مقاله رایگان درمورد اطلاعات عملیاتی و قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه
درکل ، می توان گفت که توجیه اقتصادی برای نصب هر تجهیزی از CBM باید برپایه طرح تجاری شرکت باشد ، اگر هزینه سرمایه گذاری با امتیازات اقتصادی اندازه گیری شده جبران شوند؛ وجود ابهام در اندازه گیری عوامل در دسترس ، فقدان امتیازات محسوس شرکت ، ‌ومحیط اقتصادی که مهندسین نت عمل می کنند، همه برای برنامه ریزی ساختار چنین طرحی مشکل ایجاد می کنند. تا به مهندسین امکاناتی برای جمع آوری وآنالیز اطلاعات عملیاتی به طور دقیق وپیوسته داده نشود؛ تا اداره های تولید ومهندسی زیر نظر یک سیستم دقیق ارزش – هزینه ای استاندارد قرارنگیرد؛ وتا وضعیت عملکرد مهندسی نت به یک مرکز محاسبه سود داده نشود، هرگز توجیه اقتصادی دانش دقیقی آنچنان که باید نمی شود.
2-4- طراحی یک برنامه نت پیش بینانه
یک برنامه نت پیش بینانه مؤثر، هم باید شامل انجام کارهای براساس زمان باشد وهم انجام وظایفی بر اساس شرایط تجهیز. این وظایف توسط تجهیزات خاص وسیستمهای متشکل کارخانه تعیین می شوند.
حداقل ارزیابی هایی که هرکارخانه باید انجام دهد عبارتند از :
اطلاعات خرابی
بهبود قابلیت اطمینان تجهیز
بهبود فرآیندها
خرابیهایی که قابل پیشگیری هستند
نت برای پیشگیری از خرابیها
نیروی انسانی
تیم کاری
2-4-1-امتیازات نت پیش بینانه
نت پیش بینانه جانشین روش های مدیریت نت قدیمی تر نمی باشد ، بلکه افزودنی ارزشمندی برای برنامه نت جامع کلی کارخانه می باشد . درحالی که برنامه های مدیریت نت قدیمی روی تعمیر ماشینهای دوار به صورت روتین وپاسخ سریع به خرابیهای ناخواسته تکیه دارند ، یک برنامه نت پیش بینانه کارهای نت خاصی که واقعاٌ برای تجهیزات کارخانه لازم هستند را برنامه ریزی می کند.نت پیش بینانه نمی تواند ادامه نیاز به برنامه های نت قدیمی (نظیر کار تا خرابی وپیشگیرانه ) را حذف کند . با این حال ، می تواند تعداد خرابیهای ناخواسته را کاهش دهد وابزار زمان بندی مطمئن تری برای کارهای روتین نت پیشگیرانه تهیه کند[11].
ورود نت پیش بینانه در برنامه مدیریت کلی کارخانه باعث بهینه سازی دسترسی ماشینها وکاهش هزینه زیاد تعمیرات و توقف های برنامه ریزی نشده می شود. در واقع نت پیش بینانه یک برنامه پیشگیرانه است که محرک آن شرایط می باشد[16] .
عموماٌ نت پیش بینانه به یکی از دلایل زیر اجرامی شود :
به عنوان ابزار مدیریت تعمیرات
به طور سنتی ، نت پیش بینانه تنها به عنوان ابزار مدیریت تعمیرات استفاده می شد. دربیشتر حالتها ، این استفاده به جلوگیری از توقفهای برنامه ریزی نشده ویا خرابیهای سنگین محدود می شد. اگر چه این هدف مهم است ، اما نت پیش بینانه می تواند اساساٌ امتیازات بیشتری باتوسعه حوزه یا مأموریت برنامه فراهم کند. به عنوان ابزار مدیریت تعمیرات ، نت پیش بینانه می تواند و باید به عنوان ابزار بهینه سازی تعمیرات استفاده شود. توجه برنامه باید روی حذف توقفهای غیر ضروری ، هم برنامه ریزی شده وهم برنامه ریزی نشده ، حذف فعالیتهای نت اصلاحی وپیشگیرانه غیرضروری؛ افزایش عمر مفید سیستمهای بحرانی؛ وکاهش هزینه کارکد این سیستمها باشد[16].
به عنوان ابزار بهینه سازی کارخانه
تکنولوژیهای نت پیش بینانه وقتی به عنوان ابزار بهینه سازی کارخانه مورد استفاده قرارگیرند می توانند حتی منافع بیشتری نیز فراهم کنند. برای مثال ،‌این تکنولوژیها می توانند برای ایجاد کاربردی ترین وبهترین فرآیندها برای سیستمهای تولیدی حساس دریک کارخانه مورد استفاده قرارگیرند . تکنولوژیهای پیش بینانه را می توان به عنوان نقشه شرایط واقعی کارکرد این سیستم های حساس وبرای تهیه اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد فرآیندهای معتبری استفاده کرد که تقاضا برای نرخهای تولید بالاتر بدون افزایش متقابل در هزینه تعمیرات وکاهش عمر مفید تجهیزات ایجاد کند[16].
به عنوان ابزار بهبود قابلیت اطمینان
به عنوان ابزار بهبود قابلیت اطمینان ،‌نت پیش بینانه را نمی توان نادیده گرفت . توانایی اندازه گیری حتی کوچکترین انحراف از پارامترهای کارکرد عادی به نیروهای خاص کارخانه اجازه می دهد ( مثلاٌ مهندسین قابلیت اطمینان ، طراحان تعمیرات ) تا طراحی وبرنامه ریزی برای تنظیمات کوچک داشته باشند تا از روبه رو زوال رفتن ماشین یا سیستم جلوگیری کنند ، بنابراین نیاز به بازسازی های بزرگ و توقفهای مربوطه حذف می شود[16].
2-5-تکنیکهای نت پیش بینانه
انواع مختلفی از تکنیکها می تواند ، وباید، به عنوان قسمتی ازبرنامه نت پیش بینانه جامع مورد استفاده قرارگیرد . از آنجا که سیستمها یا ماشینهای مکانیکی در اغلب تجهیزات کارخانه ها به کارمی روند، عموماٌ مانیتورینگ ارتعاش قسمت کلیدی بیشتر برنامه های نت پیش بینانه است ؛ اما مانیتورینگ ارتعاش نمی تواند همه اطلاعات لازم برای یک برنامه نت پیش بینانه موفق را فراهم کند. لذا،یک برنامه نت پیش بینانه جامع باید شامل تکنیکهای مختلف عیب یابی ومراقبت وضعیت باشد . این تکنیکهاشامل مانیتورینگ ارتعاش،ترموگرافی،ترایبولوژی،پارامترهای پروسسی ، بازرسی بصری،آلتراسوانیک ، ‌ودیگر تکنیکها می شوند[11].
2-5-1-مانیتورینگ ارتعاش
از آنجا که اغلب کارخانه ها سیستمهای الکترومکانیکی را در برمی گیرند، مانیتورینگ ارتعاش اولین ابزار نت پیش بینانه است . در 10 سال گذشته ، بیشتر این برنامه ها براساس استفاده از میکروپروسسرها انطباق یافته اند ، داده بردارهای تک کاناله ونرم افزارهای تحت ویندوز برای استخراج ، مدیریت ، رسم نمودار رشد ، وارزیابی انرژی ارتعاشی توسط سیستمهای الکترومکانیکی بوجود آمده اند. اگر چه این روش یک روش نت پیش بینانه با ارزشی است ، محدودیتهای این سیستمها امکان دارد امتیازات بالقوه آنهارا محدود کند[11].
2-5-2-انواع سیستمهای ترموگرافی
سه نوع ابزار عموماٌ به عنوان قسمتی از برنامه نت پیش بینانه مؤثر استفاده می شود: ترمومترهای مادون قرمز، اسکنرهای خطی ، وسیستمهای تصویربرداری مادون قرمز[8].