مقاله شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
طالب نیا،جهانشاد،پورزمانی،1386 :
در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است،‌ وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا،‌ والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد، برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شده و پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شده اند. با توجه به نتایج آزمون مشخص گردیده که الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای موثر برای پیش بینی می باشند.
 
رهنمای رودپشتی، علی خانی،مران جوری،1388 :
هدف از این پژوهش ارایه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها بوده است. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت، تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.
امیری و محمدی خورزوقی، 1391:
این پژوهش به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه ی زمانی 1380 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته است. معیار کیفیت سود در این پژوهش ، کیفیت اقلام تعهدی است. برای آزمون فرضیه ی پژوهش از تحلیل رگرسیون چند جمله ای درجه دوم به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است.
سپس فرضیه ی پژوهش در قالب مدل معادلات همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج بررسی نشان می دهدبین تامین مالی بدهی و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوعی رابطه سهمی گون وجود دارد.
محسنی،آقابابایی و محمد قربانی، 1392 :
در این پژوهش به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، بنابراین در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی از کارایی شرکت ها که می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده استفاده شده است.
ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1388 استفاده می شودو در نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد
درروشپیشنهادشده،تحلیلپوششیدادههابهعنوانابزاریبرایارزیابیکاراییورودی- خروجیهرشرکتبکاربردهمیشود. برایبررسیمیزانتأثیرکاراییبهعنوانپیشبینیکنندهدادههای50شرکتتولیدیکهدربورساوراقبهادارتهرانپذیرفتهشدهاند،مورداستفادهقرارمیگیرد. بااستفادهازآزمونهایآماریمتغیرهاییکهقدرتبیشتریدرتفکیکشرکتهایدرماندهازشرکتهایسالمرادارندانتخابشدهاست. سپس،درماندگیشرکتهابااستفادهازرگرسیونلجستیکدرقالبدوالگو (بامتغیرکاراییوبدونآن) پیشبینیشدهاست. یافتههایحاصلازتحقیقنشانمیدهندکهاستفادهازمتغیرکاراییدرمدلپیشبینیدرماندگیبهطورمعناداریدقتپیشبینیمدلراافزایشمیدهد.
پژوهش های انجام شده در خارج از ایران :
آلتمن ، 1968 :
از مهمترین مدل های ارائه شده برای ارزیابی تداوم فعالیت پیش بینی ورشکستگی مدل آلتمن می باشد. آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه و تحلیل ممیزی چندگانه و از میان 22 نسبت مالی که به نظر وی بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی بودند ، نسبت را به صورت ترکیبی به عنوان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد. نسبت ترکیبی عبارت بودند از : تسویه ، سود آوری اهرمی ، انعطاف پذیری و فعالیت.
آلتمن برای آزمون مدلش 66 شرکت را که شامل 33 شرکت ورشکسته و 33 شرکت عادی بود ؛ مورد استفاده قرار داد. میزان موفقیت مدل وی 95 % بود .
آلتمن در سال 1983 یک اصلاحیه روی مدل انجام و مدل جدیدی به نام z’ ارائه داد. واضح ترین اصلاحیه آلتمن ، جانشین کردن ارزش دفتری سهام به جای ارزش بازار آن و سپس تغییر ضرائب و محدوده های ورشکستگی مدل بود. مدل Z اسکور هنوز هم به عنوان یک ابزار کاربردی عمومی برای ارزیابی سلامت مالی شرکت ها به کار می رود.
مدل دی کین ،1972 :
بعد از آلتمن تحقیقات دیگری برای پیش بینی بحران مالی با استفاده از نسبت های مالی انجام شده که هر چند در این تحقیقات به واسطه بهبود در جمع آوری داده ها و روش های آماری ، روش ها اصلاح شد ولی نتایج به دست آمده توسط محققان به صورت قابل ملاحظه ای تغییر نیافت. به عنوان نمونه دی کین در سال 1972 به نسبت های اولیه آزمایش شده توسط بیور مراجعه کرد و از تصادف به جای تطابق برای انتخاب نمونه شرکت های موفق استفاده کرد. معادله ممیز به دست آمده دقت طبقه بندی مدل آلتمن را داشت و از توانایی تمایز تا سه سال قبل از ورشکستگی به صورت کار آمد برخوردار بود. اما وقتی با نمونه معتبر مطابقت داده شد، در نتایج حاصله عدم یکنواختی مشاهده شد. یعنی تزلزل قابل ملاحظه ای در مدل برآوردی وجود داشت.
اسپرینگیت، 1978 :
وی مطالعات آلتمن را ادامه داد و از تجزیه و تحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی مناسب که شامل سرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، سود قبل از مالیات به بدهی جاری، فروش به کل دارایی ها بود، از میان 19 نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بودند، استفاده کرد. بعد از آزمون آن در 40 شرکت الگویی ارائه داد که به 5/92 درصد پیش بینی صحیح دست یافت.
اهلسون، 1980 :
اهلسون برای ایجاد الگوی خود از روش تجزیه و تحلیل لوجستیک استفاده کرد و نمونه خود را در 105 کشور ورشکسته و 2058 شرکت غیرورشکسته آزمون کرد، او در الگوی خود از 9 متغیر مستقل استفاده کرد، الگوی او به 1/85 درصد پیش بینی صحیح دست یافت.
زیمسکی، 1984:
وی از نسبت های مالی نقدینگی، اهرمی و عملکرد استفاده کرد تا الگوی مناسب خود را ارائه دهد. این نسبت ها بر مبنای تئوریکی گزینش نشده بودند، بلکه بیشتر بر اساس تجربیات او در مطالعات قبلی اش بودند. الگوی زیمسکی بر مبنای نمونه ای شامل 40 شرکت ورشکسته و 800 شرکت غیر ورشکسته تولیدی پی ریزی شد و به 14/86 درصد پیش بینی صحیح دست یافت.
شیراتا، 1988 :