منابع و ماخذ تحقیق موسسات آموزش عالی و اندازه گیری ریسک

دانلود پایان نامه
استاد / استادان راهنما: دکتر منیژه هادی نژاد
استاد/استادان مشاور: دکتر شهریار نصابیان
آدرس و شماره تلفن : میدان رسالت، خیابان شهید مدنی ، کوچه 134، پلاک 25، واحد 1. تلفن: 77261753
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
در این تحقیق بر آنیم تا به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانکها در بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. درهمین راستا با بکار گیری آمار و داده های مربوط به مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استان تهران در بازه زمانی تحقیق که سالهای 1385 تا 1389 را در بر میگیرد به سنجش این ارتباط می پردازیم. برای آزمون میزان این ارتباط از تکنیک اقتصاد سنجی ، با استفاده از مدل های لاجیت استفاده شده و ضرایب به وسیله نرم افزار Eviews برآورد شده است. بنا به فرض تحقیق یک مدل به نام مدل لاجیت طراحی نموده ایم که در آن به اندازه گیری ریسک اعتباری157 پرونده از مشتریان پرداخته ایم. مدل دارای 15 متغیر مرتبط با ریسک اعتباری مشتریان تعریف شده است و نتایج بدست آمده از این مدل حاکی از این واقعیت است که با مدیریت درست عوامل موثر در ریسک اعتباری مشتریان می توان باعث کاهش 81 درصد در مطالبات معوق خواهد شد.
مناسب است
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب نیما نهتانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی87085018900 در رشته اقتصاد گرایش تجزیه وتحلیل سسیتم که در تاریخ 20/04/1391از پایان نامه خود تحت عنوان :بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری وکاهش مطالبات معوق بانکی مطالعه موردی(بانک کشاورزی مدیریت استان تهران) با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
نیما نهتانی
تاریخ و امضاء

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد معرفت خداوند و منابع معتبر

در تاریخ :20/04/1391
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای نیما نهتانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره هجده بحروف و با درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :