منابع پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات طبقه بندی شده و حفاظت از منابع طبیعی

دانلود پایان نامه
2-1-2-2-1- تحدیدحدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود به صورت عمومی منتشر می شود ولی چنانچه یک بار آگهی تحدید حدودعمومی منتشر گردیدولی به هر دلیل عمل تحدیدحدود انجام نشده باشد حسب تقاضای متقاضی یا قائم مقام وی می توان آگهی تحدید حدود اختصاصی برای آن ملک منتشر نمود.
2-1-2-2-2- املاکی بدون نیاز به انتشار آگهی تحدید
هر گاه حدود املاک مجاورین ثبت شده باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی و به تبعیت از مجاورین انجام می شود منظور از تثبیت حدود مجاورین این است که نسبت به آن ملک تحدید حدود به عمل آمده باشد و مدت اعتراض بدون واخواهی سپری شده باشد چون طبق ماده 24 قانون ثبت پس از تثبیت حدود، هیچ گونه ادعایی پذیرفته نمی شود.
2-2- ثبت نوین و کاداستر
گسترده خدمات ثبتی و حجم فعالیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نقش اساسی آن در ارتقاءنظم حقوقی و امنیت اقتصادی باعث گردیده همواره در برنامه های کلان و توسعه ای کشور به عنوان یکی از دستگاههای تاثیر گذار،ماموریت های مهمی برای آن تعریف و در نظر گرفته شود به طوریکه در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکالیف جدیدی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور محول گردیده است که موارد ذیل بخشی از این تکالیف را بیان می کند:
بند “م”ماده “قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به الکترونیک نمودن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به گونه ای که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات فراهم شود .”
بند “ز” ماده46قانون برنامه پنجم توسعه : سازمان ثبت اسناد واملاک کشو مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیک امن معاملات و مستقلات در سطح کشور اقدام نماید .”
جز 1بند “و” ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل کاداستراقدام نماید.”
بند “ح”ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه :”سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است نسبت به صدور سند مالکیت برای کلیه اراضی کشاورزی تاپایان برنامه پنجم اقدام نماید .”
رویکرد و برنامه های مدیریت سازمان ثبت برای گذر از ثبت سنتی و دستیابی به ثبته الکترونیکی و پیشرفته می تواند نقطه امیدی برای رسیدن اهداف و برنامه های توسعه کشور و چشم انداز نظام ثبتی در افق 1404 باشد تا براین اساس بتوان زمینه و بسترهای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم و احقاق حقوق عامه را فراهم نمود و از طرف دیگر زمینه تحقق اهداف توسعه نظام جامع مالکیت را عینیت بخشید .
بدیهی است شفاف سازی و تثبیت حدود مالکیت اموال غیر منقول باتوسعه و تکمیل کاداستر نقش مهمی در تضمین حقوق مالکیت و شناسایی مالکین ،مدیریت و نظارت بربازار زمین و نقل وانتقالات ،کاهش دعاوی ملکی،بهبود کنترل و نظارت برکاربری اراضی و مدیریت بهینه کشاورزی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست خواهد داشت .
امروزه وجود اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام، مرجع وقابل اشتراک گذاری در رابطه با فعالیتها، منابع و زیر ساخت ها برای همه افراد جامعه در همه زمانها و مکانها جهت اعمال یک سیاست جامع اطلاعاتی وعملیاتی که امکان تصمیم گیری هوشمند رافراهم می آورد، بستر ، ابزار وموتور توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. علی رغم پیشرفتهای چشمگیر حاصله در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زیر ساخت اطلاعاتی مکانی، سیستمهای اطلاعات مکانی، مدیریت زمین و سیستمهای اداره زمین در سطح بین المللی، تا کنون پیشرفت چشمگیری در کشور حاصل نشده یا اگر پیش رفتی هم حاصل شده است قابل انتظار با آنچه پیش بینی می شد نیست و عواقب آن بطور مستمر در بسیاری از مشکلات از جمله نابسامانی در بازار زمین و مسکن و‌آثار آن که ورود دعاوی ملکی به مراجع قضایی می باشد،مشهوداست.
کلمه ثبت نوین همیشه در کنار کاداستر به کار برده میشود. با بررسی که نگارنده از معنی ومفهوم ثبت نوین در کتب مختلف و مراجع رسمی وغیر رسمی نموده است. هنوز تعریف مشخصی از ثبت نوین ارائه نگردیده است و چنین استنباط می شود که گویی با بیان ثبت نوین معنی ومفهوم مورد ان یک حالت آرمانی برای سازمان ثبت اسناد واملاک می باشد باتوجه به این که عموماً از ثبت نوین در کنار طرح کاداسترنام برده می شود هدف این است که طرح کاداستر به نحو احسن اجرا گردد. بر خلاف کاداستر که یک واژه جهانی و شامل تعریفی مشخص و معین است،ثبت نوین فاقد تعریفی دانشگاهی است که دارای چهار چوب و هدفی مشخص باشد حتی در مجموعه مقالات همایش علمی وکاربری به سوی ثبت نوین که همزمان باهمایش آن درآبان ماه سال 1385 بطور تخصصی با عنوان ثبت نوین وهمایش مشابهی که در سال 1390 از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربرگزار گردید. در هیچ یک از مقالات منتشر شده صراحتاً یاتلویحا تعریفی از ثبت نوین نشده است و در هر کجا که نامی از ثبت نوین به میان آمده در کنار کاداسترتعریف شده است یعنی به نظر می آید تمامی اهداف و دستاوردهای ریاست سازمان وسایر نویسندگان حاصل اجرای کامل و دقیق کاداستر باشد.نگارنده پس از جستجوی فراوان در کتب مختلف، سخنرانی های متعدد، هیچگونه تعریفی از ثبت نوین بدست نیاورد.
ثبت آنی املاک و صدور کارت مالکیت را هم می توان گامی بسوی ثبت نوین دانست چرا که با پیشرفتهایی که هر روز حاصل می شود امکان تسهیل، سرعت و امنیت بخشیدن به ثبت املاک قابل پیش بینی است.
پس برداشت عمومی از ثبت نوین پیاده شدن صحیح وکامل کاداسترمی باشد که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات که در سازمان ثبت وسایر نهادها، ارگانها وادارات مثل مراجع قضایی به چشم می اید مرتفع یابه حداقل می رسد.
سیستم اداره زمین،ثبت املاک، مکان دقیق ملک،مالکیت اشخاص، محدودیتهایی که درآن املاک می باشد با محوریت کاداسترمی باشد.
توسعه و تغییر حریم شهرها در ابعاد فیزیکی به علت رشد و ازدیاد جمعیت و فراگیری زمین ها واراضی کشاورزی و مزروعی اطراف شهرها و تغییر بافت آنها به محل های مسکونی، ایجاد مستحدثات وکارخانجات و بزرگراه ها و توسعه بی وفقه این فرایند، گسترش لزوم نیاز و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را در مورد املاک و اراضی و مستغلات ایجاب می کند که بتواند وضعیت املاک را از نظر مساحت و حدود در مقایس هندسی جهت اقدامات طرحهای عمرانی و تغییر وتحولات روز و حفظ حقوق مالکین فراهم و در اختیار متخصصان فن جهت استفاده قرار دهد.
بر این اساس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور بر ابر ماده 156قانونثبت به نیابت از دولت وظیفه تعیین حریم و حدود املاک را عهده دار است تا با بکار گیری از روشهای پیشرفته جهت اشراف کامل بر ابعادو مرز حدود املاک اقدامات لازم را در جهت اسناد و تهیه نقشه اراضی انجام دهد تا به این وسیله بتواند به عنوان مرجعی مطمئن وقابل استفاده در مراجعات بعدی مورداستفاده قرا رگیرد.
مجموعه این اطلاعات هندسی املاک و مستغلات که در نقشه ها با مقیاس بزرگ و همراه با مشخصه های لازم دیگر تهیه و طبقه بندی شده است و امکان شناسایی دقیق و منظم املاک را فراهم می سازد، کاداسترنامیده می شود.
ریشه کاداسترکلمه یونانی به معنی یادداشت می باشد.کاداستربه نظامی اطلاق می شود که هدف آن تعیین حدود به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک می باشد.
در ماده 156 قانون ثبت اسناد واملاک مقرر شده است به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه،‌نقشه املاک بصورت کاداسترتهیه شود.