مقاله سرمایه در گردش و الزامات قانونی

دانلود پایان نامه
– عدم پرداخت سود سهام یا تعویق طولانی در پرداخت آن
– ناتوانی در پرداخت به موقع حساب‌های پرداختنی (تجاری)
– وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام
– تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی
– ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید عرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه‌گذاری‌های ضروری
2-6-2 نشانه‌های عملیاتی
– از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن
– از دست دادن بازار عمده‌فروشی محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین‌کننده اصلی کالا و خدمات
– مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت
2-6-3 سایر نشانه‌ها
– عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی
– عدم دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.
– تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه‌ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.
تعدادی از شرایط و نشانه‌هایی که شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت را ایجاد می‌کند به شرح ذیل می‌باشد: (سلیمانی، 1384)
الف- پارامترهای منفی: زیان‌های عملیاتی پیاپی، سرمایه در گردش ناکافی، گردش منفی وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.
ب- سایر نشانه‌ها حاکی از مشکلات مالی: عدم پایبندی به تعهدات ناشی از وام یا سایر توافقات تأخیر در پرداختن سود سهام، تجدید ساختار بدهی‌ها، فروش دارایی‌های اساسی.
ج- موضوعات داخلی: تعطیلی کار شرکت، وابستگی اساسی به موفقیت یک پروژه خاص، وجود تعهدات غیراقتصادی بلندمدت، نیاز به اصلاح اساسی در عملیات شرکت.
د- موضوعات خارجی: زیان‌های ناشی از یک حق امتیاز کلیدی یا گواهینامه، ورشکستگی یکی از مشتریان یا فروشندگان اساسی مؤسسه، بلاهای ناگهانی بیمه شده یا نشده ناشی از حوادث طبیعی.
طبق اثرات بیانیه سال 2000 بر روی بررسی حسابرس از توانایی واحد اقتصادی در تداوم فعالیت و بعد از بررسی شرایط و رویدادهای شناخته شده، اگر در مجموع به این باور برسیم که شک و تردید اساسی در مورد واحد اقتصادی به تداوم فعالیت برای یک دوره معقول زمانی وجود دارد، باید برنامه‌های مدیریت در رابطه با تعدیل اثرات آن شرایط و رویدادها را بررسی نمود و هم‌چنین باید این احتمال را که برنامه‌ها بتواند در یک دوره زمانی معقول، اثر آن رویدادها و شرایط را تعدیل نماید، را نیز در نظر گرفت. این بررسی‌ها در ارتباط با برنامه‌های مدیریت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1- برنامه فروش برخی از دارایی‌ها:
محدودیت‌های فروش دارایی، نظیر درگرو بودن دارایی جهت وام یا سایر قراردادها
وجود قیمت مشخص بازار برای آن دارایی مربوطه
اثرات مستقیم یا غیرمستقیم احتمالی ناشی از فروش دارایی
2- برنامه کاهش یا تأخیر در پرداخت مخارج:
امکان‌سنجی مشخص از برنامه‌های مربوط به کاهش، مخارج سربار و مخارج اداری پشتیبان، به تعویق انداختن مخارج نگهداری، توسعه و تحقیقات، اجاره دارایی‌ها به جای خرید آنها.
بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم احتمالی ناشی از کاهش یا تأخیر در مخارج.