ظهور، قرآن، زیست‌محیطی، مصاحبه

دانلود پایان نامه

PC47
41
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PC7, PC15, PC 16, PC27, PC29, PC87, PC85, PC86, PC90
42
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PC18, PC24, PC25, PC64, PC65
43
تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین
PC44, PC56
44
استقلال قو مجریه در تدوین خط مشی‌های اجرایی
PC1, PC2
45
اهمیت سیاست‌پژوهی زیست‌محیطی
PC3, PC8, PC85, PC86, PC90
46
رویکرد جزئی- تدریجی (قیاسی) تدوین
PC4, PC5
47
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
PC10, PC13, PC89, PC83
48
کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجربه
PC9, PC88
49
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PC68, PC91, PC92, PC93, PC94, PC33

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، “مفاهیم جدید” ظهور یافته در مصاحبه سوم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت 7 مقوله جدید شکل گرفت و 8 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت.

جدول4-10: شکل‌گیری مقولات از مفاهیم مصاحبه ‍C
عنوان مقوله ظهور یافته اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
نظام ارزشی محیط زیست در اسلام
اهمیت و تعریف محیط زیست در نظام ارزشی اسلام

نقش بیشتر دولتمردان در احیاء طبیعت (نسبت به مردم)

عنوان مقوله ظهور یافته دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
دیوان محاسبات کشور
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها

اهمیت و نقش “حسابرسی رعایت”

عنوان مقوله ظهور یافته سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سیاست‌های کلّی برنامه‌های توسعه
اهمیت تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه

عنوان مقوله ظهور یافته چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام
اهمیت تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه

عنوان مقوله ظهور یافته پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بخش خصوصی
سهولت نظارت و نفوذ بر بخش خصوصی

عنوان مقوله ظهور یافته ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تطور و تکامل تدریجی برنامه‌های توسعه
تدوین همگام با تحولات جهانی

عنوان مقوله ظهور یافته هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کمیسیون کشاورزی قوه مقنّنه
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها

کمیسیون کشاورزی، محور تدوین در قوه مقنّنه

جدول4-11: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه C
عنوان مقوله تکمیل شده اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
شورای عالی محیط زیست
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا

مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شورا

اهمیت نظارت قوه مجریه بر خط مشی‌ها

عنوان مقوله تکمیل شده دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌ها و نهادهای آموزشی
تعلیم و تربیت دانشگاهی

تعلیم و تربیت مدرسه‌ای

تعلیم و تربیت دینی زیست‌محیطی

عنوان مقوله تکمیل شده سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
منابع مالی زیست‌محیطی
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست

اهمیت استقلال مالی محیط زیست

تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین

سیاست بودجه‌ای یک در هزار

عنوان مقوله تکمیل شده چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی

تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی

ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی

کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجریه

عنوان مقوله تکمیل شده پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تشکل‌های مردم‌نهاد سبز
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs

پرهیز از کنش‌های احساسی

اهمیت مشارکت مردمی سبز

مطلب مرتبط :   مقاله آموزش و پرورش و اهداف برنامه

وابستگی مالی، نقض مصلحت عامّه

عنوان مقوله تکمیل شده ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی

تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی

تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق

اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست‌های زیست‌محیطی

استقلال قو مجریه در تدوین خط مشی‌های اجرایی

رویکرد جزئی- تدریجی (قیاسی) تدوین

عنوان مقوله تکمیل شده هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
انعکاس مسئله زیست‌محیطی به سازمان عمومی
حساسیت ملی زیست‌محیطی

بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی

اهمیت سیاست‌پژوهی زیست‌محیطی

عنوان مقوله تکمیل شده هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی دولتمردان
دانش زیست‌محیطی دولتمردان

باور عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا

اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان

عدم اثربخشی هشدارهای زیست‌محیطی

گرایش زیست‌محیطی دولتمردان

اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور

4-1-4- مطالعه مورد چهارم (D)
مصاحبه شونده: مبانی و رویکرد نظام ارزشی اسلام به موضوع محیط زیست148
جدول 4-12: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد D
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PD1
از آن جا که مجموعه دستورهای آسمانی بر محور وجود آدمی گرد آمده است هرگز انتظار نمی‌رود دین در برابر پدیده محیط زیست که ارتباط تنگاتنگی با حیات انسان دارد موضع سکوت و بی‌ تفاوتی اتّخاذ نماید.
الزام توجه دین به محیط زیست
PD2
مطالعه و بررسی در قرآن کریم نشانگر آن است که محیط زیست و عناصر آن مورد عنایت ویژه الهی می‌باشد.
توجه خاص قرآن به محیط زیست
PD3
بیش از 23 مورد در قرآن به مقوله تسخیر طبیعت و منابع آن؛
توجه خاص قرآن به “تسخیر طبیعت”
PD4
و 18 مورد به احیای طبیعت پرداخته شده است.
توجه خاص قرآن به “احیای طبیعت”
PD5
تعالیم اسلامی بیانگر این حقیقت است که اسلام، سیستمی از ارزش‌ها را معرفی می‌نماید که ملحوظ داشتن آن، سیر تکاملی عالم وجود و از جمله انسان را تضمین می‌کند.
نظام ارزشی اسلام زمینه‌ساز تکامل او
PD6
این سیستم در بر گیرنده مباحث مربوط به محیط زیست از جمله نحوه استفاده از منابع، نحوه ارتباط انسان با طبیعت،
ارزش‌های زیست‌محیطی جزئی از نظام ارزشی اسلام
PD7
و از همه مهمتر نحوه نگرش انسان به خویش و به عالم وجود و ارتباط بین آنها بوده
نحوه نگرش انسان به خودش، تعیین‌کننده نگرش او به طبیعت
PD8
و نه تنها برای انسان بلکه برای تمامی موجودات دیگر از جمله حیوانات و گیاهان و حتی جمادات حقی قائل است
محق بودن تمامی اجزاء طبیعت در اسلام
PD9
هدف از ارتباط با طبیعت در اسلام، بهره‌وری صرف از آن نیست بلکه تفکر اسلامی منادی “تداوم کمال” همه موجودات است.
هدف غایی نظام ارزشی از نگاه به طبیعت، “تدوام کمال” انسان
PD10
در همین ارتباط است که عناصر طبیعی به بیان قرآن از یکدیگر مراقبت می‌کنند
مراقبت متقابل اجزاء طبیعت از یکدیگر
PD11
هر موجودی در ضمن نظام وجودی خاص خود حرکت می‌کند و اگر از خط معینی که سایر ارباب برای او معین کرده‌اند منحرف شود، به اختلال نظام منجر خواهد شد. در این حال اجزاء دیگر عالم وجود به پا بر می‌خیزند تا کار این موجود را تعدیل کنند و آن را به خطی برگردانند که با آنا سازگار باشد و شر را از خود دفع کنند.
بروز اختلال نظام در صورت انحراف یکی از اجزاء طبیعت
PD12
اگر این جزء هستی که از راه منحرف شده به استقامت گرایید که چه بهتر وگرنه اسباب خرد کننده طبیعت و مصیبت‌ها و بلایای نازله پایمالش خواهند ساخت، و این یکی از نوامیس کلی طبیعت است.
مراقبت متقابل اجزاء طبیعت؛ از سنن لایتغیر الهی
PD13
چالش کنونی مهم مذهب آن است که چگونه در حالی که سکولاریسم در قرون اخیر،‌ در بسیاری از جوامع رشد بسیار داشته است، می‌تواند نقش مؤثر خویش را در رفع بحران‌های زیست محیطی ایفا نماید
تضادّ نظام ارزشی مذاهب با سکولاریسم
PD14
غالب نظریات ارائه شده در جوامع غربی برای چگونگی ادغام مذهب در خط مشی‌گذاری‌های محیطی‌، از جمله توجه به مشترکات ادیان در حد تئوری باقی مانده است.
غیر عملیاتی شدن بسیاری از نظریات ارزش‌محور غربی
PD15
بر اساس آیات و احادیث می‌توان گفت که تمامی مقررات زیست محیطی، به نحوی در کلام خداوند باری تعالی، فرستاده او (خاتم الانبیاء) و ائمه معصومین علیهم‌السلام گنجانیده شده
جامعیت نظام ارزشی اسلام
PD16
و در واقع اساس و بنیاد علوم مختلف در دین اسلام آمده، امّا استخراج و استفاده از آنها بر حسب شرایط روزگار به عهده علماء و اندیشمندان گذاشته شده است.
جامعیت در عین پویایی
PD17
حکومت جامعه بشری و سیاست آن از مهم‌ترین جنبه‌های علوم انسانی به شمار می‌آید و در این میان، فنّ شریف زیست محیطی، گرچه از لحاظی به علوم طبیعی و تجربی بر‌می‌گردد، لیکن کارآمدی آن، نحوه حیات بشر و تأمین سلامت و شادابی و … صبغه علوم انسانی دارد
صبغه علوم انسانی، فنّ شریف زیست‌محیطی
PD18
و از طرف دیگر دارای جهت دینی است؛ از این جهت لازم است تأثیر وحی در شکوفایی علوم انسانی بررسی شود.
صبغه وحیانی، فنّ شریف زیست‌محیطی
PD19
نگاه قرآن به انسان “حیّ متألّه” است و این تعبیر به مراتب کامل‌تر از “حیوان ناطق” می‌باشد.
تعریف اسلام از انسان
PD20
آنچه در اصطلاح توده مردم انسان است (حیوان ناطق)، در ردیف جنس اوست و تألّه او در حقیقت، فصل الفصول وی است
حیّ متألّه، تعریفی کامل‌تر از حیوان ناطق
PD21
اگر بر اثر تفسیر انسان به انسان، قوای درونی وجود انسان هماهنگ شود، او با سایر مخلوقات نیز هماهنگ و