قانون استخدام کشوری و انتخابات شورای شهر

دانلود پایان نامه
1-تایید نمودن استشهادیه شهروندان و روستانشینان در موضوعاتی همچون فوت، مسکن، اشتغال و … جهت ارائه به ادارات و سازمانهای مختلف .
2-تایید درخواستها و تقاضاهای اداری افراد و شهروندان وارجاع آنها به ادارات ذیربط.
3-تایید برخی اسناد تصرف، مالکیت، بیعنامه و نیزصلح نامه انجام شده بین افراد مشروط برحضور افراد در دفتر کار شورا و تایید معامله و صلح انجام شده از طرف آنها.
4-مهر نمودن نامه های رسمی شورا که فرم مصوبات شورا بپیوست آنها می باشد و ارجاع آنها به دستگاههای اجرایی و نظارتی ذیربط.
5-مهر و تایید نمودن نامه های عادی شورا که با دستگاههای اجرایی ونظارتی مختلف مکاتبه و مراسله می شود
6-مهر و تایید نمودن فرمها و مکاتباتی که از طرف ادارات مختلف با شورای شهر و روستا انجام می شود.
7-مهر و تایید نمودن فرمهای مخصوص مربوط به مواردی همچون سهام عدالت، بیمه خدمات درمانی در روستاها، شهرهای زیر 12000 نفر جمعیت و …
8-تایید برخی اسناد و فرمهای مالی مخصوص شهرداری ها و دهیاری ها توسط شورای شهر و روستا ، همچون لایحه بودجه ارایه شده توسط شهرداری به شورا.
موارد استفاده از مهر هیئت امناء مساجد:
تا قبل از سال 1378 زمانی که شورای اسلامی شهر و روستا سر کار بیایند مردم جهت انجام امورات (موارد 1تا 3 از وظایف شورای شهر و روستا اشاره در فوق الذکر ) به هیئت امناهای مساجد روی می آوردند ولی بعد از انتخابات شورای شهر و روستا چون هیئت امناهای مساجد نمایندگان حقوقی و قانونی مردم نبودند بدین سبب مردم به آنها مراجعه نمی کردندو مهر آنها زیاد مورد استفاده قرار نمی گرفت .
2-4- مر تکب جعل مهر
مر تکب در جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد در ذیل به طور مختصر به توضیح هر یک از افراد رسمی و غیر رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر می پردازیم.
2-4-1- افراد رسمی
افراد رسمی به عنوان یکی از مرتکبین جعل مهرعبارتند از:
2-4-1-1- مامورین به خدمات عمومی دولتی :
مستخدم دولت مطابق قانون استخدام کشوری کسی است که در استخدام دولت باشد و دارای حکم استخدامی باشد.اگر کارمندان و مسولین دولتی از افراد نظامی باشند و در حدود وظایف محوله مرتکب جعل شوند مشمول مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .کار مندان دولت دارای انواعی هستند که به شرح آنها می پردازیم.
1-مستخدمین رسمی:
بنا به تعریف ماده 5 استخدام کشوری :مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروهای جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. برای اینکه بتوان عنوان مستخدم رسمی را به کسی اطلاق کرد باید شرایط ذیل را دارا باشد:
1-متصدی یکی از پست های ثابت سازمانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با شد .پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر و ثابت برای یک شغل و به منظور ارجاع به یک مستخدم رسمی در نظر گرفته شده است ،اعم از اینکه متصدی داشته باشد یا نه (ماده 8ق.ا.ک).
2-تصدی مستخدم در آن شغل به طور ثابت باشد نه بر حسب اتفاق و یا به طور موقت . همه امور استخدامی رسمی مانند ترتیب ورود به خدمت ،حقوق و مزایاو ترفیعات و بازنشستگی و…دقیقا به موجب قانون معین شده است به گونه ای دولت نمی تواند بدون دلایل قانونی به خدمت آنها پایان دهد و آنها هم حق ندارند هر زمان که بخواهند از خدمت دولت کناره گیری کنند . لذا مستخدم دولت با احراز این دو شرط مستخدم رسمی محسوب می شود.
2-مستخدم آزمایشی:
به موجب تبصره 2 ماده 17قانون استخدام کشوری مستخدمین آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند .در واقع آزمایشی ها مامور به خدمت عمومی اند که در خدمت کشورند ولی پیش از انتصاب رسمی باید یک مرحله آزمایشی را بگذرانند.این مر حله در واقع مرحله آموزشی است.1 این افرادمستخدمین دارای حقوق و مزایای مستخدمین رسمی هستند و این افراد را می توان به طور موقت به پست های ثابت سازمانی منسوب کرد .
3-مستخدم پیمانی:
به موجب ماده 6 قانون استخدام کشوری :«مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرار داد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام می شود» مطابق قانون استخدام کشوری ، استخدام پیمانی فقط برای پستهای موقت و غیر ثابت مجاز است.