منابع پایان نامه ارشد با موضوع انتشار آگهی نوبتی و انجام معامله

دانلود پایان نامه

قانون در راستای بروز انگیزه و تشویق مالکین به همکاری و پی گیری در انجام عملیات ثبتی نیز توجه داشته است. برای نمونه از لحاظ اجبار درماده 12 قانون ثبت در بدو تصویت مقرر داشته بود،چنانچه ظرف مدت ده سال از تاریخ انتشار آگهی مالکین درخواست ثبت املاک خود را ننمایند ،دادستان آن ملک را به ثبت می رساند تاقیمت یا مدافع آن را به مصرف خیریه برساند .
شدت اجبار برای تقاضای ثبت در بدو تصویب ،از این ماده کاملا احساس می شود که ماده مذکور در تاریخ 10/3/1322 اصلاح گردید و مجازات تاخیر در اقدام به ثبت را تعدیل نموده و جریمه بیست و پنج درصد و جلوگیری از انتقال را جایگزین کرد (البته با اصلاح قانون هزینه مقدماتی یکنواخت منظور گردید و به نوعی جریمه نقدی منتفی شده است .)
درمورد عملیات به نحو عمومی ماده 14قانون و ماده 59آیین نامه قانون ثبت و سایر مواد موضوع را به صورت روشن ذکر می نمایدکه در اینجا ماده 14 قانون ثبت عینا ذکر می گردد:”تحدید حدود املاک واقعه در در هر ناحیه متدرجابه ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدودبه وسیله اعلان احضار می شود . این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدیدحدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود .به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل اعلانی منتشر خواهد شد .” ‌
همچنین ارزش و اعتبار برعملیات مقدم رد بروز انگیزه برای ثبت املاک در ماده 78آیین نامه آمده :”درمواردی که ملکی قبلا تحدید حدود شده ،مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید .”همچنین سند مالکیت معارض سند موخر الصدور تشخیص می شود و انجام معامله با آن مقدور نیست .
دوماده شاخص در ارتباط با اجبار ی بودن عملیات مواد46و47 قانون ثبت است و براثراقدامات و تصمیمات بعدی در حقیقت ثبت اسناد در کلیه نقاط مملکت اجباری شده است .
آنچه از محتویات قوانین ومقررات و عرف موجود در سازمان ثبت و قسمتهای وابسته به آن می توان نتیجه گرفت این است که ثبت عمومی به عملیاتی گفته می شود که براساس قانون مصوب 26/10/1310 انجام می پذیرد وتغییر و اصلاحو حذف و الحاق به قانون فوق همه در راستای سیاست عمومی و اجباری بودن عملیات ثبتی است و معرف به ثبت عمومی است .
موضوعی که لازم به ذکر است اینکه تصویب مواد 147و148 و بعضی مقررات دیگر تا حدودی استواری خصوصیات قانون فوق الذکر را خدشه دار کرده است .
2-1-2- جایگاه تثبیت حدود املاک
برای آن که ملکی بنابر قانون در دفتر املاک ثبت وسند مالکیت بنام متقاضی صادر شود ،‌باید عملیاتی در اداره ثبت انجام شود که در اصطلاح به آن عملیات مقدماتی ثبت می گویند و شامل مراحل ذیل می باشد.
انتشار آگهی ثبت عمومی (‌ماده 9 قانون ثبت) که اعلان میدارد املاک واقع درناحیه ومحدوده ای مشخص در تاریخ معین به ثبت خواهد رسید و هدف از انتشار ان اطلاع مالکین میباشد.
انتشار آگهی ثبت مقدماتی ( ماده 10 قانون ثبت) در آن اداره ثبت ،شروع به ثبت املاک ناحیه ای مشخص با حدودی معین را اعلام می کند که مالکین پس از دریافت اظهار نامه می بایست آن را در مدت مشخص که دو ماه می باشد به اداره ثبت تحویل دهند این آگهی در ظرف سی روز ، سه مرتبه در اول، پانزدهم و سی ام به وسیله جراید اعلام و سپس عملیات ثبت عمومی در آن بخش آغاز می شود.
انتشار آگهی نوبتی (‌ماده 11 قانون ثبت ) که ‌پس از آن که مالکین اظهار نامه های ثبتی را به ادارات ثبت تحویل می دهند، ادارات ثبت مکلفند صورت کلیه اشخاص که اظهار نامه داده اند را با نوع ملک و شماره ای که برای آن تعیین میشود با ترتیبی خاص طی دو مرحله به فاصله سی روز در روزنامه منتشر نمایند تا چنانچه اشخاصی به مالکیت متقاضیان اعتراض دارند، در مهلت مقرر که از انتشار اولین آگهی نوبتی نود روز می باشد اعتراض دهند.
انتشار آگهی تحدیدحدود عمومی ( ماده 14 قانون ثبت ) که انجام عملیات تحدید حدود به منظور تثبیت حدود و حقوق ارتفاقی ملک موردتحدید و تعیین حد فاصل با مجاورین می باشد که یک نوبت به صورت عمومی به ترتیب پلاک انجام می شود و پس از آن در تاریخ مشخص شده در آگهی عملیات تحدید حدود به وسیله نماینده ثبت ونقشه بردار در محل انجام می شود. پس از اتمام انجام عملیات تحدید حدود و طی شدن مدت واخواهی اعتراضات ثبتی ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادرو به متقاضی تسلیم می شود.
2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاک
تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک مجاورتدارد .عمل تحدید بعهده نماینده ثبت است که باراهنمایی متقاضی ثبت ویاقائم مقام اوبادرنظرگرفتن حدود یک هدراظهارنامه ثبتی ذکرشده است وباتوجه به میزان مورد تصرف و یصورت میگیرد لذا اساس کارتحدید حدود برطبق ماده 71 آیین نامه ثبت به شرح ذیل است.
نماینده ثبت عمل تحدیدحدود را فقط نسبت به ابنیه ،اجز اءوآنچه را که در داخل محدوده ذکر شده در اظهارنامه است، انجام وتحدید میکند وزائد بر خواسته متقاضی ثبت راتحدید نمی کند وآنچه راکه بعنوان تحدیدحدود انجام میدهد باید احراز تصرف متقاضی را در آن نماید وگر نه از تحدیدحدود آنچه که از تصرف وی خارج است خودداری میشود.
2-1-2-1-1-تحدیدحدود به تبعیت از مجاورین
هرگاه حدود مجاورین ازلحاظ عملیات ثبتی تثبیت ومعین باشد، یعنی تحدید حدود املاک مجاور به عمل آمده باشدومدت اعتراض سپری شده ودراین مدت اعتراض واصل نشده باشد یا درصورت وصول اعتراض، تکلیف آن به موجب حکم نهایی دادگاه روشن شده ویا معترض ازاعتراض خود صرفنظر نموده وآنرا مسترد نموده باشد تحدید حدود بدون انتشارآگهی تحدید حدود ملک و به تبعیت ازمجاورین به عمل خواهدآمد.
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی
هرکس که مدعی حق ارتفاق درملک مورد تقاضای ثبت خویش باشدویا چنانچه دیگران نسبت به حق ارتفاق ادعایی متقاضی ثبت اعتراض داشته باشند ویا در مواقعیکه متقاضی ثبت یانماینده قانونی ویا در زمان تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود حضورنداشته باشدو ملک برطبق اظهارات مجاورین تحدیدحدود شده باشد به موجب مفاد ماده 20 قانون ثبت معترض میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدحدود اعتراض خود را به واحد ثبتی مربوطه تسلیم نماید.
2-1-2-2- زمان تحدید حدود عمومی املاک
برابر قانون پس از انتشار اولین آگهی نوبتی می توان اگهی تحدید حدود را منتشر نموده و عملیات تحدید حدود را انجام داد که در آن کلیه املاک به مرحله تحدید حدود رسیده باشند باید در آگهی عمومی به ترتیب پلاک و نوع ملک و مالک و سایر مشخصات منتشر و در تاریخ تعیین شده در آگهی برای تحدید حدود اقدام نمود.