مزاحمت، دینی، باورهای، سنتی

دانلود پایان نامه

انجام فعالیتهایی در درون خانه(کارهای هنری، قالی بافی و…) برای کمک خرجی مالی خانواده

گویه های مربوط به نقش تفریحی
شرکت در کلاس های هنری مثل نقاشی، خطاطی، موسیقی و…
شرکت در کلاس های مختلف مثل کلاس زبان، کامپیوتر، داستان نویسی و …
انجام فعالیت های ورزشی(استخر، پیاده روی و کوهنوردی و…)
رفتن به مسافرت و گردشهای علمی – تفریحی.
رفتن به مجتمع های تجاری و مراکز خرید.

گویه های مربوط به نقش خانوادگی
انجام خریدهای روزانه و ضروری منزل.
دید و بازدید و رفتن به مهمانی های خانوادگی.
گفتگو با دوستان و سایر اعضای خانواده.

3-6-1-8. آسیب شناسی نقش زنان در جامعه
تعریف نظری: در این پژوهش با سنجش مزاحمت های اجتماعی، کاهش باورهای دینی و سنتی، مصرف گرایی، چندگانگی نقش، تعارضات نقشی، فشارهای روحی و روانی، احساس بدنامی و تن آرایی ازجمله آسیب هایی انتخاب شده اند که ناشی از حضور زنان و انواع نقش ها می باشد و ممکن است بر عملکرد خانواده تاثیر بگذارد.

گویه های مربوط به مزاحمت های خیابانی (احساس نا امنی)
تعریف نظری: از مفهوم امنیت، تفاسیر و تعابیر گوناگونی صورت گرفته است. تعاریف لغوی امنیت در فرهنگ لغت عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر،احساس آزادی از ترس، احساس ایمنی و رهایی از تهدید است (میرعرب،1379: 133).
آزار خیابانی به عنوان مصداقی از خشونت علیه زنان، آسیب های متعددی را بر فرد، خانواده و جامعه به بار می آورد. با افزایش مزاحمت های خیابانی، مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان، خصوصاً زنان محجبه کاهش می یابد. زیرا طبیعی است که هر گاه خروج از منزل و موقعیت مطمئن، مقارن با آزارهای خیابانی باشد، ترس از عواقب و خطرات آن دامنه فعالیت آنها را کاهش می دهد یا هزینه چنین مشارکتی را افزایش می دهد. گاه مزاحمت های خیابانی باعث جدال و تنش در روابط گرم و صمیمی اعضای خانواده میشود. شوهر، همسرش را و پدر، دخترش را… توبیخ می کند، این تنش ها سبب پیامدهای دیگری از قبیل شک و بدبینی، ممانعت خروج از منزل یا عدم اجازه جهت کار و تحصیل …. می گردد.
تعریف عملیاتی: گویه های مزاحمت های اجتماعی در این پژوهش با استفاده گویه های محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور سنجش این متغیر از پاسخگو پرسیده می شود: لطفا نظرات خود را درمورد موارد زیر بیان کنید؟
هنگامی که در شب به تنهایی در این شهر قدم می زنم احساس ناامنی می کنم.
از راه رفتن و نشستن در پارک ها اصلا احساس امنیت نمی کنم.
برایم پیش آمده که در خیابان مردی خواسته باشد به من شماره دهد.
تا بحال برایم اتفاق افتاده که مردی در خیابان به من تنه بزند.
برایم اتفاق افتاده که مردی با ماشین تعقیبم کند یا بخواهد که سوار ماشینش شوم.
برایم اتفاق افتاده که در خیابان مردی با متلک گویی برایم مزاحمت ایجاد کند.
برایم پیش آمده در خیابان مردی اصواتی مثل سوت زدن یا فریاد کشیدن برایم در آورد.
به منظور سنجش این سازه، 7 سوال و در سه بعد احساس نا امنی، مزاحمت رفتاری و مزاحمت گفتاری، در غالب یک طیف لیکرت 5 قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم،کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از 1 تا 5 امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز 7 و بیشترین امتیاز 35 می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان مزاحمت های اجتماعی را مشخص می کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد روابط اجتماعی و حقوق و تکالیف

گویه های مربوط به کاهش باورهای دینی و سنتی
سنت به معنای انتقال میراث فرهنگی، خاص گروهی ویژه در طی نسل هاست و معمولا عنصرهای سنتی، ارزشمند تلقی می شوند (سامپسون، 1376: 520-519)، دینی بودن، عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده ای که ارزش ها و نشانه های دینی در آن متجلی باشد، اطلاق می شود. تجلی ارزش ها و نشانه های دینی بودن فرد را در نگرش، گرایش و کنش های آشکار و پنهان او می توان جستجو کرد. فرد دیندار خود را مقید به رعایت دستورات و توصیه های دینی می داند (شجاعی زند،1384 :34-66) دینداری یکی از مقوله های اجتماعی است که دستخوش تغییر و تحولات گسترده می شود (دورکیم،1381: 156). امروزه با پیشرفت های اقتصادی ـ اجتماعی، گسترش رسانه ها و آموزش بیشتر، و حضور زنان در جامعه، زنان از فرهنگ سنتی و باورهای دینی فاصله گرفته اند و این امر باعث شده است تا آنها کمتر نقشهای سنتی را بپذیرند و یا در صورت پذیرش آنها ارزیابی منفی نسبت به نقش خود داشته باشند و این باعث نارضایتی از زندگی می شود (بابایی، 1380: 163).
تعریف عملیاتی: برای سنجش باورهای دینی و سنتی، از مدل گلارک و استارک برای سنجش باورهای مذهبی استفاده شد که این دو وجوه مشترک همه ادیان را، ابعاد اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی و شناختی می دانند. و برای سنجش گویه های باورهای سنتی از گویه های محقق ساخته استفاده شده است. به منظور سنجش این متغیر از پاسخگو پرسیده می شود : لطفا نظرات خود را درمورد عبارت های زیر بیان کنید؟

گویه های باورهای سنتی
اساسی ترین کارهای هر زنی خانه داری اوست و خانه دار بودن اوست که زن را می سازد.
تحصیلات دانشگاهی برای یک پسر مهمتر است تا برای یک دختر.
ترجیح می دهم در مکان هایی که مردان بیشتر حضور دارند، نروم.
سعی می کنم با مردان نامحرم، کمتر ارتباط داشته باشم.
در تربیت فرزندانم از شیوه های سنتی استفاده می کنم.
معتقدم فرزندانم باید به شیوه سنتی ازدواج کنند.
زن نباید بدون اجازه شوهرش کاری انجام دهد.
زن وظیفه دارد برای خارج شدن از خانه از همسرش اجازه بگیرد.
چادر، حجاب برتر است باید با افراد بدحجاب برخورد شود.

گویه های باورهای مذهبی
در روز قیامت به اعمال و رفتار ما دقیقا رسیدگی می شود.
احساس می کنم زندگی ام بدون اعتقاد به خدا پوچ و بی هدف است.
به نظر من باید به غسل های واجب اهمیت دهیم.
حجاب ظاهری اهمیتی ندارد، مهم حجاب باطنی است.
به منظور سنجش این سازه،13 سوال در یک طیف لیکرت 5 قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم،کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از 1 تا 5 امتیاز به آن اختصاص داده شده است کمترین امتیاز 13 و بیشترین امتیاز 65 می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان کاهش بورهای سنتی و مذهبی را مشخص می کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و کتابداری و اطلاع رسانی

گویه های مربوط به مصرف گرایی
تعریف نظری: مصرف گرایی عبارت است از؛ اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی های مادی. برخی مصرف گرایی را به معنای برابر دانستن خوشبختی شخصب با خرید دارایی های مادی و مصرف گرفته اند (سیدی نیا،1388: 153). از نگاه مایلس93 هیچ تعریف آماده و حاضری از مصرف گرایی در دست نیست. او بیان می کند مصرف گرایی وجوه فرهنگی عمل شایع مصرف است در واقع مصرف یک عمل و محدود به سطح رفتار و کنش است و مصرف گرایی روش زندگی است (مایلس، 1998: 4).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش مصرف گرایی را به دو بعد: بعد ذهنی یا ارزش مصرف و بعد عینی تقسیم کرده ایم.
بعد ذهنی: مطالعه از ارزش مصرف و نظریه انتخاب بازار توسط شس، نیومن و گراس پیشنهاد شده که انتخاب در بازار و خرید را یک پدیده چند بعدی می دانند که شامل چندین ارزش است. مصرف کنندگان ارزش های متفاوتی را به گروه های محصولات می دهند که به توجه خود، انگیزه هایشان را برای مصرف تحت تاثیر قرار می دهد. شس و همکارانش پنج ارزش را معرفی کرده اند که ان ارزش ها عبارتند از: ارزش کارکردی، ارزش اجتماعی، ارزش عاطفی، ارزش شناختی، ارزش مشروط (او. کی. کیم،2005: 20).

گویه های مربوط به ارزش کارکردی
مطابق با کار شس و همکارانش (1991) ارزش عملکردی ناشی از مطلوبیت و سودمندی اداراک از اشیا در موقعیت انتخاب است و به طور کلی مربوط به ویژگی هایی از قبیل: کارایی، قابلیت اطمینان، دوام و قیمت است.
هنگام خرید به قیمت کالا توجهی ندارم، مهم این است که شیک و جدید باشد.
استفاده از کالاهای مارک دار برایم لذت بخش است.
گویه های مربوط به ارزش اجتماعی
این ارزش ها از طریق ارتباط با گروه های اجتماعی به محصول متصل و ضمیمه آن می شوند. نسبت دادن ارزش های اجتماعی اغلب برای اقلام قابل مشاهده مصرف رخ می دهد. مواردی مانند نوع محصول، انتخاب نام تجاری و تصمیمات خرید متاثر از ارزش های اجتماعی است. مصرف کنندگان بوسیله این ارزش ها کلاس هایی مختلف محصول یا همخوان یا ناهمخوان بودن آن با هنجارهای گروه های مرجعی که به آن تعلق دارند یا آرزوی تعلق داشتن به آن را دارند را درک می کنند.
معمولا هرچه مصرف فرد بیشتر باشد، وجهه اجتماعی اش بالاتر می رود.
کالاهای گران قیمت و لوکس برای کسی ارزش نمی آورد.
خوبی وسایل و لباس های جدید این است که از دیگران متمایز میشوی.

گویه های مربوط به بعد ارزش عاطفی
انتخاب بازار نیز ممکن است براساس ارزش های احساسی مربوط به توانایی ثانوی برای تحریک احساسات مورد نظر استوار باشد. ارزش عاطفی مربوط به واکنش عاطفی افراد به محصول می باشد
خرید کردن را دوست دارم، چون احساس خوبی به من می دهد.