مقاله درمورد دانلود مرحله درمان، پیشگیری

دانلود پایان نامه

این گروه یه گروه خود یاره که درباره مدل مریضی اعتیاد و شرایط آسیب زای خونواده و ساپورت و آموزش برنامه های خود کمک ارایه میده.

12 قدم مسیریه به طرف بهبودی و سلامت واسه مشارکت داشتن هیچ مانع مالی وجود نداره .

گروههای گمنام (AA) و الکلیای گمنام و نارکوتیکهای گمنام (NA) معروفترین برنامه های 12 قدم ان ولی تنها برنامه های 12 قدم نیستن

3 مرحله در NA مهم جلوه می کنن.

1- مرحله اول: مرحله ترک از 1 تا 14 روز پس از ترک ابتدایی رو شامل می شه

2- مرحله دوم : دوری عمیق

3- مرحله سوم : پیگیری بهبود دراز مدت

1-1 تکالیف بالینی ساده عبارتند از : امتحان ، تربیت ، حفظ درمان ، افزایش انگیزه و پیشگیری از برگشت برگشت

2-1- این مرحله دوری عمیق 6 ماهه اول دوری رو در بر داره تکالیف بالینی عبارتند از : ادامه امتحان ( امتحان دائمی) کاهش خطر برگشت حفظ انگیزه، ساپورت از کارکرد من، و بهبود خود گردونی

3-1 – این مرحله از 6 ماه و بعد از آن رو در بر میگیره تکالیف بالینی عبارتند از : ادامه امتحان ( امتحان دائمی) تدارک یه روش پایدار بدون حضور مواد، پیشگیری از برگشت ، بررسی بقیه آسیبای روانی و بهبود همیشگی خود گردونی رونساوویل (1995) و زوین (1998) سه مرحله درمان رو به توضیح زیر توضیح می کنن