مراسم، صیغه‌ی، شوهر، عقد

دانلود پایان نامه

‌بازی‌های ناسالم دارد می‌آفتد،اوّل‌کسی که باید او را حفظ کند، اوست، اگر متقابلاً مرد این احساسها را به نوع دیگری از زنش کرد، اوّلین کسی که باید زن را حفظ کند شوهر اوست. زن و شوهر اولین حافظ یکدیگر در مراسم عقد ازدواج (21/8/79)  1 83 خانم است که شوهر بیچاره را وادار میکند او هم به فکر بیفتد و سراغ پول، ماشین و عنوان و چیزهای دیگر برود تا از دیگران عقب نماند. حالا بیایند پیش ما گله کنند که بله زنهایمان این‌طور میگویند که ما هم یک فصل نصیحت کنیم که آقا بیایید مثلاً اخلاص داشته باشید، خدا را در نظر داشته باشید و امثالهم؛ امّا این حرفها کجا، آن وسوسه‌ی بیخ گوش که دائم تکرار میکند، کجا؟ بعضی زنها اینطور هستند. بعضی زنها نقطه‌ی مقابل آن هستند. اگر دیدند شوهر چند فرش ماشینی خرید آورد خانه، در حالی که اتاقها فرش است،بیخ خِر شوهرشان را میگیرند که این را برای چه آوردی؟ شوهر میگوید خب؛ حالا آورده‌ام دیگر. میگوید نه از کجا آوردی، چی شده، کی داده، چطوری شده؟ به‌هرحال قبول نمیکند و نمیگذارد این مال و این جنس در داخل خانه مصرف شود. ممکن است هدیه باشد و شوهر آن را به خانه بیاورد. خانم میگوید اینها را چرا آوردی؟ اینها را ما نمیخواهیم؛ چون اگر این به خانه‌مان بیاید، با بقیّه‌ی اشیای خانه‌ نمیسازد؛ نه با فرشمان، نه با رختخوابمان، نه با لباسهایمان؛ با هیچ چیزی نمیسازد. اگر این بیاید، باید آنها هم عوض شوند. حاضری آنها را عوض کنی؟ شوهر بیچاره هم میگوید نه. بعد خانم میگوید اگر حاضر نیستی، پس این را بردار ببر بیرون؛ این هم نباشد. ببینید؛ بعضی از زنها، شوهرهایشان را بهشتی میکنند، بعضی هم جهنّمی. مقابلش هم وجود دارد.

اگر زن احساس کرد که مردش در محیط کار و محیط بیرون خانواده دچار گرفتاری‌ای شده – که زنها خیلی اوقات گرفتاری‌های مردها را ممکن است مالی، سیاسی و یا چیزهای دیگر باشد، به‌خوبی میفهمند – بایستی کمک کند که او را از آن گرفتاری نجات دهد. این کار با اخلاق خوب، با نصیحت و با بیان مناسب، ممکن میشود. خیلی از زنها را ما میشناسیم که به شوهرهایشان در این زمینه‌ها کمک کرده‌اند و از لبه‌ی پرتگاه جهنّم آنها را به‌سوی بهشت کشانده‌اند. در دوره‌ی مبارزه زنهایی را هم داشتیم که شوهرهایشان را به پرتگاه جهنّم کشانده‌اند. مردها هم میتوانند این کار را انجام دهند؛ یعنی هم میتوانند زنها را به سوی بهشت بکشانند و هم آنها را در لبه‌ی پرتگاه جهنم قرار دهند.

بعضی از مردها، پولهای حرام به‌دست می‌آورند. زنها به مجرّد اینکه فهمیدند پولی از راه نامشروع پیدا شده، با روشها و سیاستهای بسیار ظریف و زیرکانه‌ی زنانه، مردها را وادار کنند که از مال حرام دست بردارند. البتّه گاهی هم به‌عکس است؛ یعنی زن، مرد را که اهل ارتکاب کار حرام برای کسب مال نیست، وسوسه، تشویق و حتّی مجبور به این کار میکند؛ بنابراین زنهایی هستند که مردها را اهل بهشت میکنند؛ زنهایی هم هستند که مردها را اهل جهنّم میکنند. همین‌طور مردهایی هستند که زنهای خودشان را بهشتی میکنند؛ مردهایی هم هستند که زنهایشان را جهنّمی میکنند.

مطلب مرتبط :   اقدامات تأمینی و تربیتی و حمایت از بزه‌دیدگان

بسیاری از زنان، شوهرانشان را اهل بهشت کردند و بسیاری از مردان، زنانشان را اهل بهشت کردند. عکس آن هم بود؛ بعضی زنان، شوهرانشان را اهل جهنّم کردند و بعضی مردان، زنانشان را اهل جهنّم کردند.

من گاهی به این دخترها و پسرهایی که می‌آمدند خطبه‌ی عقدشان را میخواندم – آن وقتهایی که میخواندم؛ حالا که توفیق ندارم – میگفتم خیلی از خانمها هستند که شوهرهاشان را اهل بهشت میکنند؛ خیلی خانمها هم هستند که شوهرانشان را اهل جهنّم میکنند؛ دست آنهاست. البتّه مردها هم عیناً همین نقش را دارند.

من گاهی به این دخترها و پسرهایی که می‌آمدند خطبه‌ی عقدشان را میخواندم – آن وقتهایی که میخواندم؛ حالا که توفیق ندارم – میگفتم خیلی از خانمها هستند که شوهرهاشان را اهل بهشت میکنند؛ خیلی خانمها هم هستند که شوهرانشان را اهل جهنّم میکنند؛ دست آنهاست. البتّه مردها هم عیناً همین نقش را دارند.

خیلی از زنها هستند که شوهر خودشان را بهشتی میکنند. خیلی از مردها هستند که همسر خود را حقیقتاً سعادتمند میکنند. موارد عکس این هم هست. ممکن است مردهای خوبی باشند، زنهایشان آنها را اهل جهنّم کنند و زنهای خوبی باشند که مردهایشان آنها را اهل جهنم کنند.  بهشتی یا جهنمی کردن همسر

بهشتی یا جهنمی کردن همسر

بهشتی یا جهنمی کردن همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/9/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (28/2/82)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 25 زوج (28/6/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/7/81)

در کنگره‌ی جهانی زن(17/11/66)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77) 7 84 به یکدیگر در انجام وظایف الهی کمک کنید. وظایف الهی هم فقط نماز و روزه نیست. همه کارهایی که وظیفه‌ی یک انسان در یک جامعه‌ی اسلامی است جزو وظایف الهی است. کمک به یکدیگر در انجام وظایف الهی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(12/12/81) 1 85 اگر شوهر تلاش و فعّالیتی دارد و مشغول خدمتی است – بزرگ یا کوچک فرق نمیکند – طبعاً زحماتی را بر زن و خانواده تحمیل میکند. کمک به شوهر این است که زن و سایر اعضای خانواده این زحمات را تحمّل کنند. همچنین زن، شوهر خود را به راست‌کرداری و دوری از تخلّفهای گوناگونی که بعضی از افراد دچارش میشوند، سفارش کند. این کمک است. مرد هم زن خود را از تجمّل‌پرستی و پیروی از هوا و هوس مانع شود. این هم خدمت و کمک است. کمک و خدمت به یکدیگر با سفارش کردن به راست کرداری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(12/12/81)  1 86 کمک زن و شوهر به هم این است که

یکدیگر را در صراط مستقیم الهی حفظ کنند. کمک به یکدیگر با حفظ یکدیگر در صراط مستقیم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(12/12/81)  1 87 نه فقط کمک در امور زندگی که اینها هم یک نوع کمک است.بلکه منظور ما کمک در پیمودن صراط مستقیم، راه راست، پاکدامنی و پاکدستی است.در این زمینه‌ها به هم کمک کنند. کمک به یکدیگر در پیمودن مسیر الهی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81)  1 88 اینکه میگوییم به یکدیگر کمک کنید، بعضی خیال میکنند مردان حتماً باید پیشبند ببندند و به آشپزخانه بروند. خب؛ آن هم یکی از کمکهاست؛ امّا کوچک‌ترینش است. بهترین کمک این است که در راه تحصیل، تبلیغ، فهم دین، خدمات اجتماعی، فعّالیتهای مفید سیاسی و… کمک کنید. کمک به یکدیگر در فعالیت های مفید اجتماعی و سیاسی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 25 زوج (28/6/81) 1 89 اینکه میگوییم یکدیگر را حفظ و به هم کمک کنید؛ یعنی اینکه یکدیگر را بهشتی کنید. این مهم در محیط کوچک خانواده، جزو وظایف زن و شوهر است. بهشتی کردن یکدیگر یک وظیفه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (28/2/82)  1  90 اگر زن می‌بیند که شوهر او بی‌اعتنا به مسائل دینی است، او را با حکمت و اخلاق خوش و ظرافت و زیرکی زنانه، وادار به آمدن در راه خدا کند. مرد هم اگر می‌بیند زنش بی‌اعتناست، او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. این از کارهای اساسی در زندگی است. وادارکردن همسر به راه خدا با داشتن حسن خلق در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (13/2/72) 1 91 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه‌ی زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید اخلاقتان را خوب کنید. متأهلی نیازمند داشتن اخلاقی خوب در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 92 اگر چنانچه زن و مرد هر دو توجّه داشته باشند، با توصیه‌های خوب، با همکاری‌های خوب، با مطرح‌کردن دین و اخلاق در محیط خانه- آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح‌کردن عملی – این‌طور یکدیگر را کمک کنند. مطرح عملی اخلاق در خانه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77)  1 93 بایستی کمک کنید که همسرتان  را از آن گرفتاری نجات دهد. این کار با اخلاق خوب، با نصیحت و با بیان مناسب، ممکن میشود. نجات همسر از گرفتار ی با داشتن اخلاق خوب در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81)  1 94 زن و شوهر باید یکدیگررا درک کنند و بفهمند درک یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 28/2/82) 1 95 درک کردن یک تعبیر اروپایی است ولی تعبیر خوبی است.  درک کردن یک تعبیر خوب اروپایی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 28/2/82)  1  96 زن ضرورتهای مرد را درک کند، فشار اخلاقی روی او وارد نیاورد، کاری نکند که او در امر زندگی مستأصل شود و خدای نکرده به راه‌های نادرست متوسّل بشود. او را به ایستادگی و مقاومت در میدانهای زندگی تشویق کند و تحریض نماید. اگر چنانچه کار او مستلزم این است که یک مقداری به وضع خانوادگی مثلاً رسیدگی کافی نداشته باشد، این را به رخ او نکشد، اینها مهم است. اینها وظیفه‌هایی است از طرف زن، از طرف مرد هم وظیفه است که ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد و نسبت به حال ا