منابع و ماخذ تحقیق قابلیت اعتماد

متعدد داخلی و خارجی بطور مجزا مورد استفاده قرار گرفته‌است.
3-6) پایایی (قابلیت اعتماد)45 پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶)
در این تحقیق برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده‌است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه بکار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفا ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۶۹)
r_(a=) J/(J-1) (1-(∑▒s_j^2 )/s^2 )
که در آن:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژگان کلیدیروانشناسی، ناخودآگاه، فارسی میانه

دیدگاهتان را بنویسید