فلور، مخمرهای، مخمر، مخمری

دانلود پایان نامه

قدرت تخمیر مخمرها نشان داد که میزان تولید الکل در نمونه¬های Kazachstania sp. IMBBR1-3 و Kazachstania sp. بصورت معنی¬داری از اغلب دیگر نمونه¬ها بیشتر می¬باشد با اینکه این میزان در کل به عنوان یک الگوی تجاری قابل توجه نمی¬باشد (نمودار 4-17).

شکل 4-17 مقایسه میزان تولید اتانول در سویه های مخمری پس از سپری شدن 10 روز

در خصوص مخمرهای شناسایی نشده نیز این بررسی همانند تمامی نمونه¬های مورد بررسی قرار گرفته انجام شده و در جدول ذیل خلاصه شده است (جدول 4-16).

جدول 4-16 اتانول تولیدی توسط سویه های مخمری در دست شناسایی
مخمر تعداد سلول¬های اولیه درصد اتانول
B 660000 0.578819±0.054155 c

C 630000 0.183507±0.041789 ab

E 645000 0.18688±0.011689 ab

J 395000 0.163413±0.031219 a

M 402500 0.163522±0.004024 a

N 415000 0.178151±0.005869 ab

O 325000 0.178872±0.017441 ab

P 315000 0.194766±0.007806 ab

Q 440000 0.190796±0.021799 ab

R 345000 0.155789±0.010729 a

• اعداد در هرستون با حروف لاتین یکسان فاقد اختلاف آماری می باشند (p0.05).

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری
براساس تحقیقات اولیه انجام شده درخصوص فلور طبیعی روده ماهیان قزل¬آلا مشخص شده است که تنوع جالبی از مخمرهای تک سلولی به عنوان فلور (ثابت یا موقت) در روده این دسته از موجودات وجود دارد (Gatesoupe , 2007). این بررسی توسط تیم تحقیقاتی حاضر در ایران نیز منجر به گزارش¬های اولیه در خصوص تنوع فلور مخمری ماهیان قزل¬آلای شهرستان ارومیه شده است (پورقدیمی، 1390). با توجه به حصول این نتایج اهمیت و اولویت شناسایی مخمرهای موجود در فلور آبزیان مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مطالعات به عمل آمده تصور می¬شود که مخمرها در افزایش کیفیت و رشد بهینه¬ی آبزیان به دلیل اثر پروبیوتیک برخی گونه¬های مخمری، همچنین کاهش هزینه¬های درمان و نگهداری آبزیان از طریق کنترل مخمرهای بیماری زا موثر هستند.
با وجود درک دقیق اهمیت مخمرها در زندگی بشر بررسی¬های نشان داده است که از بین حدود 700 گونه مخمری که شناسایی شده¬اند تنها تعدادی از آنها را می¬توان با استفاده از محیط¬های کشت اختصاصی شناسایی نمود (واکر، 1391؛ دیبا، 1390) و مابقی بایستی توسط روش¬های مولکولار شناسایی شوند (Lachance , 1990). شناسایی مخمرهای تک سلولی در محیط¬های کشت مختلف عمدتاً بر اساس ویژگی-های آنها در محیط کشت، رنگ کلنی و یا نحوه جوانه زنی آنها می¬باشد. در تحقیق حاضر بررسی¬های بعمل آمده برای شناسایی جنس مخمرهای فلور روده¬ی ماهی با روش¬های میکروبیولوژیکی این نتیجه را که این امر مستلزم کاربرد روش¬های مولکولار می¬باشد را ثابت نمود. نتایج این تحقیق در شناسایی مخمرهای فلور روده ماهی قزل¬آلا با استفاده از محیط¬های کشت وجود جنس¬های Saccharomyces ¬، Candida و Rhodotorula را تائید نمود.
تحقیقات متمادی انجام شده برای یافتن محیط کشت مناسب برای افزایش رشد بهینه¬ی مخمرها نشان داده که ملاس چغندر یا نیشکر به عنوان سوبسترای اصلی در کارخانجات تولید مخمر معرفی و انتخاب شده است (1978 Hongisto&Laakso,) اما طی بررسی¬های بعمل آمده این نتیجه حاصل شده که این دسته از محیط¬های کشت ساده دارای کمبودهایی می¬باشند (Oura , 1974; Woehrer&Roehr, 1981). ارزیابی محیط¬های غذایی جدید برای تکثیر زیست توده¬ی مخمر یک موضوع جالب پژوهشی برای تولیدکنندگان زیست توده می¬باشد. محیط¬های غذایی که جدیداً مورد بررسی قرار گرفته¬اند عبارتند از: مخلوط ملاس با عصاره¬ی قوی ذرت، ضایعات زراعی متفاوت (Vu&Kim, 2009) و آب خرما (Beiroti& Hosseini, 2007)¬. با توجه به اینکه مخمرها می¬توانند روی انواع سوبستراهای ارزان قیمت و در دسترس از جمله: هیدروکربن-های متفاوت آلکان¬ها (Fickers et al., 2004)، پارافین (Crolla&Kennedy, 2004)، الکل¬ها (Arzumanov et al, 2000)، اسیدهای چرب (Fickers et al, 2004 ؛ et al, 2006 Papanikolaou) ، استات و مواد نفتی دیگر (Alam et al, 2008) رشد نمایند؛ و با توجه به اینکه در سال¬های اخیر افزایش روز افزون قیمت ملاس و مواد خام اولیه، همچنین افزایش تقاضای جهانی (Yigitoglu, 1992) سبب استفاده از محیط¬های غذایی جدید شده است (Vu&Kim, 2009؛ Beiroti&Hosseini, 2007)، بنابراین یافتن محیط مطلوب برای رشد این میکروارگانیسم بسیار مفید و ضروری می¬باشد.
بررسی به عمل آمده در تحقیق حاضر توانست وجود گونه¬ی کاندیدایی بنام C. guilliermondii را تائید نماید. با توجه به اینکه این گونه جزء مخمرهای پاتوژن بوده و عامل عفونت در حساسیت¬ها خصوصاً در انسان می باشد (دیبا،1390) لذا شناسایی آن در این تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار می¬باشد. تولید آنزیم پروتئاز آسپارتیل به وسیله¬ی C. guilliermondii عامل مهم بیماری¬زایی این قارچ محسوب می¬شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده پروتئاز ترشحی با ایجاد پروتئولیز در دسته¬ای از پروتئین¬های میزبان که در دفاع ایمنی نقش دارند باعث تضعیف سیستم ایمنی میزبان و بروز بیماری¬های فرصت طلب می¬گردد. همچنین در افرادی که سد مخاطی دستگاه گوارش آنها دچار آسیب یا صدمات بافتی هستند گونه¬های مختلف پاتوژن کاندیدا از جمله C. guilliermondii می¬توانند از ناحیه¬ی گوارش وارد جریان خون شده و موجب بروز عفونت¬های مختلف کاندیدایی گردند (دیبا،1390).
از نقطه نظر بیوتکنولوژیک و کاربردی علاوه بر این به نظر می¬رسد که C. guilliermondii کارآمدترین گونه¬ی مورد استفاده برای تولید سیتریک اسید زیستی باشد ( West , 2013). همچنین ممکن است برای تولید زیستی آمیدها و اسیدهای مفید و برای اصلاح زیستی محیط¬های آلوده با نیتریل¬ها مورد استفاده قرار گیرد (Dias et al, 2000). بنابراین شناسایی و ایزوله کردن آن و بررسی بهترین شرایط برای اپتیمم رشد این گونه¬ی خاص حائز اهمیت بوده و می¬تواند درصورت بررسی¬های بیشتر، سویه¬های جدیدی از آن شناسایی شود که می¬تواند در آینده کاربردهای بیوتکنولوژیک فراوانی داشته باشد. حصول نتایج موفق در شناسایی مخمر C. guilliermondii با استفاده از محیط¬های کشت اختصاصی موجب شده است که بتوان با اطمینان بیشتری جهت شناسایی این گونه با استفاده از محیط¬های کشت، بدون استفاده از روش¬های مولکولار اقدام نمود. این بررسی از این جهت اهمیت دارد که اغلب روشهای مولکولی بسیار گران¬تر بوده و قطعاً زمان و تجهیزات بیشتری را برای شناسایی می¬طلبند. نتایج تحقیق حاضر در خصوص استفاده از انواع مختلف محیط¬های کشت نشان داد که گونه¬ی مخمری C.guilliermondii اپتیمم رشد را در محیطYPD و YPAD دارد. به نظر می¬رسد با توجه به نیازهای رشد این گونه، وجود عصاره¬ی مخمر و پپتون در این دو محیط کشت برای رشد بهینه مناسب بوده اما کافی نیستند زیرا این مواد به طور مشترک در محیط¬های کشتYPD ، YPG و YPAC موجودند (جدول 3-3). در این تحقیق تصور می¬شود تامین انرژی مورد نیاز از گلوکز برای رشد و تکثیر سلول¬های مخمر که تنها توسط دو محیط کشت YPD و YPAD مهیا شد تنها عامل موفقیت این دو محیط برای پرورش موفق C. guilliermondii باشد. با توجه به نتایج رشد و نیازهای غذایی این گونه به نظر می¬رسد بین منابع کربنی (گلوکز و استات)، گلوکز به عنوان منبع اصلی کربن برای تامین انرژی نسبت به منابع غیر¬کربنی (گلیسرول) ارجح¬تر بوده و برای رشد خود به حضور عناصر کمیاب موجود در محیط کشت معدنی (DM) نیاز چندانی ندارد. نتایج تحقیق فوق ضمن اثبات وجود C. guilliermondii به عنوان فلور روده ماهیان قزل¬آلا امکانات ساده¬ای برای کشت این گونه فراهم آورد که می¬تواند در آینده جهت کشت انبوه این گونه از مخمرها در صنایع بیوتکنولوژیک مورد استفاده قرار گیرد.
جنس مخمری دیگری که در میان نتایج حاصل از یافته¬های این تحقیق مشاهده شده Saccharomyces می¬باشد. اعضاء این جنس قادر به استفاده از نیترات نیستند اما تمام گونه¬ها می¬توانند قندها را تخمیر نمایند. قارچ مخمری Saccharomyces cerevisia گونه¬ی اصلی این جنس بوده که عمدتاً در محیط زندگی انسان با میوه¬جات، سبزیجات و غذاها ارتباط پیدا می¬کند. انسان معمولاً بطور گذرا میزبان این مخمر می¬شود لیکن در خصوص فلور روده آبزیان بایستی اشاره شود که ظاهراً این مخمرها می¬توانند بصورت دائمی¬تری در آن حضور داشته باشند زیرا چندین سویه مختلف از این گونه به عنوان فلور روده ماهیان مورد مطالعه، شناسایی شد.
اخیراً مدارکی دال بر عفونت انسان توسط Saccharomyces cerevisia گزارش شده و عفونت¬های مخاطی به این مخمر نسبت داده می¬شوند. بطور کلی عوامل زمینه ساز عفونت¬های مهاجم Saccharomyces cerevisia را می¬توان بدخیمی¬ها، ایدز، سندرم میلوئیدوپلازی، سوختگی¬ها و آرتریت روماتوئید ذکر کرد. Saccharomyces cerevisia با عنوان مخمر نانوایی شناخته شده که در صنعت برای بعمل آوردن نان مورد استفاده قرار می¬گیرد (دیبا، 1390) و یک مدل یوکاریوتی در