مقاله بازده مورد انتظار سهامدار و تامین مالی از طریق وام

دانلود پایان نامه
طولانی بودن چرخه عملیاتی موجب طولانی شدن فاصله زمانیتبدیل محصولات به جریانهای نقدی می شود و لذا طولانی تر شدن این زمان باعث کاهش توانایی شرکت در تصفیه حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد.
جریان وجه نقد عملیاتی: برای عملیاتی کردن این متغیر از نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به مجموع فروشها استفاده خواهد شد. دلیل استاندارد کردن با استفادهاز مجموع فروشها این است که عامل اصلی ایجاد وجه نقد عملیاتی، درآمد فروش میباشد.
عملکرد مالی: برای عملیاتی کردن این متغیر نیز از نرخ بازده داراییها (ROA) استفاده خواهد شد که عبارت است از سود خالص عملیاتی تقسیم بر میانگین مجموع داراییهای ابتدا و انتهای دوره.
1-12 خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان مقدمه کوتاه، مساله تحقیق بیان گردید و کلیاتی مختصر در مورد مبانی نظری، سوالات و فرضیه ها و روش اجرای پژوهش ارائه گردید. در فصول پیش رو مبانی نظری و پیشینه، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده و همچنین بحث و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این فصل موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت :
مبانی نظری درماندگی مالی
مراحل و اثرات درماندگی مالی :
اولین مرحله = شامل منفی شدن خالص جریانات نقدی عملیاتی و وقوع زیان و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت
دومین مرحله = شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها
سومین مرحله = پرداخت های لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتباردهندگان با تاخیر صورت میگیرد
چهارمین مرحله = ورشکستگی
روش های تامین مالی در شرایط بحران مالی و اثرات آنها
پیشینه تحقیق
خلاصه فصل
مقدمه :
هر شرکتی که تاسیس میشود در ابتدا یک طرح کسب و کار ارائه میدهد و داراییهایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری میکند. پس از اینکه شرکت فعالیت خود را آغاز کرد، دو حالت پیش میآید: الف)طرح کسب و کار با موفقیت انجام میشود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهیها به موقع انجام میشود و بازده مورد انتظار سهامداران نیز تحقق مییابد؛ و ب)طرح کسب و کار با شکست مواجه میشود که در این صورت جریانات نقدی خروجی از جریانات نقدی ورودی تجاوز میکند. بدیهی است که اگر شرکت به حالت دوم دچار شود، نمیتواند تا ابد در این حالت به تداوم فعالیت، ادامه دهد. زمانی فرا خواهد رسید که شرکت با درماندگی مالی روبرو میشود، یعنی وضعیتی که در آن وجوه نقد موجود برای پرداخت به عرضهکنندگان، کارکنان، و اعتباردهندگان کافی نیست. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی، شامل منفی شدن خالص جریانات نقدی عملیاتی و وقوع زیان و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت میباشد. چنانچه این علائم ادامهدار شوند، مدیریت بایستی برای برطرف کردن آن اقداماتی انجام دهد. علائم دومین مرحله از درماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها میباشد، مانند منتظر خدمت کردن برخی از کارکنان. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی میشود. در این مرحله پرداختهای لازم به عرضهکنندگان، کارکنان و اعتباردهندگان با تاخیر صورت میگیرد. در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدیتری دست بزند؛ مانند مذاکره با اعتباردهندگان برای زمانبندی بازپرداخت بدهیها، فروش داراییها و ادغام با شرکتهای موفقتر در صنعت مربوطه.
درصورتی که مشکلات شرکت حل نگردد و اقداماتی در جهت رفع آنها انجام نشود ، فرض تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه میشود و صورت های مالی نمی توانند بر مبنای فرض تداوم فعالیت تهیه گردند
اگر هیچ اقدامی منجر به حل مساله و خروج شرکت از بحران درماندگی مالی نگردد، شرکت وارد پنجمین مرحله از درماندگی مالی، یعنی ورشکستگی میگردد (فلاحپور، 14:1383و15).
حال این مساله ممکن است پیش آید که در این هنگام آیا اعتباردهندگان و سرمایهگذاران میل و رغبتی برای سرمایه گذاری در یک فرصت سرمایهگذاری ریسکی را دارند و یا منابع خود را در سایر آلترناتیوهای کم ریسکتر سرمایه گذاری خواهند کرد. با توجه به ریسکگریز بودن سرمایهگذار عقلایی، بدیهی است که توان شرکت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و همچنین تامین مالی از طریق وام بانکی کاهش خواهد یافت؛ زیرا توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات برای اعتباردهندگان حائز اهمیت میباشد. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391: 61)
بنابراین تحلیل رفتار شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی برای تداوم فعالیتهای عملیاتی معمول خود و تامین مالی از سایر طرق نامعمول مانند خرید اعتباری و نسیه از عرضهکنندگان مواد اولیه و سایر تامینکنندگان موضوع جالبی است که کمتر به آن توجه شده است، چرا که حسابهای پرداختنی تجاری یکی از متداولترین حسابهای ترازنامه بسیاری از شرکتها میباشد ولی رفتار این حساب و تاثیرپذیری آن در شرایط مختلف عملکردی شرکت، کمتر مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است و در زمینه تاثیر درماندگی مالی بر حسابهای پرداختنی تجاری تحقیقی در ایران صورت نگرفته است.
با توجه به موارد فوقالذکر یکی از مسائل تحقیق حاضر این خواهد بود که درماندگی مالی چه تاثیری بر روی تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری خواهد داشت. از سویی دیگر این بحث نیز قابل بررسی است که آیا تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری میتواند راهگشای مشکلات اقتصادی شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی باشد و یا خیر. لذا مساله دیگر این است که این نوع از تامین مالی چه تاثیری بر روی عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد داشت.
با توجه به تاثیر ورشکستگی بر نحوه ی رفتار مدیریت ،در این پایان نامه به دنبال بررسی تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی در شرایط بحران مالی هستیم.
این روش تامین مالی و این رفتار مدیریت، یا بایستی یک راه درمان باشد یا یک سیر باطل. بنابراین اثر این رفتار بر عملکرد مدیریت هم باید بررسی گردد.