مقاله کیفیت گزارشگری مالی و حسابهای پرداختنی

دانلود پایان نامه

3-1 مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می‌شود. این استنباط‌ها گاه دارای همپوشانی‌ها و وابستگی‌هائی هستند و در مواردی هم روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته شده‌اند (عبدالخلیق و آجین کیا، 1379: 35).
در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1391 آزمون میشوند. بنابراین، در این بررسی، از تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی استفاده خواهد شد. در این فصل، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیهها نیز تشریح خواهد شد.
3-2 روش پژوهش
این پژوهش کاربردی و طرح آن از نوع شبه‌ تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌رویدادی است. از این روش زمانی استفاده می‌شود که دادهها از محیطی که به گونهی طبیعی وجود داشته یا از واقعهای که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده، فراهم شود. به بیان دیگر، این روش برای انجام پژوهش‌هایی بکار می‌رود که پژوهش‌گر در جست و جوی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته رخ داده و تمام شده است. بنابراین، این نوع طرح پژوهش از روایی بیرونی بالایی برخوردار است (عبدالخلیق و آجین کیا، 1379: 35).
3-3 فرضیه‌های پژوهش
فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می‌شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت‌هایی که نزد ما معلوم است یا می‌توان آن‌ها را معلوم ساخت، آزمود.
وقتی متغیرهای مهم و روابط بین آن‌ها از طریق استدلال منطقی در چارچوب مفهومی جای داده شد، می‌توان آن روابط را مورد آزمون قرار داد تا مشخص شود که آیا این روابط در عالم واقعیت وجود دارند یا خیر؟ با آزمون این روابط از طریق تحلیل آماری مناسب اطلاعات معتبر و موثقی در مورد اینکه چه روابطی بین متغیرهای عمل کننده در وضعیت مشکل‌زا وجود دارند، بدست می‌آوریم. نتایج این آزمون‌ها رهنمودهایی در مورد حل مساله ارایه می‌دهد. تنظیم چنین عباراتی، تدوین فرضیه‌ها نامیده می‌شود. برای تدوین فرضیه‌ها باید ملاک‌هایی در نظر گرفت: 1) فرضیه باید آزمون‌پذیر باشد؛ 2) فرضیه باید همبستگی یا رابطه بین دو متغیر را بیان کند؛ 3) فرضیه باید مبتنی بر نوعی تئوری باشد (دارای خردمایه تئوریک باشد)؛ 4) فرضیه باید روشن باشد؛ 5) فرضیه باید فارغ از مفاهیم ارزشی و اخلاقی باشد؛ 6) فرضیه باید دقیق و اختصاصی باشد.
بر اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق، فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول: درماندگی مالی باعث افزایش استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد.
فرضیه دوم: تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری باعث کاهش عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد.
3-4 روش آزمون فرضیه ها
با توجه به اینکه در این پژوهش دو فرضه داریم و به صورت جداگانه آزمون میگردند، مدلهای مورد استفاده برای آزمون هر یک از آنها نیز به صورت جداگانه بیان خواهد شد.
3-4-1 آزمون فرضیه اول:
برای تحلیل رفتار حسابهای پرداختنی تجاری در زمان درماندگی مالی از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره زیر استفاده خواهد شد:
رابطه 3-1
در مدل فوق متغیر وابسته () عبارت است از نسبت میانگین حسابهای پرداختنی به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شرکت i در سال t،
نیز عرض از مبدا مدل است و نیز خطای مدل رگرسیونی می باشد.
برای اندازه گیری متغیر از یک متغیر دامی استفاده می شود. چنانچه شرکت i در سال t-1 به درماندگی مالی مبتلا باشد، متغیر فوق عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود. دلیل استفاده از درماندگی مالی سال قبل بدین دلیل است که پس از بروز درماندگی مالی، اثرات آن بر شرکت آشکار و مبرهن خواهد گشت و لذا بدین منظور یک فرجه یکساله در نظر گرفته شده است (مولینا و پریو، 2012، 190).
برای اندازه گیری درماندگی مالی نیز از بر مبنای معیار مورد استفاده آسکویز، گرتنز و شارفستین (1994) و مولینا و پریو (2012) از نسبت پوشش بهره استفاده شده است. چنانچه نسبت پوشش بهره برای شرکتی در دو سال متوالی کمتر از یک باشد، یا در یک سال کمتر از 8/0 باشد، آن شرکت به عنوان شرکت مبتلا به درماندگی مالی طبقه بندی می شود. نسبت پوشش بهره به صورت زیر محاسبه می شود:
سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره.
همچنین نیز ماتریس متغیرهای کنترلی می باشد. متغیرهای کنترل در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ می توانند از قدرت بازار خود استفاده کرده و از اعتبارات تجاری استفاده کرده و از این مزیت خویش بهره برداری کنند (ویلنر، 2000).
برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار لگاریتم طبیعی میانگین مجموع داراییها در پایان دوره و مجموع فروشها طی دوره مالی استفاده خواهد شد.
رشد فروش: شرکتهایی که بنا به دلایل ناخواسته خارجی، تغییرات شدیدی در فروش را تجربه می کنند، به همراه آن، تغییراتی را نیز در حسابهای پرداختنی تجاری تجربه خواهند کرد. ممکن است یک عرضه کننده، این نوع شرکتها را به عنوان شرکت در حال رشد سریع تصور کند و انگیزه ای برای گسترش روابط تجاری با آن شرکت ایجاد شود و مراودات اعتباری با آن شرکت را افزایش دهد و یا در موارد کاهش فروش نیز اتفاق معکوسی رخ دهد.
رشد فروش نیز عبارت است از تفاوت فروش امسال با فروش سال قبل، تقسیم بر فروش سال قبل.