منابع و ماخذ تحقیق مدیریت ریسک اعتباری و ارزش در معرض ریسک

دانلود پایان نامه
A(z)=a0+…a,zr
B(Z)=b0+…bszs
پارامترهای ai و bj از طریق قرار دادن چند جملهای های فوق در رابطه زیر بهدست میآید:

که در آن Vj(k) برابر دارایی در معرض ریسک بخش Kام و (j(k) زیان مورد انتظار آن بخش میباشد که هر دوی آنها به عنوان ضریب واحد L بیان میشوند.
درنتیجه با فرضیات فوق و با استفاده از ویژگیهای تابع تولید احتمال، میتوان از طریق مدل CREDIT RISK+ زیانهای احتمالی ناشی از نکول را محاسبه نمود. همانطور که در قسمت فوق اشاره شد از طریق مدل CREDIT RISK+ میتوان احتمال نکول و میزان زیان ناشی از آن را محاسبه نمود.
4-7-4.مدلهای ارزش در معرض ریسک اعتباری
از نیمه دوم دهه 1990 بسیاری از مؤسسات اعتباری و خدمات مشاورهای مدلهای جدیدی از ریسک اعتباری را مطرح نمودند که با استفاده از آنها حداکثر زیان ناشی از نکول، در سطح اطمینان مشخص و برای یک دوره زمانی معین در پرتفوی اعتباری برآورد میشود. به چنین مدلهایی ارزش در معرض ریسک گفته میشود.
از مهمترین مدلهای Var میتوان به مدل ویلسون (1998) به نام Creditportfolioview و مدل Creditporfolio Manager که توسط KMV طراحی شده است اشاره نمود. البته مدل سنجش اعتباری نیز از مدلهای در معرض ریسک خوانده میشود.
مدلهای متوجه نکول
مدلهای مبتنی بر بازار
در فصل سوم به توضیح این مدلها پرداخته شد. همانطور که اشاره شد در مدلهای متوجه نکول، زیان اعتباری فقط در هنگام نکول رخ میدهد. با توجه به اینکه تنها دو رویداد نکول یا عدم نکول محتمل است تنها زیان ناشی از نکول درنظر گرفته میشود و ارزش دارایی در معرض ریسک برای واقعه نکول مد نظر قرار میگیرد.
درحالی که در مدلهای مبتنی بر بازار، زیان اعتباری در هر زمانی که تغییر در میزان اعتبار وام گیرنده ایجاد شود، مطرح میشوند. این دو رویکرد از نظر دادههای موردنیاز جهت برآورد ریسک کاملاً متفاوت میباشند. محدودیتهای موجود در مدلهای متوجه نکول بسیار وسیعتر از مدلهای مبتنیبر بازار میباشد.
درصورتی که نرخ بازیافت به عنوان یک پارامتر ثابت برونزا یا متغیر تصادفی مستقل از احتمال نکول نگریسته شود، مدلهای متوجه نکول و مدلهای مبتنیبر بازار، هر یک در شرایط متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال جهت اندازهگیری عملکرد پرتفوی (خرید و نگهداری داراییهای مختلف) مدل سادهتر یعنی مدل متوجه نکول انتخاب میشود درحالی که جهت اندازهگیری میزان زیان پرتفوی مدل مبتنی بر بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
از سوی دیگر مدل ارزش دارایی در معرض ریسک بررسی شد که با توجه به این رویکرد در سطح اطمینان معینی میتوان زیان ناشی از نکول را محاسبه نمود.
8-4. روش تحقیق:
روشهای امتیاز دهی اعتباری به دو صورت کمی وکیفی انجام می شود،تحلیل کیفی امتیاز دهی اعتباری بستگی به توانایی وتجربه افراد مسئول اعتبار دارد و از برداشت های ذهنی تسهیلات دهنده نشات گرفته و ممکن است با خطای انسانی همراه باشد، ولی در روش کمی پیش بینی عدم باز پرداخت اصل و سود تسهیلات اعتباری بستگی به تابع توزیع برآورد شده توسط روش معیارهای مختلفی در امتیازدهی اعتباری به‌کار می‌روند.
این پژوهش که از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران بانک، از مدیریت ریسک اعتباری و تأثیر آن برکاهش مطالبات معوق کاربرد دارد و از نظر روش در زمره تحقیقات علمی – همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی است.
در این پژوهش مشتریان بانک از نظر وضعیت اعتباری به دو گروه تقسیم می شوند:
خوش حساب : مشتریانی هستند که هیچگونه تأخیری در پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر 2 ماه تأخیر دارند.
بد حساب : مشتریانی هستند که بدهی آن ها به سر فصل مطالبات سررسید گذشته (بین 3 تا 6 ماه بعد از سررسید) و یا معوق (از 7 تا 18 ماه ) و یا مشکوک الوصول (بیش از 18 ماه) منتقل شده باشد.