مقاله درمورد شاخصه‌های اصلی و برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

لازم به ذکر است که در بعضی از فعالیت‌ها احتمال دارد موارد ذکر شده به عنوان ریسک پر خطر تلقی نگردد و یا گریزی از آن نباشد و یا در زمان متفاوت و یا جایگاه دیگی تلقی ریسک پرخطر مفهوم نیابد که در بررسی میدانی بایستی به آن توجه کرد.
2-2-3-32-3 تعیین حدود واگذاری در شهرداری
با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص فعالیت‌های اصلی در شهرداری یا سازمان و دسته‌بندی مربوط به ریسک‌های واگذاری برای عملی شدن حدود واگذاری لازم خواهد بود که در کلیه سطوح نسبت به شناسایی فعالیت‌های اصلی و ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های حوزه‌های کاری اقدام گردد.
همچنین در خصوص تعیین حدود واگذاری لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
شاخص‌های اصلی شهرداری یا سازمان.
ریسک مرتبط با فعالیت.
اطلاعات و فرآیند حراست مرتبط با آن.
حفظ تجارب و جانشینی در ساختار اصلی شهرداری یا سازمان.
منابع در اختیار.
توجه به روند رشد و ارتقاء افراد در سازمان .
2-2-3-32-4 برنامه‌ریزی در خصوص اولویت‌بندی در واگذاری و کنترل ریسک‌ها
لازمه یک واگذاری موفق داشتن برنامه اجرایی هدف‌دار و تعیین حدود، مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی است. اولویت‌بندی نیز از ارکان برنامه‌ریزی واگذاری خواهد بود زیرا بدون توجه به منابع برنامه ریزی مفهومی ندارد، لذا روند کاهش نیروهای موجود، نوع ریسک مرتبط با فعالیت و غیره در اولویت‌بندی بایستی مدنظر قرار گیرد.
2-2-3-32-5 ارائه برنامه جهت کاهش اثرات ریسک‌های واگذاری
جهت جلوگیری از ریسک‌های پرخطر (چهار ریسک پرخطر اصلی) و یا موارد دیگری که به عنوان ریسک‌های پر خطر در فعالیت‌ها مشخص می‌گردد. بایستی روش‌های کنترلی و نظارتی تهیه و مدون شود تا نه تنها بروز ننماید بلکه اثرات بروز آن در مواقع ایجاد مشکل نیز به حداقل برسد. این روش بایستی هوشیاری و هوشمند بودن سیستم اجرایی سازمان را در قبال مخاطرات ریسک نمایان سازد بخصوص در مواردی که واگذاری یک فعالیت مخاطرات را برای فعالیت‌های مرتبط با شاخصه‌های اصلی شرکت ایجاد می‌کند بایستی روش‌‌های جلوگیری و کاهش ریسک تدوین گردد.
2-2-3-32-6 تدوین برنامه واگذاری
در تدوین برنامه واگذاری اهداف، اولویت‌ها، راه‌های رسیدن به اهداف، ریسک‌ها و امتیازات بایستی مدنظر قرار گیرد.
2-2-3-32-7 فرهنگ سازی سازمان ی در خصوص واگذاری فعالیت‌ها
عموماً، پرسنل یک سازمان با استفاده از توان واحدهای ارائه کننده خدمات مخالفتی ندارند ولی وقتی منافع آنان در گرو این مسئله قرار می‌گیرد حساسیت نشان داده و بصورت محسوس و غیرمحسوس مخالفتشان را بروز می‌دهند. این یکی از ریسک‌هایی است که قبل از شروع به واگذاری بایستی با آن درگیر شد و چاره‌جویی کرد با برخورد منطقی و درست می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
وقتی افراد یک سازمان درک نمایند که قرار گرفتن در مسیر واگذاری علاوه بر اینکه تهدیدی برای آنها نمی‌باشد بلکه باعث رشد و افزایش توانایی و استفاده آنان از امکانات دیگران خواهد شد. و مجموعه این حرکت آغاز یک مسیر توفیق اقتصادی و ارزش برای سازمان خواهد شد، مخالفت‌ها به همراهی تبدیل می‌گردد. در هر حال در فرآیند عمومی واگذاری افرادی از بدنه سازمان ، بایستی از گردونه اصلی خارج و روند استخدامی آنان تغییر یابد در این حالت بایستی عکس‌العمل‌ها را با ایجاد روند فکری مناسب و شیوه‌های مدیریتی کنترل نمود.
2-2-3-32-8 تعریف صحیح و تشریح جامع فعالیت‌های انجام شده درون سازمان
به دلیل عدم آشنایی تأمین کنندگان به فعالیت‌های در حال انجام در سازمان وماهیت انحصاری این خدمات، نیاز به تشریح جامع فعالیت‌ها، اطلاع‌رسانی و آشنا نمودن پیمانکاران بمنظور همراه کردن آنها جهت واگذاری فعالیت‌ها می‌باشد، تا برآورد هزینه و روند اجرا به خوبی امکان‌پذیر باشد. عدم تشریح صحیح فعالیت علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مجری جدید در فرآیند نظارتی و اظهار نظر در عملکرد پیمانکار نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
2-2-3-32-9 جذب و ایجاد تأمین کنندگان با صلاحیت