان (1387) فرهمند و اعتماد زاده (1387) ابراهیم پور (1387) مقرب (1389) مشابه و همسو می باشد.
5-2-8- به نظر می رسد بین عوامل محیطی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی رابطه معناداری وجود دارد.
شرکت ها در محیط های متفاوتی قرار دارند و این گوناگونی محیط بر ساختار آنها اثر چشمگیری دارد. بیشتر شرکت هایی که در محیطی پر تحرک و تغییر پذیر فعالیت می کنند کم کم فعالیت خود را نیز بیشتر کرده و سعی می کنند که پاسخگوی نیازهای زمان حال باشند که این امر استفاده از راهبردهای بروز را می طلبد.
بیشتر شرکت ها در برابر دگرگونی های ژرف تاب ایستادگی ندارند. جبر ناشی از روش های استاندارد تولید، برخوردهای سیاسی برخاسته از دگرگونی های احتمالی و تهدید فرهنگ ریشه دار سازمان، از عمده عواملی هستند که مانع هماهنگ شدن شرکت ها با تغییرات پر شتاب محیطی می گردند و می توانند عملکرد شرکت را مختل کنند که در این راه توان شرکت ها حرف اساسی را بیان می کند. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که از نظر مدیران، معاونان و کارکنان کارشناس شرکت های مادر تخصصی، عوامل محیطی تأثیر معنی داری بر روی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی دارند.
نتایج این فرضیه با عمید و دهقانان (1387) فرهمند و اعتماد زاده (1387) ابراهیم پور (1387) مقرب (1389) مشابه و همسو می باشد.
5-2-9- به نظر می رسد بین عوامل قانونی و استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی رابطه معناداری وجود دارد.
هدف نهایی و نیروهایی که برای رسیدن به آنها به کار می رود، یکی از وجوه گوناگونی شرکت ها و سازمانها می باشد. پاره ای از آنها مانند زندان ها هدفهای اجباری دارند و پاره ای در پی و کسب و کارهای اقتصادی و بهینه کردن سود آوری برای خود می باشند. پاره ای نیز مانند دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارای هدفهای هنجاری می باشند که روش به کار گیری قوانین و قدرت نیز در این سازمانها متفاوت می باشد که این امر می تواند تغییراتی را در کار آنها به وجود آورد و همانگونه که نتایج نشان می دهد، از نظر مدیران ، معاونان و کارکنان شرکت های مادر تخصصی، عوامل قانونی تأثیر معنی داری بر روی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی دارند.
نتایج این فرضیه با عمید و دهقانان (1387) فرهمند و اعتماد زاده (1387) ابراهیم پور (1387) مقرب (1389) مشابه و همسو می باشد.
5-3- پیشنهادات تحقیق
5-3-1- پیشنهادات کاربردی و اجرایی
آموزش های مرتبط با مهارت های انسانی در دستور کار شرکت های مادر تخصصی قرار گیرد.
تفویض اختیار یکی از مقوله هایی است که می تواند تأثیراتی در فرایند کارهای شرکت داشته باشد که همانگونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد از این امر می توان در راه مثبت و در راه هر چه بهتر کردن عملکرد سازمان استفاده کرد.
از جانب مراجع ذیربط اختیارات لازم به منظور اجرای بودجه ریزی عملیاتی به شرکت های مادر تخصصی واگذار گردد.
جلسات و برنامه های متعدد به منظور فرهنگ سازی جهت پیاده سازی این سیستم و استقرار آن در شرکت های مادر تخصصی صورت گیرد.
برگزاری جلسات متعدد با افراد درگیر موضوع می تواند مشوق اجرایی شدن آن باشد .
آیین نامه هایی جهت شیوه های جدید ارزیابی مدیران، نحوه ایجاد کنترل و عوامل مؤثر در تسهیم هزینه های شرکت های مادر تخصصی تدوین و نظارت شود.
به منظور جلوگیری از حاکم شدن اهداف سیاسی اجرای هر طرح ، باید مطالعات اولیه از دیدگاههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی به عمل آید تا دستخوش تغییرات در حین اجرای طرح نشود.
یک واحد سازمانی مجزا برای ارزیابی عملکرد در شرکت های مادر تخصصی ایجاد شود.
5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می شود که محققان بر روی عوامل دیگری که می توانند بر روی استقرار بودجه ریزی عملیاتی تأثیر گذار باشند، مطالعاتی صورت دهند.
پیشنهاد می شود که به روش کیفی نیز به امر تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر روی استقرار بودجه ریزی عملیاتی پرداخته شود و نتایج با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود.
پیشنهاد می شود که مطالعاتی همسو با این تحقیق در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دیگرِ موجود در جامعه صورت پذیرفته و نتایج آن با نتایج این تحقیق مقایسه شود.