مقاله جریان‌های نقد عملیاتی و شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

شرکتها همواره برای تامین منابع مالی از گزینههای مختلفی مانند اوراق قرضه، اوراق مشارکت، انتشار سهام جدید و…. استفاده میکنند. در هنگام ابتلای شرکت به درماندگی مالی، اعتبار دهندگان و بانکها در اعطای وام و اعتبارات به شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی محتاطانه عمل کرده و طبیعی است که منابع خود را در سایر فرصتهای سرمایهگذاری در سایر شرکتها اختصاص دهند (محسنی، آقابابایی و محمدقربانی، 1392، 124). لذا شرکتها در انتخاب بین گزینههای تامین مالی با محدودیت مواجه میشوند و به ناچار انتخاب آنها به گزینههای موجود از جمله حسابهای پرداختنی ختم میشود. بستانکاران تجاری یا همان حسابهای پرداختنی تجاری، نوعی از تامین مالی است که در مبادلات تجاری، بوسیله عرضه کنندگان (تامین کنندگان مواد اولیه و سایر عوامل تولید) فراهم شده و منبعی معمولی از تامین مالی کوتاه مدت بوده که بوسیله شرکتها مورد استفاده گسترده قرار می گیرد (مولینا و پریو، 2012، 187). امکانپذیر بودن تامین مالی از این طریق حتی در شرایط درماندگی مالی به این دلیل است که تامینکنندگان مواد اولیه دارای روابط چندین ساله با مشتریان خود بوده و به راحتی حاضر به از دست دادن مشتریان خود نخواهند بود و از سویی دیگر به دلیل محدود بودن فعالیت آنها در حیطهای خاص و شرایط رقابتی با سایر تامین کنندگان، به اندازه سرمایهگذاران و اعتباردهندگان فرصت متنوع سرمایهگذاری ندارند. بنابراین یافتههای پژوهش در مورد فرضیه اول، با موارد مطروحه فوق سازگاری کامل دارند.
گرچه که در ایران در این مورد پژوهشی صورت نگرفته است، اما نتایج پژوهشهای خارجی با یافتههای پژوهش حاضر سازگار میباشد. نتایج حاصل از پژوهشهای ملتزر (1960)، پترسن و راجان (1997)، لاو، پریو و ساریا-آلندی (2007)، آتاناسوا (2007) و مولینا و پریو (2012) با یافتههای پژوهش حاضر مشابه میباشند و حاکی از این میباشند که در شرایط ابتلا به درماندگی مالی، استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری افزایش مییابد.
از سویی دیگر یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری در شرایط درماندگی مالی موجب بدتر شدن عملکرد شرکتهای درمانده نمیشود. این یافته با یافتههای پژوهشهای مشابه سازگار نیست. به عنوان مثال یافتههای مولینا و پریو (2012) نشان میدهد که تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری باعث تنزل عملکرد شرکت مبتلا به درماندگی مالی خواهد شد. برای واکاوی بیشتر این مساله، بررسی دقیقتر لازم است. به عنوان مثال، حسابهای پرداختنی تجاری به عنوان یک حساب کل، متشکل از حسابهای معین و تفصیلی متنوعی میباشد و بررسی هر یک از این اجزا به عنوان مولفههای حسابهای پرداختنی تجاری، میتواند روشنگر این امر باشد که ابتلای به درماندگی مالی کدام جزء از حسابهای پرداختنی تجاری را بیشتر افزایش داده و افزایش آن جزء در محیطهای اقتصادی متفاوت، چه پیامدهایی را به دنبال دارد. به عنوان مثال ممکن است یک تاخیر یک هفتهای در پرداخت حقوق کارکنان هیچگونه هزینه بهرهای را در ایران نداشته باشد اما در محیطی دیگر موجب پرداخت غرامت دیرکرد پرداخت حقوق و یا جرایم متفاوت از سوی اتحادیههای کارگری باشد؛ یا اینکه تاخیر پرداخت حقوق کارکنان و خرید مدت دار، هزینههای متفاوت از همدیگر داشته باشند. لذا مطالعه کامل مولفههای حسابهای پرداختنی تجاری و همچنین بافت اقتصادی قلمرو مکانی پژوهش میتواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین ویژگیهای تامین کنندگان عوامل تولید و شرایط رقابتی بازار نیز میتواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن است در یک بازار رقابتی فروش بین تامین کنندگان عوامل تولید یا یک بازار انحصاری خرید، تامین کنندگان عوامل تولید با شرکتها بیشتر مدارا کنند تا سهم بازار خود را از دست ندهند. گرچه که فرض رقابتی بودن بازار برای تامین کنندگان عوامل تولید ممکن است در ایران به شدت کشورهای توسعه یافته نباشد، اما فرض انحصاری بودن خرید عوامل تولید (و نه محصولات تولیدی کارخانهها) معقول تر به نظر میرسد. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که پرداخت حقوق کارکنان با تاخیر انجام میپذیرد؛ اگر کارکنان تمایلی به کار برای شرکت مذکور نداشته باشند با چه سرعتی به استخدام شرکت دیگری در میآیند؟ بهرحال نرخ بیکاری و اشتغال و میزان نیروی آماده به کار در ایران با بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تفاوتهای اساسی دارد.
بهرحال نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که در شرایط ابتلا به درماندگی مالی، استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری افزایش مییابد و این افزایش در حسابهای پرداختنی عملکرد شرکت را به طرز معناداری به صورت معکوس تحت تاثیر قرار نمیدهد. بنابراین استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری گرچه موجب بهبود عملکرد شرکت نمیگردد، اما میتواند در کوتاه مدت به عنوان ابزاری برای تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد تا شرکت با استفاده از سایر برنامهها و نوآوری و ایجاد تغییرات استراتژیک در شرکت، از درماندگی مالی نجات یافته و به سمت رشد پیش برود.
5-7 پیشنهادهای پژوهش
در این بخش، با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آینده ارائه می گردد.
5-7-1 پیشنهادهای برآمده از تحقیق
به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و تحلیلگران توصیه میشود در تحلیلهای خود به حسابهای پرداختنی تجاری، تغییرات آن و علل تغییرات آن توجه کرده و به ارتباط آن با درماندگی مالی را در نظر بگیرند.
به مدیران شرکت پیشنهاد میشود در هنگام ابتلا به درماندگی مالی و محدود شدن گزینههای تامین مالی، امکان استفاده از حسابهای پرداختنی تجاری را در نظر بگیرند و البته در کنار استفاده از آن برای تداوم فعالیت شرکت در کوتاه مدت، در برنامه ریزی خلاقانه برای خروج از درماندگی و بحران مالی اهتمام ورزند؛ چرا که استفاده از اینگونه تامین مالی به خودی خود عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار نمیدهد.
به تامین کنندگان عوامل تولید نیز توصیه میگردد در هنگام اعطای فروش نسیه و اعتباری به مشتریان خود، شرایط مالی آنها و بالاخص درماندگی مالی را مد نظر قرار دهند.
5-7-2 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
انجام پژوهش حاضر در سطح صنایع مختلف
انجام پژوهش حاضر در دوره زمانی متفاوت
بررسی تغییرات اجزای حسابهای پرداختنی تجاری در شرایط درماندگی مالی
5-8 خلاصه فصل
در این فصل در ابتدا خلاصهای از کل پژوهش ذکر شد و سپس به بیان نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد و میزان مقبولیت نتایج به دست آمده با ادبیات موجود مقایسه گردید. در ادامه فصل ضمن تحلیل نتایج تحقیق، محدودیتهایی که در تعمیم نتایج حاصل از تحقیق بایستی مد نظر قرار گیرد، بیان شد. در پایان فصل پیشنهاهایی کاربردی و زمینههایی برای انجام تحقیقات آتی در رابطه با موضوعات مرتبط با پژوهش ارائه گردید.
منابع و مآخذ
منابع فارسی :
1-امیری سلیمانی ، غلامرضا ، بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران ، رساله دکترا در رشته حسابداری ، دانشگاه تهران ، سال 1381
2-امیری، هادی و محمدی خورزوقی، هاجر، 1391، تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 16، صص 81-61
3-اﻣﯿﺮی، ﻫﺎدی و ﻣﺤﻤﺪی ﺧﻮرزوﻗﯽ، ﻫﺎﺟﺮ (1391): ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻫﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮدﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
4-ایزدی نیا،ناصر ، قوچی فرد، حمزه و حمیدیان،نرگس،بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ،مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال چهارم،شماره چهارم، زمستان1391
4-دستگیر، محسن؛ حسینزاده، علی حسین؛ خدادادی، ولی و واعظ، سیدعلی، 1391، کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی، پژوهشهای حسابداری مالی، سال4، شماره 11، صص 16-1
5-دلاور، علی (1384). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
6-رحیمیان ، نظام الدین : تاملی در شیوه های تامین منابع واحد های اقتصادی- مجله حسابدار شماره 146، 1380