منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، کنترل بازار، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

در سطح زیر ملی: مدل داتار (Delegation a
(l’Amenagement du Territoire et a l’Action Regionale, 1989,
* رتبه بندی شهرهای اروپایی (Cheshire, 1990)

جدول شماره 5 : تعاریف رقابت پذیری
جنبه های تاکیدی
تعریف رقابت پذیری شهری
نویسنده
رقابت پذیری محصولات شهری؛ درآمد های بالا/ در حال افزایش جمعیت محلی
درجه ای که در آن تحت شرایط بازار آزاد و عادلانه، کالا و خدماتی که مطابق میل بازار جهانی است ارائه شود، با نگهداری همزمان درآمد های واقعی و افزایش یابنده مردم طی یک دوره طولانی.
OECD
افزایش رقابت پذیری محصولات محلی
رقابت پذیری توانایی یک اقتصاد را برای جذب و نگهداری کارخانه ها با سهام ثابت یا در حال افزایش منعکس می کند، در حالی که بطور همزمان از استانداردهای ثابت یا در حال افزایش زندگی برای کسانی که در آن مشارکت می کنند، نگهداری می کند.
Storper (1997)
افزایش رقابت پذیری محصولات محلی
رقابت پذیری شهری اشاره دارد به توانایی یک شهر منطقه برای تولید و بازاریابی مجموعه ای از محصولات(کالا و خدمات) که عرضه کننده ارزش مناسبی هستند (نه لزوما با قیمت پایین) در رابطه با تکمیل محصولات دیگر شهر منطقه ها.
Webster ir Muller (2000)
افزایش منابع سرمایه ای، کنترل بازار، رفاه جامعه محلی
تلاش آژانس ها برای فراهم کردن محدوده هایی مشخص برای افزایش مزایای محلی خود با دستکاری برخی ویژگی هایی که به ارزش آن محدوده نسبت داده می شوند بعنوان فضایی برای فعالیتهای مختلف.
Gordon and Cheshire (2001)
توانایی برای جذب جریان ها، محیط های ابتکاری، رقابت پذیری کارخانجات، استانداردهای بالای زندگی
توانایی برای جذب جریان اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، فرهنگ، مردم و سازمانهایی که در منطقه مهم تلقی می شوند، توانایی برای نگهداری و گسترش کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی ساکنان محلی، به اندازه توانایی خلق یک محیط ابتکاری نوآورانه در آن.

Kostiainen (2002)
ماخذ: Jolita Sinkiene

برای نزدیک شدن بیشتر به پیچیدگی مفهوم رقابت پذیری شهری، دیدگاههای انتقادی بسوی این موضوع باید مورد توجه قرار گیرند(Sheppard, 2000; Krugman, 1994; Budd, 1998) .
اینطور نتیجه گیری می شود که رقابت پذیری روابط میان دو هدف تحلیلی یا بیشتر را توصیف می کند، و می تواند برای موضوعاتی در سطوح مختلف تحلیل به کار رود، مانند سطح شهری. تعریف خاص برای مفهوم رقابت پذیری شهری می گوید :
” توانایی جمعیت شهری برای نگهداری موقعیت رقابتی در یک منطقه خاص (بازار) در رقابت با شهرهایی از همان نوع و دنبال کردن اهدافی مشابه با محافظت از منابع و بهبود رفاه اعضای شهر با مدیریت هماهنگ عوامل خارجی و محیط داخلی.

2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری
تعریف یک فرایند عمومی برای شکل گیری رقابت پذیری شهری و همچنین فاکتورهای مهم همراه با عناصر ساختاری شان که بر شکل نتایج فعالیت های شهری اثر می گذارند، مهم است. همانگونه که Begg(1999) می گوید:
” درک فاکتورها رقابت پذیری شهرها را در بازارهای ملی و بین المللی را بهبود می بخشد و به تشخیص موقعیت کنونی آنها و پیش بینی دورنمای ممکن توسعه اهداف شهر کمک می کند.”

شکل شماره 4 : مدل عمومی رقابت پذیری شهری

ماخذ: Jolita Sinkiene

تشخیص دو سطح از محیط شهری – سطوح داخلی و خارجی – مطرح شده است. اگرچه محیط خارجی شهری در ادبیات نظری حول دو سطح گردش می کند – سطح جهانی و سطح ملی – تعریف یک سطح اتصال از محیط خارجی یک شهر پیشنهاد شده است. این مسئله بر مبنای دیدگاههای Pumain (2003), Masure (2003), McAvoy (2002), Cheshire and Hay (1989), Budd (1998) ، کمیسیون اروپا(2000) و دیگران، پیشنهاد می کند که در سالهای اخیر بر مبنای فرایند تعریف مقیاس ها، شهرهای کشورهای دموکراتیک رشد توام با تاثیر مستقیم نیروهای جهانی را احساس می کنند، که نیاز به تغییر ساختار و مفهوم عناصر محیط خارجی وجود دارد.
Webster and Muller (2000) بیان می کنند که در بیشتر کشورها فاکتورها در جریان تاثیرات جهانی اهمیت اولیه خود را از دست می دهند: آزادی تجارت، تمرکز زدایی و دیگر چیزها، که مسئولیت های بسیاری بر دوش رقابت پذیری در سطح محلی قرار می دهند. شناسایی فاکتورها که فراهم کننده محیط داخلی و خارجی شهر هستند و بزرگترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهری دارند، از شناسایی فاکتورهای خارجی آغاز می شوند. تاکید بر اهمیت فاکتورهای خارجی برای شهرها و نتایج آنها اهمیت زیادی دارد. سیاست های ملی و فراملی، توسعه منابع انسانی، تعرفه ها، طرح های اقتصادی کلان و صنعت، شرایط سیاست عمومی، سطح دسترسی، مهارت های نیروی کار، و غیره (European Commission, 2000; Webster and Muller, 2000).
فاکتورهای درونی محیط شهری بیشترین میزان اهمیت را برای نتایج فعالیت های شهری دارند و در نتیجه رقابت پذیری آن بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق از نظریه ها و دیدگاههای دانشمندان بین المللی در برخورد با مسائل مربوط به رقابت شهر شناسایی می شود. نظریات طبق دیدگاههای نویسندگان انها به پنج گروه تقسیم می شوند: چشم انداز عوامل ورودی – خروجی ، چشم انداز عوامل قابل کنترل – غیر قابل کنترل (Fried and Lovell, 1996)، چشم انداز عوامل اقتصادی و راهبردی ، چشم انداز عوامل ساختاری – پویا (Sutarauta, 2001; Linnamaa, 1999)، و چشم انداز عوامل داخلی (Duffy, 1995; Oatley, 1998; Jensen- (Savitch and Kantor, 2002, other
بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق از دیدگاه نویسندگان مختلف نسبت به عوامل داخلی (همچنین ساختار و معنا) موثر بر رقابت شهر، تشخیص چهار دسته اصلی از عوامل داخلی پیشنهاد شد
ه است: عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فیزیکی، عوامل اقتصادی. مشخصه دقیق هر یک از عوامل و عناصر تشکیل دهنده آن در جدول 6 ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه با موضوعرفتار بازار، افراد فعال

جدول شماره 6 : عوامل درونی موثر بر رقابت پذیری شهری
عناصر
طبقه
مهارت های کار
آموزش و آموزش و پرورش احتمالات
وضعیت جمعیت شناختی محلی
رهبران محلی
نوآوری / خلاقیت / استعداد از مردم محلی
تحمل / فرهنگ / آداب و رسوم مردم محلی

عوامل انسانی
کارایی حکومت محلی
موسسات – رهبران
شبکه های سازمانی
امکانات شهر و امکانات رفاهی
استراتژی توسعه شهر

عوامل نهادی
محل شهر و دسترسی
زیرساخت های شهر
منابع طبیعی این شهر

عوامل کالبدی
ساختار اقتصادی
فعالیت های ارزش افزوده بالا
نظام مالیاتی محلی
سطح دستمزد محلی
دسترسی به سرمایه در شهرها
نهادهای محلی از پژوهش های علمی و تجربی
عوامل اقتصادی
ماخذ: Jolita Sinkiene

تجزیه و تحلیل عوامل بهبود رقابت پذیری شهر باید بدون هیچ گونه اولویت دادن به یک عامل خاص اجرا درآید؛ تجزیه و تحلیل باید پیچیده باشد. تمام عوامل داخلی و خارجی ایجاد یک کل سیستم، به هم وابسته هستند.

شکل شماره 5 : مدل رقابت پذیری شهری
ماخذ: Jolita Sinkiene

3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی
رقابت معمولا در سطح موسسه یا صنعت تعریف شده است (اسکات، 1384). رقابت یک شهر به مجموعه ای ازعوامل بستگی دارد که شامل فرایند حاکمیت، زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی، کیفیت سرمایه انسانی و محیط طبیعی، محیط تجاری و قابلیت موسسات محلی می باشد(Friedman, 1998) .
در فضای جهانی شدن معاصر، شهرهای جهانی به عنوان قدرت های رقابتی جدید در متن اقتصاد جهانی، به شدت در حال فراز و فرود هستند(اسکات، 1384). علاوه بر این در فضای جهانی شدن معاصر میان کلان شهرها همکاری های تعاملی نیز وجود دارد ولی این نوع همکاری ها بیشتر در راستای رسیدن به سطوح بالای زندگی صورت می گیرد و مکمل رقابت های بین آنهاست؛ چرا که شاخص های زندگی وقتی در یک شهر بهبود می یابد، آن شهر قدرت عملکردی بیشتری در رقابت با سایرین پیدا می کند (Taylor, 2007).

رقابت پذیری از بعد سطوح فضایی سه گانه اقتصاد
همانطور که عنوان گردید خاستگاه بحث رقابت پذیری اقتصاد سطح بنگاهی است که ابتدا با کتاب مزیت رقابتی ملل پورتر وارد سطح کلان اقتصاد شد؛ پس از چالشهای فراوان و بعد از آنکه اندکی از ابهامهای آن زدوده شد، تا حدودی مورد پذیرش جامعه علمی و خصوصاً مراکز سیاستگذاری قرار گرفت.

شکل شماره 5 : سطوح فضایی سه گانه مفهوم رقابت پذیری

جهان شهرها و ابزار رقابت
امروزه کلان شهرها با دو رویکرد دیپلماسی شهری و هوشمندی رقابتی، در تلاشند تا در سلسله مراتب شبکه جهان شهرها ارتقا یابند. در قرن بیست و یکم، داشتن یک دیپلماسی شهری کارامد، می تواند بخشی از منابع مالی مدیریت شهری را از شهروندان سایر کلانشهرهای دیگر تامین نموده، هر چه بیشتر شهرها را به سوی توسعه سوق می دهد.

مطلب مرتبط :   داریم:، کالاهای، تعادلی

دیپلماسی شهری
غالبا دو مسیر وجود دارد که طی آن دیپلمات های شهری می توانند دستاورد اقتصادی را برای شهرشان تضمین کنند: نخست این که می توانند توریست، شرکت های خارجی، سازمان ها و یا رخدادهای بین المللی را بسوی شهرشان جذب کنند، دوم اینکه آن ها می توانند خدمات و دانش صادر کرده، یا این که وارد همکاری و توافقات با دیگر شهرها شوند.

هوشمندی رقابتی29
استراتژی، رویکردی برای خلق مزیت رقابتی است و الگوهای آن برای فضای رقابتی اثربخش است. فضای رقابتی نه تنها در کسب و کار، بلکه در صحنه های نظامی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، عمومی و هر فضایی که در آن قواعد رقابت حاکم باشد موضوعیت دارد. فضای رقابتی از حداقل دو وجود مستقل30 با هدف متعارض، عرصه ای برای رویارویی و یک عامل رفع تنازع شکل می گیرد. تعارض در هدف بدین مفهوم است که دستیابی یک طرف به هدف، مستلزم چشم پوشی طرف های دیگر از اهداف خود باشد. این شرایط ممکن است به صورت بالفعل و یا بالقوه محقق گردد. در رقابت بالقوه، اگرچه رقیب بالفعلی وجود ندارد، اما، امکان و انگیزه شکل گیری یک رقیب قدرتمند، شرایط رقابتی را حاکم می سازد.
عرصه رویارویی رکن لازم دیگری در شکل گیری فضای رقابتی است و آن عرصه ای است که در آن رقبا برای دستیابی به اهداف خود به مبارزه می پردازند. در فقدان عرصه رویارویی، قدرت رقابتی یک مفهوم انتزاعی بیش نیست(پوریافر، مالکی، 1387)

4-4-2- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری
متناسب با تقسیم جدید بین المللی کار، سرمایه ها راهی مناطقی می شوند که مزیت های نسبی بالایی در خود داشته باشند و دارای زیر ساختهای غنی اطلاعاتی نیز باشند. چنین مناطقی به پهنه های شهری گسترده با گره های ارتباطی و مدیریتی سیستم جهانی تبدیل می شوند و دستگاه عصبی نظام اقتصاد بین المللی را تشکیل می دهند(افراخته، 1381، 149). بر همین اساس، شهرها با رقابت در اقتصاد جهانی برای جذب سرمایه گذاری در گردش، سعی می کنند دارایی های خود را _ که شامل بهبود کیفیت زیر ساخت ها و محیط های عمومی است _ افزایش دهند. بنابراین فضاهای عمومی شهر چونان وسیله ای برای بهبود تصویر شهر در محیطی بسیار رقابتی که در بازار جهانی وجود دارد و همچنین بازگرداندن زمین به بازار محلی تلقی می شود(مدنی پور، 1387، 254). در این شرایط، مکان ها در عصر جهانی شدن، بیش از هم
یشه “به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه سیال با یکدیگر در رقابت اند و به همین خاطر نیاز به ایجاد محیط های امن و جذاب برای سرمایه گذاران و کارکنان شان دارند”(Hall, 1995) . بدین ترتیب سرمایه گذاری در بخش عمومی که در جهت افزایش کیفیت قلمرو عمومی صورت می گیرد، پیش زمینه لازم برای افزایش اعتماد در بخش خصوصی در فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز است(مدنی پور، 1387، 253). همان گونه که بویر(Boyer, 1990) اظهار نظر می کند، بازگشت زیبایی به شهر به عنوان نشانه ای برای بازگشت سرمایه تلقی می شود و در عین حال تلاشی به منظور ارتقای رقابت پذیری شهری نیز هست.

1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر
با توجه به این موضوع که شهر و فضاهای شهری محل وقوع رفتارها و فعالیتهای مختلفی اعم از فردی و یا گروهی اند،ایجاد زمینه لازم برای حضور افراد از قشرها و گروههای مختلف

دیدگاهتان را بنویسید