فوایدبکارگیری مدیریت کیفیت جامع:

فوایدبکارگیری مدیریت کیفیت جامع:

 

حاجی شریف درسال(1376) فوایدبه کارگیری مدیریت کیفیت جامع راچنین بیان بیانمی کند.

تمرکز فرایندهای مربوط به تولیدوخدمات

رویکردسیستمی وکلی نگری

عملکردبالابدون خطا

صرفه جویی وقت

کاهش هزینه ها

افزایش کارایی واثربخشی

بوجودآمدن تعهدومسئولیت درمدیران وکارکنان

فراهم اوردن بهترمنابع وافزایش کارایی وکارگروهی واثربخشی بیشتررویکردحل مساله

مطلب مرتبط :   زیست‌محیطی، رئیس، سیاست‌های، حفاظتتحقیق با کلمات کلیدی:تحقیقی با کلمات کلیدی: