مراسم، صیغه‌ی، عقد، زن

د؛ چه این شخص عامد باشد، چه اشتباهاً دستش رفته باشد روی ماشه. گلوله فرقی نمیگذارد. گلوله نخواهد گفت چون کسی که من را شلیک کرد، عامد نبود، پس من سینه‌ی این طرف مقابل را ندرم؛ نه، گلوله میدرد. اثرنامطلوب سوءظن در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)

در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)  2  124 اینقدر که میگوییم اسلام مردها را، زنها را به نپرداختن به نامحرم، نگاه نکردن به نامحرم، عدم اختلاط زن و مرد تشویق میکند این برای خاطر همین است و برای این است که مردها به زنهای خودشان علاقه داشته باشند، زنها هم به مردهای خودشان علاقه داشته باشند؛ تا محیط خانواده محیط گرم و باصفایی باشد، پس برای ازدواج این چیزها را باید رعایت کنند.  حفظ حریم محرم و نامحرم جهت علاقمندی زن و شوهر به یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 125 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه‌ی زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید به او وفاداری کنید. وفاداری عاملی جهت استحکام پیوند ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 126 وقتی زن و مرد عفیفند و متدین و خدا ترسند و طبق دستور اسلام از گناه در باب غریزه‌ی جنسی اجتناب میکنند، طبعاً نیاز زن و مرد به‌یکدیگر در این مورد بیشتر خواهد شد. عفت ورزی زن و شوهر موجب افزایش نیاز جنسی آنها به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80) 1 127 زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند.

زن نباید راز شوهرش را پیش کسی بازگو کند. مرد هم مثلاً نرود پیش رفقایش در باشگاه یا مثلاً فلان مهمانی و… راز همسرش را بازگو کند، حواستان جمع باشد. حفظ اسرار هم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/78)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/78) 2 128 اسرار هم را محکم نگه دارید تا زندگی ـ ‌ان شاءالله‌ ـ شیرین و مستحکم شود. نگه داشتن اسرار هم جهت شیرینی و استحکام زندگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/78) 1 129 . هر کدامی یکدیگر راتوصیه کنید به خیر، به تقوا، به نیکی، عیب همدیگر را سعی کنید که از بین ببرید  توصیه کردن یکدیگر به تقوا و تلاش جهت اصلاح عیوب یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1  130 نقایصی را که قابل از بین رفتن هست اینها را اصلاح کنید.

. اگر چنانچه قابل اصلاح است، اصلاحش کنید

البتّه یک عیبهایی هست که قابل برطرف شدن است، آنها را سعی کنید برطرف کنید.

اگر دیدید که همسرتان یک نقطه‌ی عیبی دارد اگر چنانچه قابل اصلاح است، اصلاحش کنید. اصلاح عیوب قابل رفع یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)

مطلب مرتبط :   مصاحبه، استقرایی، مددجویان، محتوایی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/9/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد  ( 9/4/78)  4 131 یک عیبهایی هم هست که نه عیب جسمی است، عیب روحی است، قابل برطرف شدن نیست، خب آنها[را] هم باید بسازید

تحمّل کنید، نقصهای همسرتان را، با هم بسازید.

اگر دیدید که همسرتان یک نقطه‌ی عیبی دارد که کاریش نمیشود کرد، با او بسازید. ساختن با عیوب غیر قابل رفع یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(9/4/78)  3 132 حالا اوّل ازدواج که نه آدم هیچ متوجّه نیست. بعد از یک‌خرده که گذشت، ممکن است یک ناسازگاریهایی حس کند، آیا باید اینجا از هم سرد شوند و بگویند: این مرد یا این زن دیگر به درد من نمیخورد؟! نه! شما باید خودتان را با این مسئله تطبیق دهید. اگر چنانچه قابل اصلاح است، اصلاحش کنید تطبیق خود با ناسازگاری های پیش آمده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/9/76)  1 133  اگر چنانچه خطایی از همسرتان دیدید، آن را باید با شیوه‌ی بسیار لطیف و عاقلانه‌ای در او از بین ببرید، برطرف کنید. رفع خطای همسر با شیوه ای لطیف و عاقلانه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79)  1 134 تحمّل کنید، نقصهای همسرتان را، با هم بسازید.

اگر دیدید که همسرتان یک نقطه‌ی عیبی دارد – هیچ انسانی بی‌عیب نیست – مجبورید او را تحمّل کنید، تحمّل کنید، که او هم همزمان، دارد یک عیبی را از شما تحمّل میکند. آدم عیب خودش را که نمیفهمد، عیب دیگری را میفهمد. تحمل عیوب یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد         ( 9/4/78) 2 135  اگر دیدید که همسرتان یک نقطه‌ی عیبی دارد – هیچ انسانی بی‌عیب نیست – مجبورید او را تحمّل کنید، پس بنا را بگذارید بر تحمّل.   گذاشتن بنا برتحمل کردن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد   ( 9/4/78)  1  136 وظیفه این است که در مقابل هم یک مقدار گذشت  داشته باشید.

وظیفه این است که در مقابل هم یک مقدار اغماض داشته باشید. داشتن مقداری گذشت و اغماض یک وظیفه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  2 137 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه‌ی زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید،باید گذشت کنید.   لزوم داشتن گذشت با

تأهل در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 138 یک‌جا مرد کوتاه بیاید، یک‌جا زن کوتاه بیاید.   کوتاه آمدن در مقابل یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/1/77)  1 139 یکی اینجا از سلیقه و خواست خود بگذرد، دیگری در جای دیگر، تا بتوانید با یکدیگر زندگی کنید.   گذشت از خواسته خود در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/1/77)  1  140 اصل مسئله‌ی ازدواج، عبارت است از تفاهم و اُنس و اتـّحادِ دو موجود در زندگی با یکدیگر که این البتّه در اصل یک امر طبیعی است.  متحد بودن با یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 28/2/82) 1  141  زن و شوهر باید با هم همکاری کنند.

مطلب مرتبط :   حقوق، کیفری، معاهدات، بینالمللی

بلکه باید زن و شوهر مثل دو رفیق، دو همسنگر، دو شریک و دو همکار باشند.

در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه‌ی زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید باید همکاری کنید. لزوم همکاری با یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72)  3 142 از هر چیزی که محیط خانواده را متشنّج و دچار افسردگی و هیجانهای بی‌مورد نماید، اجتناب کنید. هم زن و هم مرد بنا را بر سازش و همزیستی و همراهی بگذارند. اجتناب از امور متشنج زا و بنا را بر همراهی و همزیستی گذاشتن  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/7/76) 1 143 اگر چنانچه زن و مرد هر دو توجّه داشته باشند، با توصیه‌های خوب، با همکاری‌های خوب، با مطرح‌کردن دین و اخلاق در محیط خانه- آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح‌کردن عملی – این‌طور یکدیگر را کمک کنند. کمک به یکدیگر با همکاری خوب با هم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77) 1 144 همکاری و کمک گاهی به این نیست که وارد حجم کار یکدیگر بشوند، نه. بلکه، یکدیگر را روحاً تدارک کنند.

مردها معمولاً با مسائل مشکل تری در جامعه‌ برخورد دارند، زنها میتوانند به آنها روحیه بدهند. میتوانند خستگی آنها را از تنشان بیرون کنند. به آنها تبسّم کنند و به آنها دلخوشی دهند. اگر چنانچه خانمها هم کاری بیرون از خانه دارند، باز مرد به آنها کمک کند و او را تقویت نماید. همکاری کردن با تقویت روحیه یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(15/1/78)

درمراسماجرایصیغه‌یعقد(15/1/78)  2 145 همدلی و همکاری‌کردن، معنایش این است که همدیگر را در راه خدا حفظ کنید. همکاری یعنی حفظ یکدیگر  در راه خدا در مراسم عقد ازدواج(21/8/79)  1   146 با هم بسازید، با اخلاق هم بسازید، با عیبهای هم بسازید. ساختن با  اخلاق یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)