منابع پایان نامه ارشد با موضوع دفاتر اسناد رسمی و صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه
2-3-2-5-نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک
سند انعکاس اراده طرفین معامله دریک رابطه حقوقی است. این رابطه که عموماً‌در قالب یکی از عقود تجلی می یابد، می بایست دارای شرایطی باشد.هر گاه این رابطه فاقد یک یا بعضی از شرایط صحت باشد، باطل و در دیگر موارد غیر نافذ و قابل فسخ است. موارد اصلی که باعث فسخ قرارداد است یکی عدم رعایت مقرارت ویادر نظر نگرفتن بعضی از آنها و دیگری عدم مهارت درتنظیم ونگارش قراردادهای مربوط به خریدوفروش املاک است که هر دو آنها موجب می شود اراده طرفین مختل وبه علت مبهم بودن به موجب بروز اختلافات شده ودر نهایت باعث خسارات زیادی به یکی از طرفین و حتی دو طرف قرار داد گردد .با کمال تعجب و بدون هیچ مانعی این وظیفه خصوصاً در معاملات راجع به اموال غیر منقول به آژانس های معامله ملکی واگذار شده است یا به انعقاد عقد در دستان غیر متخصصین افرادی که فقط وظیفه واسطه گری را به عهده دارد قراردارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق
از آنجایی که موضوع تحقیق در خصوص ثبت نوین و کاداستر نیاز به اطلاعات اولیه از شناخت کاداسترو ابزار وادوات مورد نیاز آن همچنین روش های پیش رو در خصوص نحوه انجام کاداستربه روش کتابخانه ای تحقیق را شروع ودر ادامه کار به جهت کاربرد آن در سازمان ثبت با مشورت از اساتید و همکاران در اداره ثبت را بررسی و سپس آثار آن بر روند ورود پرونده های ثبتی بر دستگاه قضایی را مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
از آنجایی که از زمان تاسیس سازمان ثبت ، کلیه فرایندهای ثبتی در قالب مجموع قوانین خارج از رویه سیستماتیک وبصورت دستی انجام می گرفت.در راستای عبور از سیستم سنتی مثبت اسناد واملاک وورود به ثبت نوین مجموع فرایندهای مزبور در چند بخش کلی سازماندهی گردیده است. که از آن جمله می توان به کاداسترو جانمایی پلاکهای ثبتی ، صدور اسناد تک برگ ، بروز آوری دفاتر اسناد رسمی مطابق با سیستم ثبت نوین املاک تکمیل بانک جامع املاک اشاره نمود. ذیلا بصورت مشروح موارد مزبور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
4-1-استفاده ازسیستم کاداستر
در فصل اول مشروحا به تعریف کاداستر واقسام ان پرداخته شد که دراین فصل به اختصار به تاثیر کاداستر بر روی فرایند های ثبتی اشاره میگردد.
املاکی که دارای نقشه ثبتی با طول و ابعاد مشخص در پرونده ثبتی می باشند، چنانچه پس از بررسی نقشه UTM (اندکس شهر) نسبت به وجود نقشه ملک در اندکس اطمینان حاصل گردد و طول و ابعاد نقشه ثبتی با نقشه موجود در UTM یکسان باشد همان نقشه را تایید و ذخیره می کنیم. UTMنقشه جامع هوائی املاک واقع دریک ناحیه بادرج مختصات نقاط به توسطGPSتوسط سازمان نقشه برداری کشورمی باشد.
2- املاکی که دارای نقشه ثبتی باطول وابعاد مشخص در پرونده ثبتی باشند، ولی در نقشه Utm نباشد. اداره ثبت موظف است به توسط نقشه بردار ثبت، مختصات دو نقطه یکسان را هم در نقشه ثبت وهم در نقشه UTM قابل پیاده سازی باشد و با مراجعه نقشه بردار به محل، برداشتGPSبه مقیاسانجام می شود. و پس از ترسیم نقشه و یکسان سازی مقیاس نسبت به ثبت و ذخیره نقشه در بانک اطلاعات اندکس شهری اقدام وجانمایی پلاک ثبتی صورت می گیرد.
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم یکپارچه
اغلبب ین آنچه که درمحل ملک وجود داشته است وتوسط مالک درخواست ث تگردیده است وباآنچه که به ثبت رسیده است و در سندمالکیت توصیف شده، اختلاف وجود داردکه اینا ختلافات منشاء بسیاری ازتعارضات ملکی در کشور میباشند .
با توجه به اینکه شرح احوال ملک اعم از مساحت موقعیت حد ومشخصات وحقوق ارتفاقی درعمیات ثبتی ملک بصورت توصیفی وازطرفی عدم وجود استاندارد های فنی یکسان جهت انجا م امور نقشه برداری، استفاده از وسایل ابتدایی در واحدهای ثبتی مرسوم بوده است.
4-1-1-1- آثار جانمایی املاک بر روی سیستم یکپارچه
تاقبل از اجرای سیستم کاداسترتمامی مراحل صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت بصورت غیرسیستمی انجام می گرفت و در برخی موارد حتی املاکی که سند مفروزی صادر گردیده اند فاقد نقشه بوده و یاچنانچه دارای نقشه ثبتی باشند، نقشه مربوطه فاقد طولوابعاد متراژی بوده و صرفاً دارای حدود طبیعی می باشند. این امر بعضاً‌به دلیل بر هم خوردن عوارض طبیعی محل منجر به ایجاد اختلاف و تعارض می گردد و یااینکه در طی مراحل درخواست سند توسط متقاضی املاک خارج محدوده ثبتی مورد پذیرش ثبت قرار می گیرد. درادامه به شرح محاسن استفاده از سیستم کاداستر درادارات ثبت می پردازیم.
4-1-1-1-1- جلوگیری از ثبت ملک بصورت معارض
چنانچه ثبت به تمام ملک یا قسمتی از ملک دوبار سند مالکیت صادر کند، سند مالکیت موخر الصدور راسند مالکیت معارض مینامند . تشریفات انجام معاملات با اسناد مذکور تابع قوانین خاص موضوع می باشد.در برخی تعارضات اعلامی مشخص می گردد که ثبت محل نسبت به یک ملک واحد، دو مرحله به سند مالکیت صادر وتسلیم نموده است. که سند مالکیت موخر الصدور را سند مالکیت معارض می نامند. که این امر می تواند ناشی از بی دقتی متصدیان امر در مرحله قبول تقاضای ثبت باشد. این دو مقوله خارج از بحث ما می باشد. و صرفاً به تاثیر نقشه کاداسترو جانمایی املاک در کاهش روند صدور اسناد معارض خواهیم پرداخت.
با توجه به اینکه عوارض طبیعی مثل جاده، کال، مرتع و … قابلیت تخریب و نابودی را به مرور زمان دارند، در عمل اسناد مالکیتی که حدود آنها باعوارض طبیعی تعریف شده اند، به مرور زمان دچار تحریف حدود می گردند و امکان این که مشخص گردد آیا حدود موجود و مجاورین فعلی باحدود طبیعی تعریفی در گذشته مطابقت دارند یاخیر، وجودنخواهد داشت.این امر می تواند منشا اشتباه در عملیات ثبتی و شروع پروسه صدور سند معارض باشد حال چنانچه نقشه ملک در سیستم یکپارچه UTM موجود باشد، از آنجایی که مختصاتن قاط ماهواره ای به وسیله دستگاه GPS برداشت می گردند امکان تغییر این مختصات تا ابد وجود نخواهد داشت. از آنجاییکه تمام عملیات ثبتی بعدی به صورت سیستمی، پس از جانمایی پلاک در نقشه اندکس و ثابت نمودن نقشه ملک با نقشه هوایی ادامه خواهند یافت و پس از صدور سند ملک دیگر قابلیت ثبت حدود جدید برای بار دوم بر روی آن ملک جانمایی شده وجود ندارد، عملاً ثبت معارض یک ملک واحد برای دو بار منتفی خواهد بود. در بحث تعارضات املاک سه نوع تعارض مطرح می گردد.
الف-تعارضات مربوط به یک یا چند حدملک ونه تمام ملک باشد .درمواردیکه تعارض مربوط به حد ملک ونه تمام ملک باشد ،به این نحو ممکن است قسمتی ویاتمام حدی ازملک درملک مجاورتعریف گردیده باشد. باجانمایی پلاک ثبتی درنقشهUTMاین حالت نیزمنتفی خواهد شد .