مقاله وجه نقد حاصل از عملیات و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه
ممکن است فروشندگان تمایلی به اعطای اعتبار به این شرکت نداشته باشند و برای شرکت مشکلاتی به اشکال زیر ایجاد کند .
        اول ممکن است شرکت نتواند از منابع دیگر اعتبار تحصیل کند .
بدین ترتیب مقدار موجودی شرکت محدود می شود و میزان فروش و سود کاهش می یابد
        دوم ، از دست دادن اعتبار تجاری هزینه به بار می آورد .
2-10-1خلاصه و نتیجه گیری
با توجه به موارد پیشگفته ، بطور کلی مدیران مالی باید در تدوین راهبردهای تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه نمایید:
1- هزینه و ریسک راهبردهای مختلف تامین مالی.
2-روند آینده شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی به وجوه نقد در آینده .3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام.
4- تاریخ سررسید بدهیهای موجود.
5-محدودیتهای موجود در قراردادهای وام.
6- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلند مدت.
7- توانایی تغییر راهبرد تامین مالی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی.
8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه .
9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری و آینده.
10-نرخ تورم.
11-قدرت سود آوری و وضعیت نقدینگی واحد اقتصادی.
12- نرخ مالیات.
2-11 پیشینه تحقیق :
همانطور که قبلا نظر اشاره شد، از آنجایی که مبحث درماندگی مالی و ورشکستگی ویژگی های مشابه بسیار زیادی دارند و همچنین در بعضی متون نیز مترادف در نظر گرفته شده اند ، بنابراین در این پژوهش نیز این دو مبحث در یک مفهوم بکار برده شده و همچنین به دلیل وجود دو فرضیه ای که به بررسی تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی و اثر این نوع از تامین مالی بر عملکرد شرکت می پردازد بنابراین در این بخش از تحقیقاتی که به موضوعات فوق پرداخته اند ، بعنوان پیشینه تحقیق استفاده شده است.
پژوهش های انجام شده در داخل ایران :
مهرانی،ساسان،مهرانی ،کاوه و کرمی، غلامرضا ، 1381
در این پژوهش با استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق و ناموفق ، با استفاده از اطلاعات دو ساله 1381 و 1382 ، 120 شرکت و 6 متغیر اقدام به بررسی و پیش بینی شرکت های موفق و ناموفق کرده اند .متغیرهای مورد بررسی متشکل از 3 متغیر مالی و 3 متغیر غیر مالی می باشد که عبارتند از: بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، رشد سود، حجم معاملات، تعداد خریداران، و تعداد دفعات معامله .آنها شرکت موفق را به گونه ای تعریف کرده اند که باید حداقل 5 نسبت از نسبت های یادشده در سال 1382 نسبت به سال 1381 افزایش داشته باشد . وشرکت های ناموفق نیز باید حداقل 5 نسبت آنها درسال 1382 کاهش داشته باشد . آنها تفاوت معنی داری بین بازده سهام این دو گروه پیدا کرده اند. در مدل نهایی آنها ، تنها دومتغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شرکت های موفق و ناموفق استفاده شده است . و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه بندی انجام شده نداشته اند.
امیری سلیمانی ، 1381 :
در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه نظر پرسش شوندگان را در مورد قابلیت پیش بینی کنندگی مجموعه ای از 15 متغیر مالی و 10 متغیر غیرمالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها (یا آنگونه که در تحقیق ایشان آمده تجارت ناموفق) جویا شده است، و در نهایت در مدلی از نوع تفکیک کننده خطی 15 متغیر مالی را مورد بررسی بیشتر قرار داده است . مدل نهایی او تنها در برگیرنده چهار نسبت شامل : جریان نقدی عملیاتی هر سهم به سود هرسهم ؛ وجه نقد حاصل از عملیات به حقوق صاحبان سهام ؛نسبت موجودی کالا به دارایی‌های جاری؛ و دارایی‌های جاری به بدهی های جاری می باشد.
راعی و فلاح پور، 1383:
در این پژوهش، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)، به پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پرداخته شده است. مرور جامعی از مدل های پیش بینی درماندگی مالی، شبکه های عصبی مصنوعی نیز ارایه شده است. به منظور بررسی اثر تفاوت ناشی از نمونه ها در ییش بینی، از روش معتبرسازی مقطعی استفاده شده است. مدل مقایسه ای استفاده شده در این پژوهش، مدل تحلیل ممیز چندگانه (MDA) است. نتایج حاصله از مدل ها، براساس اطلاعات 80 شرکت، نشان داد که مدل ANN در پیش بینی درماندگی مالی، به طور معنی داری نسبت به مدل MDA از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.