مقاله مدل اثرات تصادفی و حسابهای پرداختنی

دانلود پایان نامه

ضریب جامعه مخالف صفر است.
برای آزمون این فرضیات از آماره استفاده می‌شود.اگر در سطح اطمینان 95% (خطای 5%=) آماره بدست آمده از آزمون کوچکتر از بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض تایید شده و در غیر این صورت رد می‌شود. در این آزمون عدم ردبه مفهوم معنیدارنبودن ضریب مورد نظر و رد بیانگر معنیدار بودن ضریب مورد نظر است.
3-9 خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا روش انجام پژوهش، فرضیههای پژوهش و متغیرهای پژوهش تشریح شدند. سپس، جامعه آماری، روش نمونهگیری، محدوده زمانی و روش گردآوری دادهها بیان گردید. در نهایت در قسمت روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها به بیان چارچوب کلی دادههای ترکیبی از جمله مدل اثرات ثابت، مدل اثرات تصادفی، نحوه انتخاب مدل مناسب با استفاده از آزمون چاو و آزمون هاسمن مطرح شد. پس از آن، آزمون معنیدار بودن در الگوی رگرسیون، شامل آزمون معنیدار بودن معادله و ضرایب رگرسیون تشریح گردید.فصل بعد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج حاصل از آن اختصاص دارد.
فصل چهارم
(جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1 مقدمه
این فصل به پردازش دادهها، آزمون فرضیهها و ارائه یافتهها اختصاص دارد. در بخش ابتدایی فصل، آمار توصیفی از مقادیر محاسبه شده برای متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی ارائه شده است.در ادامه به تعیین نوع دادههای مورد استفاده برای آزمون هر فرضیه پرداخته میشود. تعیین نوع الگوی رگرسیونی مورد استفاده برای آزمون فرضیهها، با استفاده از آزمون چاو و درصورت نیاز آزمون هاسمن انجام میگردد؛ سپس برای هر نوع داده مشخص، آزمون رگرسیون مربوطه انجام میپذیرد و در نهایت نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ارائه میگردد. همانگونه که در فصول پیشین توضیح داده شد، این پژوهش شامل دو فرضیه میباشد که در دو بخش جداگانه آزمون میگردند. در ادامه و در دو قسمت مجزا، موارد مرتبط با هر فرضیه ارائه خواهد شد.
4-2 فرضیه اول
در این بخش موارد مرتبط با فرضیه اول ارائه خواهد شد. همانگونه که در فصل سوم نیز بیان شد، فرضیه اول به صورت زیر میباشد:
«درماندگی مالی باعث افزایش استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد»
برای آزمون این فرضیه از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
رابطه 4-1
در مدل فوق متغیر وابسته () عبارت است از نسبت میانگین حسابهای پرداختنی به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شرکت i در سال t. نیز متغیر مستقل (درماندگی مالی) میباشد؛ و متغیرهای کنترلی نیز عبارتند از اندازه شرکت، رشد فروش و لگاریتم طبیعی طول چرخه تجاری و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به فروش.
برای آزمون فرضیه اول از معناداری ضریب استفاده میشود. بدین منظور از آزمون t استفاده خواهد شد. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون t در آزمون فرضیه اول به صورت زیر خواهد بود:
بین درماندگی مالی و استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری رابطه وجود ندارد.
بین درماندگی مالی و استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری رابطه وجود دارد.
در صورتی که ضریب احتمال به دست آمده برای آماره t از 05/0 کمتر باشد، فرض صفر آزمون t رد شده و بنابراین میتوان در سطح اطمینان 95% ادعا کرد که ضریب مخالف صفر است. بنابراین بین درماندگی مالی و استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری رابطه وجود دارد.
در این بخش ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول ارائه خواهد شد، سپس ماتریس همبستگی این متغیرها برای بررسی وجود همبستگی بین متغیرها ارائه میشود. پس از آن نیز مراحل برآورد الگوی رگرسیونی مناسب اعم از آزمون چاو و آزمون هاسمن ارائه خواهد شد و در نهایت با استفاده از الگوی به دست آمده، رگرسیون اجرا و نتایج آزمون فرضیه بیان خواهد شد.
4-2-1 آمار توصیفی و ماتریس همبستگی-فرضیه اول
در ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در آزمون فرضیه اول در جدول 4-1 ارائه خواهد شد تا یک نمای کلی از دادههای مذکور و شاخصهای آمار مرکزی و پراکندگی آنها بیان گردد.
جدول 4-1 : آمار توصیفی متغیرهای آزمون فرضیه اول
نام متغیر
نماد
تعدادمشاهدات
میانگین