طرح هادی روستایی و محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه

149
1289
1438
جمعیت بیکار


58
5
38
43
مأخذ: طرح هادی روستایی 1385
4-3-3- عوامل جمعیتی
عامل جمعیتی یکی از عواملی است که در بسیاری از تحقیقات انجام‌شده در کشور از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل در اثبات خزش شهری استفاده‌شده است. روستای فیلستان نیز در راستای فرآیند خزش شهری دچار تغییرات چشمگیری بوده است. به‌رغم جمعیت 870 نفری روستا در سال 1345 جمعیت در سال 1390 به 4725 نفر رسیده است. بیشترین نرخ رشد با نرخ 6 درصد در سال‌های 1375 تا 1385 اتفاق افتاده است. علاوه بر این همان‌گونه که در بخش عوامل اقتصادی به آن اشاره کردیم ایجاد و گسترش بازار و تولید محصولات کشاورزی در تمام طول سال زمینه را برای مهاجرپذیر شدن روستای فیلستان فراهم کرده است. این نیروی ارزان معمولا در سکونتگاه‌های پیرامون روستا ساکن می‌شوند که به لحاظ تقسیمات سیاسی واداری روستا نیستند و در قالب مزارع سرشماری می‌شوند به همین دلیل جمعیت این مزارع در حقیقت جزو جمعیت محدوده‌ی روستای فیلستان به‌حساب نمی‌آیند ولی از تمام امکانات و قابلیت‌های روستا استفاده می‌کنند مثلا، جمعیت گلخانه‌های منطقه در سرشماری 1385 تحت عنوان دام‌پروری باهری گردآوری‌شده است ولی در حقیقت این جمعیت جزئی از جمعیت روستای فیلستان محسوب می‌شوند.
علاوه بر این رشد جمعیت در محدوده‌ی روستاهای حوزه‌ی نفوذ روستای فیلستان باعث شده است فضای بین روستاها از بین رفته و این روستاها به یکدیگر بچسبند.
تصویر شماره (4-7): گسترش بافت روستایی و یکپارچه شدن با روستاهای مجاور در محدوده‌ای وسیع
مأخذ: Google Earth, 2015
این ویژگی نیز یکی از ویژگی‌هایی است که قادرمرزی در خزش شهری بر آن تاکید می‌کند. هم‌جواری روستاهای گلزار و ارمبویه که در محدوده‌ی بلافصل روستا قرارگرفته‌اند و به‌نوعی خدمات خود را از روستای فیلستان دریافت می‌کنند. روستاهای گلزار بالا و پایین با جمعیت 5451 نفر در سال 85 محدوده‌ای بزرگ در شرق فیلستان است که جدایی فضایی غیرقابل تشخیصی با روستای فیلستان دارند در حقیقت نرخ رشد جمعیت را می‌بایست بر اساس ترکیبی از جمعیت روستاهای بلافصل روستای فیلستان در نظر گرفت این محدوده مجموعا با جمعیت 14712 نفر قابلیت بسیار زیادی برای تبدیل‌شدن به یک شهر را دارا است و در آینده‌ای بسیار نزدیک با پیوستن این روستاها به یکدیگر باید منتظر تولد یک شهر جدید باشیم. همان‌گونه که در جدول (4-8) مشاهده می‌کنید نرخ رشد تمام این روستاها نیز به‌مانند روستای فیلستان باروی آوردن به اشتغال کشاورزی بر اساس کشت نوین پتانسیل بسیار بالایی برای جذب جمعیت پیداکرده است.
جدول (4-8): جمعیت و نرخ رشد روستاهای پیرامون روستای فیلستان در سال‌های 75 و 1385
نام روستا
جمعیت سال 75
جمعیت سال 85
نرخ رشد
ارمبویه
1110
1577
57/3