مشاهده مشارکتی و انتخاب نمونه

دانلود پایان نامه
در نظر تعامل گرایی ،مشاهده مشارکتی روشی یرای گردآوری داده ها است. این روش تحقیق مستلزم سهیم شدن در زندگی مردم است.در این رهافت از روش های تکمیلی برای اثبات صحت مشاهده استفاده می شود که شامل روشهای تحلیل اسناد ،مصاحبه، مشارکت، مشاهده مستقیم و نیز درون گری(تفهم) می گردد.
روش شناسان مردمی در رابطه با” تعاملی بودن تحقیق “،”مساله ساز بودن مصاحبه برای گردآوریداده”،”کشف قواعد” “نبود فرضیه در ابتدای کار ” واستفاده از مشاهده ” با رهیافت های فوق اشتراک دارد.
واقعیت اجتماعی در نظر روش شناسی مردمی دارای خصایل زیر است:
1- واقعیت فعالیتی بازاندیشانه است. بدین معنا که کنشگران خود ،از طریق کنش ها و اندیشه هایشان واقعیت را می آفرینند و در جریان کنش متقابل هر روزه بر جریان آفرینش واقعیت نظارت دارند.
2- واقعیت مجموعه ای از معرفت ها و شناخت های منسجم است که در خلال کنش متقابل به دست می آید و جهارچوب کنش را تعیین می کند.
3- واقعیت فعالیتی مبتنی بر کنش متقابل بی وقفه است و از پیش حاضر و آماده نیست.
4- (در نتیجه ویژگی های اول و سوم) واقعیت شکننده است و به طرق مختلف می توان آن را دچار اختلال نمود.
5- واقعیت تحرک پذیر است ،چون انسان ها در انواع عرصه های اجتماعی زندگی می کنند و می توانند ازواقعیتی به واقعیت دیگر حرکت کنند .(منبع 18 )
روش تحقیقدر مردم شناسی:
برنامه پژوهشی روش شناسی مردمی بر این امر توجه می کند که مکانیسم های ایجاد و زندگی در جهان اجتماعی چیست.در پاسخ به این سوال روش شناسی مردمی معتقد است که فهم های مشترک از تمام ابعاد جهان بر اساس مجموعه ای ازمفروضات ،روش ها و رویه ها(قواعد) استوار است. روش شناسان مردمی درصدد کشف این مفروضات هستند .روش شناسی مردمی درصدد این است که روش های ایجاد نظم اجتماعی (منبع 19 )راکشف کند .این روش ها توسط افراد معمولی بکار گرفته می شود .کشف این مفروضات به روش های گوناگونی انجام می شود . ایجاد روش پژوهش فی البداهه در این جا توسط روش شناسان مردمی توصیه می شود.گارفینکل نیز در این زمینه تمرین هایی را برای دانشجو ها توصیه کرده است که چگونه یک خیابان را توصیف کنند یا از آن عکس تهیه نمایند و یا از آزمایش های نقص کننده استفاده کنند.آزمایش های نقض کننده به عنوان یک روش پژوهش نمی تواند مطرح باشد .این فن یا مهارت تنها برای نشان دادن انتظارات زمینه ای در سالهای نخستین پیدایش این دیدگاه توسط گارفینکل مطرح شد.شیوه تفسیر اسنادی یکی دیکر از روش های ایجاد واقعیت و فهم آن است .تنها روشی که جامعه شناسان می توان در دیدگاه روش شناسی مردمی از آن استفاده کنند ،تحلیل کفتگو است.
در نظر نگارنده فرهنگ فقر در محلات محروم مورد بررسی،به مثابه یک پازل چند تکه بوده است که هر تکه از آن از منبع و ماخذی خاص و مناسب تهیه و در نهایت تصویری کلی از این محلات را به دست می دهد که هم قابلیت ارائه در قالب کیفی و هم کمی را داراست.بدین ترتیب سنجه هایی را که پاسخگویی به آن ها جندان پیچیده نیست را در قالب پرسشنامه ای که چند صفت شاخص و مهم فرهنگ فقر را در بر می گیرد،مورد سنجش قرار داده و نتایج حاصل از آن را بررسی و تحلیل نموده است،سپس تکمیل جاهای خالی پازل از شیوه هایی چون مشاهده،مشاهده مشارکتی( مراجعه به خانواده ها و محلات به بهانه ای مانند تدریس و ساعاتی را با خانواده ها و یا در محلات گذراندن)،مصاحبه باز با افرادی خارج از نمونه های انتخابی نظیر کسبه محل، فروشندگان،ریش سفیدان محلی و … تهیه عکس و فیلم از کوچه ها و خیابانها و بررسی وضعیت کوچه ها و محلات در ساعات مختلف شبانه روز تکمیل نموده است،دست یابی به برخی از این اطلاعات مدت ها زمان برده و گاه از شیوه های استنتاجی و تحلیلی پیچیده جهت یافتن پاسخ یک پریس ساده ،چه در زمینه پرسشنامه و چه مصاحبه های باز،بهره جسته شده است.
3- 2 – انتخاب نمونه های مطالعه
این تحقیق درباره بررسی فرهنگ فقر در محلات فقیر شهر تهران می باشد،لذا در ابتدا نگاهی به وضعیت فقر در ایران نموده و محله های فقیر نشین شهر تهران را مورد بررسی قرار می دهیم.
جامعه آماری در این تحقیق،شامل محلات فقیر شهر تهران و حاشیه نشینهای اطراف می باشد.
در زیر برخی از مناطق فقیر در تهران و شهرستان های اطراف آن که محقق از آنها بازدید نموده است، نام برده می شود:
منطقه شاد آباد و یافت آباد در جنوب غربی شهر تهران
منطقه پاسگاه نعمت آباد ، فلاح وسه راه زمزم واقع در جنوب غرب تهران
منطقه خاک سفید واقع در شرق تهران در نزدیکی تهران پارس
منطقه مولوی واقع در جنوب شهر اما وابسته به نقاط مرکزی تر شهر تهران
5- منطقه شوش و دروازه غار واقع در جنوب تهران
6-منطقه خزانه و علی آباد واقع در جنوب تهران
7- منطقه فرحزاد واقع در غرب تهران و منطقه زیر پل مدیریت در سعادت آباد واقع در شمال غربی تهران
8-منطقه قلعه حسن خان (شهر قدس ).
9- منطقه قشلاق جی بی تو واقع در شهر قرچک تهران
10-منطقه باقر آباد در حوالی بهشت زهرا
11-منطقه محمد آباد واقع در شهر قرچک ورامین