مقاله حسابهای پرداختنی و ماتریس همبستگی

دانلود پایان نامه

ضریب تعیین
186277/0
آماره دوربین واتسون
782648/1
آماره F
42308/11
احتمال آماره F
000000/0
همانگونه که در جدول فوق مشهود است، احتمال به دست آمده برای آماره F کمتر از 05/0 است و لذا میتوان فرض صفر آزمون فیشر مبنی بر معنادار نبودن الگوی رگرسیونی را رد کرد و بنابراین میتوان گفت که در سطح اطمینان 95%، رگرسیون معنادار است. همچنین مقدار به دست آمده برای آماره دوربین واتسون (78/1) بین 5/1 تا 5/2 قرار دارد و لذا میتوان گفت که اجزای اخلال (پسماند) مدل فاقد همبستگی میباشند.
همچنین هیستوگرام به دست آمده برای اجزای اخلال (پسماند) نیز به صورت زیر است که تقریباً از توزیع نرمال برخوردار است. همچنین میانگین به دست آمده برای جزء اخلال (15-10 x23/2) نیز در حدود صفر میباشد که نشان از صفر بودن امید ریاضی جزء اخلال و در نتیجه تصادفی بودن آن دارد.
اکنون با توجه به ضرایب به دست آمده حاصل از رگرسیون میتوان به بررسی فرضیه پرداخت. ضریب به دست آمده برای متغیر درماندگی مالی که تاثیر درماندگی مالی بر روی تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی را نشان میدهد، دارای احتمال (0002/0) میباشد. همانگونه که قبلاً در فصل سوم توضیح داده شد، فرض صفر آزمون t که برای بررسی معناداری ضرایب رگرسیون به کار برده میشود، مبنی بر این است که ضریب مورد نظر با صفر برابر است یا بعبارتی دیگر ضریب مربوطه معنادار نیست. با توجه به اینکه احتمال به دست آمده برای ضریب این متغیر از 05/0 کمتر است، فرض صفر آزمون tدر سطح اطمینان 95% رد شده و لذا میتوان ادعا کرد که بین تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی و درماندگی مالی رابطه وجود دارد. از سوی دیگر علامت ضریب به دست آمده مثبت است و لذا رابطه بین متغیر مستقل و وابسته مستقیم خواهد بود. بنابراین میتوان ادعا کرد که بین درماندگی مالی و تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی درماندگی مالی باعث افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی میشود. لذا فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 95% تایید میشود.
همچنین با توجه به احتمالات به دست آمده برای ضرایب متغیرهای کنترلی مشاهده میشود که رشد فروش، چرخه تجاری و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به درآمد فروش با تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی رابطه معکوس ومعنادار دارند. همچنین رابطه بین اندازه شرکت و تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی مثبت است، اما از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95% معنادار نیست.
4-3فرضیه دوم
در این بخش موارد مرتبط با فرضیه دوم ارائه خواهد شد. همانگونه که در فصل سوم نیز بیان شد، فرضیه دوم به صورت زیر میباشد:
«تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری باعث کاهش عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد»
برای آزمون این فرضیه از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
رابطه 4-2
در مدل فوق متغیر وابسته () عبارت است از نرخ بازده داراییها برای شرکت i در سال t. نیز درماندگی مالی میباشد؛ نیز عبارت است از درصد تغییرات در حسابهای پرداختنی تجاری از سال t-1 به سال t. همچنین متغیر مرتبط با ضریب ، یعنی نیز حاصل ضرب دو متغیر مذکور قبلی میباشد. بنابراین ضریب نشاندهنده تاثیر درماندگی مالی سال قبل بر عملکرد سال جاری، ضریب نمایانگر تاثیر تغییرات حسابهای پرداختنی تجاری بر عملکرد برای شرکتهای غیرمبتلا به درماندگی مالی و ضریب نیز نشاندهنده تاثیر افزایش حسابهای پرداختنی تجاری (تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی) بر عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی میباشد.
متغیرهای کنترلی نیز عبارتند از اندازه شرکت، رشد فروش و لگاریتم طبیعی طول چرخه تجاری و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به فروش.
با توجه به موارد گفته شده، برای آزمون فرضیه دوم از معناداری ضریب استفاده خواهد شد. بنابراین فرض صفر و مقابل در آزمون t به شرح زیر خواهند بود:
تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری بر عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی تاثیرگذار است.
تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری بر عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی تاثیرگذار نیست.
همانند آنچه برای فرضیه اول بیان شد، در صورتی که ضریب احتمال به دست آمده برای آماره t از 05/0 کمتر باشد، فرض صفر آزمون t رد شده و بنابراین میتوان در سطح اطمینان 95% ادعا کرد که ضریب مخالف صفر است. چنانچه ضریب متغیر مربوطه منفی باشد میتوان گفت که تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری باعث کاهش عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد.
با توجه به اینکه در آزمون فرضیه دوم از تغییرات نسبت میانگین حسابهای پرداختنی تجاری به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته استفاده میشود، بنابراین از اطلاعات سال 1386 برای محاسبه این منغیر استفاده میشود تا میزان تغییرات برای سال 1387 محاسبه میگردد. لذا از سایر اطلاعات سال 1391-1387 برای سایر متغیرها استفاده میشود و در نتیجه تعداد دورههای مورد مطالعه به 5 سال کاهش مییابد. بنابراین برای آزمون فرضیه دوم از اطلاعات 85 شرکت طی 5 سال (425 سال-شرکت) استفاده خواهد شد. در ادامه همانند آنچه برای فرضیه اول انجام شد، ابتدا آمار توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ارائه خواهد شد و سپس به برآورد الگوی صحیح رگرسیونی و همچنین اجرای رگرسیون با الگوی به دست آمده خواهیم پرداخت.
در ادامه همانند آنچه که برای آزمون فرضیه اول انجام شد، ابتدا آمار توصیفی متغیرها و ماتریس همبستگی ارائه خواهد شد و سپس با به دست آوردن الگوی صحیح رگرسیونی، به آژمون فرضیه خواهیم پرداخت.
4-3-1 آمار توصیفی و ماتریس همبستگی-فرضیه دوم