مقاله درباره انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای تجاری الکترونیکی

دانلود پایان نامه
هک کردن و کلاه‌برداری الکترونیکی و دستیابی هکرها به اسرار وسایل داخلی شرکت‌ها و متعاقدین قراردادهای الکترونیکی نیز از موانع و پدیده‌های منفی در گسترش قراردادهای الکترونیکی است.
ازجملهمحدودیت‌های فنی دیگر می‌توان عدم انطباق نرم‌افزارهای پیشرفته با برخی از سخت‌افزارها و سیستم‌های عامل در کشورهایی که تکنولوژی ارتباطات در آن‌ها هماهنگ با سرعت و تحول و پیشرفت این تکنولوژی تغییرنیافتهمی‌باشد. بسیاری از نرم‌افزارهای جدید قابلیت عمل و انطباق با سخت‌افزارهای گذشته را ندارند و به همین علت در جریان ارتباطات الکترونیکی در تجارت الکترونیکی بین‌المللی موجبات اشکالات فراوان را موجب می‌گردند.عدم تمایل انتقال تکنولوژی بروز و پیشرفته توسط کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه که واردکننده تکنولوژی می‌باشند به این مشکلات می‌افزاید.
در کنار موانع حقوقی و فنی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی نباید از موانع و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی غافل ماند. این موانع از یک‌سو به جوامع درحال‌توسعه مربوط می‌شود که تجار و حتی مردم عادی هنوز اطمینان و اعتماد به قراردادهای تجاری الکترونیکی ندارند و از سوی دیگر پدیده جدیدی است که بیشتر مختص به کشورهای پیشرفته می‌باشد. مسائل مربوط به محیط‌زیست در خصوص تولید انبوه وسایل الکترونیکی و عدم بازگشت سخت‌افزارهای مربوطه به دایره و بازگشت به طبیعت، همچنین نگرش بسیاری از مردم به اینکه پیشرفت‌هایتکنولوژی و ارتباطات و خریدهای آنلاین موجبات گسترش و بروز بیکاری را فراهم می‌آورد. بسته شدن فروشگاه‌هایی که زمانی تعداد زیادی کارمند و کارگر را در استخدام خود داشته‌اندبه علت فروش آنلاین محصولات این فروشگاه‌ها، کم کردن کادر مؤسسات عمومی و خصوصی از این قبیل است.این موارد موجب ایجاد جو روانی عظیمی در برخی کشورها علیه این نوع معاملات گردیده است.
بنابراین در جمع‌بندیدرواقعمی‌بایست موانع و محدودیت‌های گسترش قراردادهای تجاری الکترونیکی را به 3 دسته اصلی تقسیم کرد:
موانع و محدودیت‌های حقوقی و قانونی
موانع و محدودیت‌های فنی و ساختاری
موانع و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی
با توجه به نقش غیرقابل‌انکار این نوع از تجارت در گسترش تجارت جهانی و ارزش قابل‌توجه آن در رشد اقتصادی کشورها و درنتیجهشکوفایی اقتصاد جهانی، تلاش در جهت از بین بردن و یا کاهش این موانع و محدودیت‌ها ضروری است.
بدیهی است ارائه قوانین نمونه و سعی در انطباق قوانین داخلی با این قوانین و به حداقل رساندن تعارضات و تفاوت‌ها، همچنین پیوستن هرچه بیشتر و گسترده‌تر کشورها به کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی، انعطاف کشورهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته ارتباطات می‌باشند نسبت به انتقال بروز آن به کشورهای درحال‌توسعه و فاقد این نوع از تکنولوژیمی‌تواند در برطرف کردن بسیاری از این محدودیت‌ها و موانع مثمر ثمر باشد.
تلاش مستمر بین‌المللی و ملی درزمینه‌هایفرهنگی و اجتماعی جهتاقناع و استقبال عمومی از گسترش این نوع از تجارت و هماهنگ شدن دستگاه‌های امنیتی کشورها در جلوگیری از کلاه‌برداری اینترنتی و هکرها، راهکارهایی کلی در کاهش این محدودیت‌ها و موانع می‌باشد که نیاز است درزمینهٔ ارائه راهکارهای هرکدام از بخش‌های یادشده تحقیقی جدی و موشکافانه توسط اهل‌فن صورت پذیرد.
منابع و مأخذها به زبان فارسی
کتابها
رضایی، رسول. (1390). ترجمهالویه کاشکار. حقوق تجارت بین‌الملل. انتشارات مهر و ماه.
رضایی، علی. (1387). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران. انتشارات میزان. چاپ اول.
زر کلام، ستار. (1391). حقوق تجارت الکترونیک. انتشارات شهر دانش. چاپ دوم.
زر کلام، ستار. (1392). اعتمادسازی در تجارت الکترونیک(ترجمه). انتشارات شهر دانش. چاپ دوم.
زمانی، فراهانی، مجتبی.(1388). اعتبارات اسنادی بازرگانی. انتشارات ترمه.
السان، مصطفی. (1390). حقوق پرداخت‌های بانکی. پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول.
السان، مصطفی. (1391). حقوق تجارت الکترونیکی. انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
شهیدی، مهدی. (1393).حقوق مدنی 3. تعهدات. انتشارات مجد.
شیروی، عبدالحسین. (1390). حقوق تجارت بین‌الملل. انتشارات سمت.