مقاله حسابهای پرداختنی و ماتریس همبستگی

دانلود پایان نامه

1099/0
ضریب ثابت
415850/0-
025284/0
817855/0-
4140/0
ضریب تعیین
526613/0
آماره دوربین واتسون
837780/1
آماره F
852537/3
احتمال آماره F
000000/0
همانگونه که در جدول فوق مشهود است، احتمال به دست آمده برای آماره F کمتر از 05/0 است و لذا میتوان فرض صفر آزمون فیشر مبنی بر معنادار نبودن الگوی رگرسیونی را رد کرد و بنابراین میتوان گفت که در سطح اطمینان 95%، رگرسیون معنادار است. همچنین مقدار به دست آمده برای آماره دوربین واتسون (84/1) بین 5/1 تا 5/2 قرار دارد و لذا میتوان گفت که اجزای اخلال (پسماند) مدل فاقد همبستگی میباشند.
همچنین هیستوگرام به دست آمده برای اجزای اخلال (پسماند) نیز به صورت زیر است که تقریباً از توزیع نرمال برخوردار است. همچنین میانگین به دست آمده برای جزء اخلال (18-10 x16/8) نیز در حدود صفر میباشد که نشان از صفر بودن امید ریاضی جزء اخلال و در نتیجه تصادفی بودن آن دارد.
با توجه به توضیحات فوق، اکنون میتوان با استفاده از ضرایب به دست آمده حاصل از رگرسیون به تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پرداخت. همانگونه که در جدول 4-10 مشاهده میگردد، ضریب به دست آمده برای متغیر درماندگی مالی (112585/0-) منفی و احتمال آن (0000/0) کمتر از 05/0 میباشد، بنابراین در سطح خطای 05/0 (سطح اطمینان 95%) میتوان ادعا کرد که درماندگی مالی با عملکرد شرکت رابطه منفی دارد. همچنین برای شرکتهای غیرمبتلا به درماندگی مالی، ضریب به دست آمده برای متغیر تغییرات نسبت حسابهای پرداختنی تجاری به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته (000855/0) گرچه مثبت است، اما با توجه به احتمال به دست آمده برای آن (8105/0) که از 05/0 کمتر نیست، نمیتوان رابطه معناداری را بین این متغیر و عملکرد مالی متصور بود. همچنین ضریب به دست آمده برای متغیر تغییرات نسبت حسابهای پرداختنی به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته ضربدر درماندگی مالی (000295/0-) که اثر تغییرات نسبت حسابهای پرداختنی تجاری به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته را برای شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی در مقایسه با شرکتهای غیر درمانده را نشان میدهد، گرچه منفی است،
اما از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. لذا نمیتوان در سطح اطمینان 95% ادعا کرد که افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری موجب بدتر شدن عملکرد مالی در شرایط درماندگی مالی میگردد. نتایج جدول 4-10 همچنین نشان میدهد که متغیرهای کنترلی رشد فروش و طول چرخه عملیاتی رابطه مثبتی با عملکرد مالی دارند.
4-4 خلاصه فصل
در این فصل تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. بدین منظور ابتدا آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه گردید و در ادامه فرضیهها آزمون گردید. از آنجا که دادههای مورد استفاده در این پژوهش حاصل از ترکیب سری زمانی و مقطعی بود، ابتدا با استفاده از آزمونچاوو سپس انجام آزمون هاسمن،الگوی مناسب جهت انجام رگرسیون مشخص گردید و سپس رگرسیون اجرا گردید و نتایج ارائه شد. نتایج حاصل از این فصل نشان از پذیرفته شده فرضیه اول و رد فرضیه دوم پژوهش دارد.
فصل پنجم
(نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها)

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد فقهای امامیه و قواعد عمومی

5-1 مقدمه
گام‌های نهایی تحقیق، از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل انجام آن می‌باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، به این دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمانها، مراکز دانشگاهی و یا جامعه مورد تحقیق میباشند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. در واقع نتیجه‌های به دست آمده، باید آن‌چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد تحقیق به درستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی‌ها با توجه به نتیجه‌های به دست آمده، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه‌های قابل پیش‌بینی دست یابند.
در فصلهای گذشته کلیات پژوهش، مبانی نظری، پیشینه پژوهش، روش محاسبه متغیرها، روش آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیهها بیان شد. در این فصل نتایج آزمونهای بیان شده در فصل چهارم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. سپس محدودیتهایی که در تعمیم نتایج این پژوهش وجود دارد، بیان شده و در پایان فصل به منظور انجام پژوهش های آتی در این زمینه پیشنهادهایی ارائه میگردد.