مقاله حسابهای پرداختنی و الگوی اثرات ثابت

دانلود پایان نامه
—–
در جدول فوق مقدار همبستگی بین هر جفت متغیر با استفاده از روش پیرسون تخمین زده شده است و در زیر آن نیز مقدار احتمال به دست آمده با استفاده از آزمون t برای معناداری همبستگی مذکور به دست آمده است. برای هر جفت متغیری که این احتمال به دست آمده کمتر از 05/0 باشد، همبستگی بین دو متغیر مربوط، در سطح اطمینان 95% معنادار است و چنانچه این احتمال از 01/0 کمتر باشد، همبستگی بین دو متغیر مربوطه در سطح اطمینان 99% نیز معنادار است.
با توجه به این موارد و علامت به دست آمده برای میزان همبستگی میتوان معناداری و جهت همبستگی بین متغیرهای پژوهش را به صورت دو به دو بررسی کرد. به عنوان مثال با توجه به احتمال به دست آمده برای همبستگی بین متغیرهای درماندگی مالی و نسبت حسابهای پرداختنی تجاری به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته، میتوان بیان کرد که فارغ از کنترل اثرات سایر متغیرها بر روی نسبت حسابهای پرداختنی تجاری به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته، بین این دو متغیر رابطه وجود دارد و علامت مثبت به دست آمده برای همبستگی به دست آمده نشان میدهد که رابطه بین دو متغیر مذکور مستقیم میباشد.
همچنین یکی از مفروضات مورد نیاز برای استفاده از رگرسیون چندمتغیره، نبود رابطه خطی بین متغیرهای مورد استفاده در رگرسیون است، از آنجا که یافتن چنین متغیرهایی در عمل امکانپذیر نمیباشد، در متون آماری معمولاً قدر مطلق همبستگی کمتر از 50/0 را به عنوان آستانه قابل تحمل معرفی کردهاند. همانگونه که در جدول 4-2 مشاهده میگردد، همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در آزمون فرضیه اول، کمتر از 5/0 میباشد. بنابراین میتوان بیان کرد که بین متغیرهای مذکور همخطی شدید وجود ندارد.
با توجه به اینکه ضریب همبستگی صرفاً وجود رابطه همزمان بین دو متغیر را نشان میدهد، لازم است تا با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، اثر سایر عوامل تاثیرگذار بر متغیر وابسته کنترل شده و اثر متغیر مستقل بر وابسته معین گردد. بنابراین در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی به آزمون فرضیه خواهیم پرداخت.
4-2-2 برآورد الگوی صحیح رگرسیونی-فرضیه اول
پیرو مطالب مطرح شده در فصل سوم، برای اجرای رگرسیون و آزمون فرضیه با استفاده از مدل فوق، ابتدا بایستی الگوی مناسب رگرسیونی مشخص گردد. بدین منظور ابتدا با ثابت کردن اثرات مربوط به مقطع و دوره زمانی رگرسیون اجرا شده و سپس آزمون چاو انجام شده که نتایج آن در جدول 4-3 آمده است.
جدول 4-3 : آزمون چاو-فرضیه اول
آزمون اثرات
مقدار آماره
درجه آزادی
احتمال آماره
آماره F برای مقطع
838289/10
(415 و 84)
0000/0
آماره F برای دوره زمانی
676555/2
(415 و 5)
0214/0
با توجه به احتمال به دست آمده برای مقطع و دوره زمانی که کمتر از 05/0 میباشند، فرض صفر آزمون چاو رد میشود و بنابراین الگوی اثرات مشترک برای مقطع و دوره زمانی رد میشود. بنابراین الگوی اثرات مشترک برای مقطع و دوره زمانی رد میشود. حال باید از بین الگوی اثرات ثابت یا تصادفی یکی انتخاب شود؛ لذا در ادامه میبایستی با تصادفی کردن اثرات مربوط به مقطع و دوره رگرسیون اجرا شده و سپس آزمون هاسمن انجام شود. نتایج آزمون هاسمن به شرح جدول 4-4 زیر است:
جدول 4-4 : آزمون هاسمن-فرضیه اول
آزمون اثرات
مقدار آماره کای-دو
درجه آزادی
احتمال آماره