مشاهده مشارکتی و انتخاب نمونه

دانلود پایان نامه
4-احساس شدید بی ارجی،درماندگی،متکی بودن به دیگران و خود را خوار شمردن
5- ابتلا به انواع و اقسام ناراحتیهای روانی.
د – سایر ویژگی ها:
1-دایره اطلاعات در حد محله یا روستای محل سکونت
2- عدم آشنایی با تاریخ و علوم
3- عدم درک همانندی مشکلات خویش با همانندانشان در دیگر نقاط (عدم توجه به تعلق خود به طبقه خاص)
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- روش تحقیق
3- 2- انتخاب نمونه های مطالعه
3- 3- روش نمونه گیری و حجم نمونه
3- 4- نحوه انجام تحقیق
3- 5- نحوه جمع آوری داده ها
3- 6- اطلاعات مناطق نمونه برداری شد
3-1- روش تحقیق
یکی از مهمترین روش های آزمایش فرضیه در این تحقیق،پیمایش است. پیمایش(منبع 25 ) دقیقا به معنی تکنیک خاصی در گردآوری اطلاعات نیست و هر چند در آن از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند ، مشاهده ، تحلیل محتوا و جز اینها نیز به کار می رود. ویژگی های بارز پیمایش عبارتند از شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها.
نظریه فرهنگ فقر در راستای تحقیقات و مردم نگاری های مردم شناس آمریکایی اسکار لوئیس شکل گرفته است،لذا در روش شناسی این تحقیق، مبنای کار بیشتر مطابق چیزی است که در مردم شناسی از آن استفاده بیشتری می شود،یعنی مشاهده مشارکتی و مصاحبه باز.
کتاب های لوییس از قبیل 5 خانواده در مکزیک و “فرزندان سانچز ” که در غالب رمانی در ارتباط با یک خانواده ساکن یکی از محلات فقیر مکزیک نگاشته شده است در حقیقت گزارشی مستند از این مردم نگاری هاست و نشان از میزان مشارکت و عجین شدن محقق با موضوع تحقیق دارد.
سیلورمن(منبع 17 ) در توصیف فراگرد مردم نگاری به سه رهیافت مرتبط به هم اشاره می کند که از لحاظ روش گروه بندی و اعتبار یابی مشاهدات شان با همدیگر اشتراک دارند:رهیافت های انسان شناسی شناختی، ،همکنش کرایان وروش شناسی مردم نگارانه.
انسان شناسی شناختی با توصیف های صوری مردم نگارانه سر و کار دارد.در انسان شناسی شناختی محقق درصدد است تا درک و فهمی از مفاهیم مناسب فرهنگی ارایه دهد که کنشگران از طریق آنه زندگی اجتماعی شان را تنظیم می کنند محقق با روش مشاهده مشارکتی و مصاحبه های عمیق قادر به کشف قواعد و صورت های فرهنگی می شود
در رهیافت تعامل گرایی روشه به عموان فنون محض وکم وبیش خنثی در نظر گرفته نمی شود .اینه خود تحقیق را به عنوان یک کنش متقابل در نظر می گیرند که موجب خلق نظم های نمادین می گردد. به نظر دنزین روش های تحقیق در رهیافت تعامل گرایی نمی توانند خنثی باشند ، زیرا مشخص می کند که موضوع بررسی چگونه به صورت نمادین ساخته می شود و یک محقق در برابر داده ها چه تعریف خاصی از خود را بر می گزیند. اینها احتمالا خودشان را در یک رابطه شناسا با شناسا تعریف می کنند. درحالیکه اثبات گرایان از الگوی شناسا – شناخته پیروی می کنند(همان :140).سیلور من به تبعیت از دنزین پنج اصل روش شناختی تعامل گرایی را به قرار زیر در نظر می گیرد:
1- رابطه برقرار کردن میان نمادها و تعامل
2-  اتخاذ دیدگاه کنشگران
3- بررسی خصلت موقعیتی تعامل
4- بررسی فراگرد و نیز ثبات
5- از توصیف به نظریه رسیدن(همان:141).