مراسم، صیغه‌ی، عقد، زن

ن هم هستند، امّا چون با مفاهیم اسلامی درست آشنا نیستند و اخلاقیّات مرتبط با روابط زن و مرد را در اسلام درست نمیدانند، تدیّنشان موجب نمیشود که از غلظتشان کم شود، از تحکّم و زورگویی‌شان بکاهد؛ نه، هم متدّین‌اند، هم آن تحکّمها و زورگویی‌ها را دارند؛ این هم باید اصلاح شود. لزوم آگاهی از کیفیت روابط زن و مرد در اسلام در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/4/86)  1 59 اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد – به‌خصوص در داخل خانواده – باید مورد توجّه قرار بگیرد.  مورد توجه قرار گرفتن اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد بخصوص در  خانه در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/4/86)  1 60 این است که هر کدامی خودشان را وظیفه‌دار در مقابل آن دیگری بدانند. لزوم تعهد زن و شوهر در برابر یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 61  در محیط اسلامی، زن و شوهر در مقابل هم مسئولند، در مقابل محیط خانواده مسئولند.

با تذکّر و یا با بعضی از مراعاتها نسبت به هم مسئولیت دارید. مسئولیت زن و شوهر در برابر یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/5/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79) 2 62 زن اگر می‌بیند شوهرش در معاملات بد افتاده، در رفیق‌بازی‌های بد و معاشرتهای بد افتاده، یا مرد می‌بیند زنش افتاده در بعضی تجمّل ‌پرستی‌های غلط یا ولنگاری‌های غلط، نباید بگوید: حالا او خودش است. نه، شما هر کدام نسبت به هم وظیفه دارید. باید همّت خود را متمرکز کنید. مسئولیت نسبت به هم در برابر انتخاب مسیرهای زندگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79)  1  63 اگر چنانچه شما می‌بینید که همسرتان نمازش را خوب نمیخواند، شما وظیفه دارید که هدایت کنید او نمازش را خوب بخواند. هدایت همسر  در مسیر صحیح در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1 64  اگر شما می‌بینید که همسرتان به واجبات و مثلاً فرایض و اینها اعتنایی ندارد، باید کاری کنید که اعتنا داشته باشد. لزوم تشویق همسر در  انجام فرایضات در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)  1 65 اگر می‌بینید که این زن یا این شوهر اهل تجمّلات و زیادی‌های زندگی و اسراف و اینهاست، بایستی شما نصیحت کنید، به او بگویید که او اصلاح کند خودش را. لزوم نصیحت همسر جهت اصلاح خود در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)  1 66 اگر می‌بینید که همسرتان به چیزهای تجمّلاتی و آرایش‌های گوناگون و اینها خیلی اهمّیّت می‌دهد یادش بدهید که این‌جوری نباشد.لباسهای گوناگون، انواع و اقسام لباس، انواع و اقسام زینت‌آلات چه لزومی دارد؟ طلا چه لزومی دارد؟ اینها را ما لازم نمی‌دانیم، اگر می‌بینید همسرتان به این چیزهای بیخودی پایبند است، یادش بدهید که پایبند نباشد شما هم به شوهرتان یاد بدهید، شما هم به زنهایتان یاد بدهید. لزوم آموزش به همسر جهت حذف دیدگاه مادی صرف در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 67  این اوّلین وظیفه‌ی شماست که همدیگر را درست کنید. ساختن یکدیگر اولین وظیفه زن و مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1  68 همدیگر را حفظ کنید. حفظ همدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1   69  درس دین به همدیگر بدهید. دادن درس دین به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 70 زن و شوهر باید همدیگر را در جهت اطاعت از فرامین الهی حفظ کنند. حفظ یکدیگر  در اطاعت از فرامین الهی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (13/2/72)  1 71 اگر زن می‌بیند که شوهر او بی‌اعتنا به مسائل دینی است، او را با حکمت و اخلاق خوش و ظرافت و زیرکی زنانه، وادار به آمدن در راه خدا کند. مرد هم اگر می‌بیند زنش بی‌اعتناست، او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. این از کارهای اساسی در زندگی است. به راه آوردن همسر در مسیر الهی با اخلاق خوش در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (13/2/72)  1 72 هم شما مردان و هم شما زنان، کاری کنید که در محیط خانواده، آیه‌ی شریفه‌ی «وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ » صدق کند.

مطلب مرتبط :   معرفتی، باورنده، باورهای، فضایل

هم مرد زن را به پیروی از حقیقت و صبر و استقامت در راه خدا سفارش کند، و هم زن مرد را به پیروی از حق و حقیقت و صبر و استقامت در راه خدا توصیه نماید.

تواصی به صبر و تواصی به حق کنید. سفارش یکدیگر به حق و صبر در دیدار خانواده‌های برادران «حفاظت»(21/07/77)

در دیدار خانواده‌های برادران «حفاظت»(21/07/77)

در مراسم عقد ازدواج (21/8/79) 3 73 اگر چنانچه زن و مرد هر دو توجّه داشته باشند، با توصیه‌های خوب، با همکاری‌های خوب، با مطرح‌کردن دین و اخلاق در محیط خانه- آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح‌کردن عملی – این‌طور یکدیگر را کمک کنند. کمک به یکدیگر در راه خدا با زبان عمل در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77) 1 74 او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای او را برطرف نماید. راهنمایی و اصلاح خطای همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/78) 1 75 اگرمیبیند از او خطایی سر میزند جلوی او را بگیرد. حفظ همسر از مسیر خطا در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/78) 1 76 زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهی حمایت کنند. حامی یکدیگر بودن در مسیر الهی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/6/79) 1 77 اگر هر کدام از اینها مشاهده میکنند یک عمل خیر و یک کار شایسته‌ای از همسرشان سر میزند، آن را تشویق کنند و اگر برعکس، احساس کردند که خطایی، یک انحرافی – خدای نخواسته – وجود دارد، سعی در اصلاح آن بکنند. تشویق کار خیر و اصلاح خطای یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/6/79)  1 78  یکدیگر را در راه خدا کمک و تشویق کنند.

در دورانهای سخت مبارزه، بعضی از مردان در میدان مبارزه، تا میخواستند قدمی بردارند، فوری صدای فریاد زنشان در گوششان میپیچید؛ پایشان سست میشد و نمیتوانستند بروند. عکس آن هم بود؛ بعضی‌ها بودند که زنانشان، نه فقط مانع آنها نبودند؛ بلکه مشوّق آنها میشدند و کمک هم میکردند. کمک و تشویق یکدیگر در راه خدا در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/6/79)

مطلب مرتبط :   آمریکا، خاورمیانه، امنیت، جنبش‌های

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 25 زوج (28/6/81)  2 79 مهم‌ترین کمک به همسر، این است که سعی کنید همدیگر را دیندار نگه دارید. مهمترین کمک به همسر نگهداری از دین وی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79)  1 80 مراقب باشید همسرتان خطای دینی نکند.این مواظبت هم به‌معنای پاسبانی و دیده‌بانی نیست. این مراقبت، مراقبت اخلاقی است. مراقبت مهربانانه و مراقبت پرستارانه است. مراقبت اخلاقی و مهربانانه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79)  1 81  البتّه حفظ‌کردن هم، با محبّت‌کردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبّرانه و حکیمانه حاصل میشود، نه با بداخلاقی و قهر و این چیزها. یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. حفظ یکدیگر در مسیر الهی با روش صحیح در مراسم عقد ازدواج(21/8/79)  1 82 اگر خانم خانه می‌بیند شوهرش دارد دچار یک انحرافی میشود، فرضاً در یک معامله‌ی نامشروعی دارد قرار میگیرد، توی یک جریان غلطی دارد می‌افتد، توی پول در آوردنهای نادرست دارد می‌افتد، توی رفیق‌بازی‌های ناسالم دارد می‌آفتد،اوّل‌کسی که باید او را حفظ کند، اوست، اگر متقابلاً مرد این احساسها را به نوع دیگری از زنش کرد، اوّلین کسی که باید زن را حفظ کند شوهر اوست. زن و شوهر اولین حافظ یکدیگر در مراسم عقد ازدواج (21/8/79)  1 83 خانم است که شوهر بیچاره را وادار میکند او هم به فکر بیفتد و سراغ پول، ماشین و عنوان و چیزهای دیگر برود تا از دیگران عقب نماند. حالا بیایند پیش ما گله کنند که بله زنهایمان این‌طور میگویند که ما هم یک فصل نصیحت کنیم که آقا بیایید مثلاً اخلاص داشته باشید، خدا را در نظر داشته باشید و امثالهم؛ امّا این حرفها کجا، آن وسوسه‌ی بیخ گوش که دائم تکرار میکند، کجا؟ بعضی زنها اینطور هستند. بعضی زنها نقطه‌ی مقابل آن هستند. اگر دیدند شوهر چند فرش ماشینی خرید آورد خانه، در حالی که اتاقها فرش است،بیخ خِر شوهرشان را میگیرند که این را برای چه آوردی؟ شوهر میگوید خب؛ حالا آورده‌ام دیگر. میگوید نه از کجا آوردی، چی شده، کی داده، چطوری شده؟ به‌هرحال قبول نمیکند و نمیگذارد این مال و این جنس در داخل خانه مصرف شود. ممکن است هدیه باشد و شوهر آن را به خانه بیاورد. خانم میگوید اینها را چرا آوردی؟ اینها را ما نمیخواهیم؛ چون اگر این به خانه‌مان بیاید، با بقیّه‌ی اشیای خانه‌ نمیسازد؛ نه با فرشمان، نه با رختخوابمان، نه با لباسهایمان؛ با هیچ چیزی نمیسازد. اگر این بیاید، باید آنها هم عوض شوند. حاضری آنها را عوض کنی؟ شوهر بیچاره هم میگوید نه. بعد خانم میگوید اگر حاضر نیستی، پس این را بردار ببر بیرون؛ این هم نباشد. ببینید؛ بعضی از زنها، شوهرهایشان را بهشتی میکنند، بعضی هم جهنّمی. مقابلش هم وجود دارد.

اگر زن احساس کرد که مردش در محیط کار و محیط بیرون خانواده دچار گرفتاری‌ای شده – ک