مقاله رایگان درباره [6]، Bradbury[7]

دانلود پایان نامه

[6] Bradbury

[7] Johnson & whiffen

[8] Tseng

[9] Mc Dermott

[10] Josselson

[11] Beavers model

[12] Olson

مطلب مرتبط :   هزینه حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام