ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

می سنجد که شامل:
۱- بعد اعتقادی۱۰۰(عبارات شماره ۱ تا ۷) : باورهایی که انتظار آن می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند
۲- بعد تجربه ای یا عواطف دینی۱۰۱(عبارات شماره ۸ تا ۱۳) : که ناظر بر عواطف،تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری روحانی همچون خداست.
۳- بعد پیامدی یا آثار دینی۱۰۲(عبارات شماره ۱۴ تا ۱۹) : که ناظر به تاثیر باورها،اعمال،تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره پیروان آن دین است.
۴- بعد مناسکی یا اعمال دینی۱۰۳(عبارات شماره ۲۰ تا ۲۶) : که شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت و نماز، شرکت در آئینهای دینی خاص،روزه گرفتن و …است که انتظار می رود پیروان هر دین آن ها را بجا آورند، می باشد.
آزمودنی باید میزان باور خود را در زمینه هر یک از عبارت ها روی یک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت مشخص نماید. برای نمره گذاری این پرسشنامه برای پاسخهای آزمودنی به دو صورت، بطوریکه برای نمره گذاری عبارات ۷،۱۴،۱۶،۱۷و۱۹ بصورت نمره صفر(کاملا موافق) تا چهار(کاملا مخالف) و برای سایر عبارات برعکس و بصورت صفر (کاملا مخالف) تا چهار (کاملا موافق) انجام می گیرد. بدیهی است میزان نمره آزمودنی در هر یک از این خرده مقیاس ها و همچنین میزان نمره فرد در شاخص نمره کل به عنوان میزان شدت نگرش مذهبی کلی فرد و یا شدت آن بعد تفسر می شود. هر چقدر نمره فرد در بعدی بالاتر باشد، شدت نگرش مذهبی فرد درآن بعد خاص بیشتر است. همین تفسیر در مورد نمره در شاخص نمره کل نیز صدق می کند. سراج زاده(۱۳۷۷; به نقل از شریفی،۱۳۸۱) روایی صوری۱۰۴ این پرسشنامه را از طریق نظر خواهی از تعدادی دانشجویان دکترا که با اسلام، آشنایی کامل داشتند، بدست آورد. در ابتدا از پاسخگویان خواست تا ا لتزام دینی خود را بر روی یک طیف خطی ده قسمتی مشخص کنند . رابطه بین نمره های دینداری آنان در مقیاس گلاک و ستارک و نمره ارزیابی خود آنان از دینداریشان از طریق ضریب همبستگی پیرسون ۶۱/۰ گزارش شد. این میزان به عنوان روایی بیرونی در نظر گرفته شد. در پژوهش شریفی (۱۳۸۱) نیز پایایی کل این آزمون به روش تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۵/۰ و ۷۸/۰ و اعتبار آن ۴۵/۰ بر آورد شد. ( p<۰/۰۰۱). لازم به ذکر است که پایایی و اعتبار همه ابعاد نیز معنا دار (p<۰/۰۰۱) و در سطح رضایت بخش بود .

مطلب مرتبط :   الدلاله الصوتیه
د- مقیاس حمایت اجتماعی۱۰۵
برای سنجش حمایت اجتماعی از مقیاس حمایت اجتماعی( MOS) که در سال ۱۹۹۱ توسط شربورن۱۰۶ و استوارت۱۰۷ ساخته شد ، استفاده می شود . این آزمون که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد ، دارای ۱۹ عبارت و ۵ زیر مقیاس است . این زیر مقیاس ها عبارتند از : حمایت ملموس ، که کمک های مادی و رفتاری را می سنجد، حمایت هیجانی، که عاطفه مثبت ، همدردی و تشویق به بیان احساسات را مورد ارزیابی قرار می دهد، اطلاع رسانی، که راهنمایی، اطلاع رسانی یا دادن بازخورد را می سنجد، مهربانی، که ابراز عشق و علاقه را می سنجد و تعامل اجتماعی مثبت، که وجود افرادی برای پرداختن به فعالیت های تفریحی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی میزان مخالفت یا موافقت خود با هر یک از عبارات را در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای(هیچ وقت = ۱ امتیاز، به ندرت = ۲ امتیاز، گاهی اوقات = ۳ امتیاز، اغلب = ۴ امتیاز، همیشه = ۵ امتیاز) مشخص می سازد. پایین ترین امتیاز در این آزمون ۱۹ و بیشترین امتیاز ۹۵ است. برای به دست آوردن نمره کلی همه امتیازات با هم جمع می شوند. نمره بالای آزمودنی در این مقیاس بیانگر این است که آزمودنی از حمایت اجتماعی مطلوبی برخوردار است.
پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از ۷۴/۰ تا ۹۳/۰ گزارش شده است(شربورن و استوارت،۱۹۹۱) .

۳-۵ متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی
متغیر پیش بین: خودپنداره
متغیر پیش بین: حمایت اجتماعی
متغیر پیش بین: نگرش مذهبی
متغیر ملاک: رضایت شغلی

مطلب مرتبط :   بگذار، ناحقیقت

۳-۶ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
تحلیل آماری شامل شاخص های توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد ، جدول فراوانی و برای پاسخگویی به سوالات از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

دیدگاهتان را بنویسید